Влиянието на руската пропаганда върху медийното отразяване на Националната стратегия за детето 2019 – 2030 за периода 1 март – 30 юни 2019 г.

Влиянието на руската пропаганда върху медийното отразяване на Националната стратегия за детето 2019 – 2030 за периода 1 март – 30 юни 2019 г. Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър”, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ "Св. Климент Охридски"

 

Медийното отразяване на Националната стратегия за детето (НСД) 2019 – 2030 г. несъмнено бе свързано с голяма доза сензационност и открито провокиране на обществената нетърпимост. Темата предизвика мащабни протести и реакции в почти всички групи на обществото. Ето защо изследването й е предизвикано най-вече от нейната актуалност.

Първоначалният преглед предвиждаше изследването да обхване период от началото на март 2019 г. до края на април 2019 г., защото по наблюдения на автора на този труд, това е и периодът, в който медиите най-обстойно отразяват темата. В хода на предварителната подготовка обаче стана ясно, че се налага периодът да бъде удължен. Предвидената първоначално времева рамка важеше само за апогея в отразяването на НСД 2019 – 2030 г., но реално дебатите, свързани с нея са далеч по-продължителни. Темата започва да се дискутира още преди фиксирания период, през март и април стига до впечатляващи мащаби, а най-много медийно съдържание по темата е създадено в началото на май непосредствено преди изборите за Европейски парламент. По време на лятото диалозите за Стратегията сравнително утихнаха, но през септември - октомври ставаме свидетели на втора ударна вълна непосредствено преди местните избори.

Обект на нашето изследване бе именно споменатият по-горе рамков документ, защото по всичко личеше, че той ще бъде засяган още много пъти в медийното пространство, именно защото дава посока на законодателството в една изключително чувствителна тема – детското здраве и сигурност. Освен това обектът дава възможност за много и разнопосочни направления на изследване и анализ.

Предмет на нашето изследване бе влиянието на т.нар. руска пропаганда върху медийното отразяване на НСД 2019 – 2030 г.

Ето защо основна цел на изследването бе да установи по какъв начин, чрез какви медии, говорители и послания се доказва влияние на руската пропаганда върху дебатите около Стратегията и медийното им отразяване.

За постигане на тази цел, изследването си поставихме 2 задачи:

• Да направим преглед на междунардноправните документи за децата, по които България е страна, а също и да анализираме действащото у нас законодателство за децата, да ги сравним с новата Стратегия и да разберем до колко аргументите против документа имат резон.

• Да проверим дали подобен дебат се разпространява и в други европейски страни, с какви аргументи и кои са главните лица там, какво е общото и къде са разликите, можем ли да посочим първоизточник на новиниите по тази тема.

Въз основа на предварителните наблюдения по темата и предварителния преглед на литературата и медийното отразяване на темата, формулирахме 2 работни хипотези.

1. Повечето сензационни новини у нас около НСД 2019 – 2030 г. имат източник на информация чужди, най-често руски сайтове и не са прецедент, характерен само и единствено у нас.

2. Съдейки по структурата и съдържанието на фалшивите твърдения, авторът също е склонен да мисли, че в хода на анализа ще се окаже, че голяма част от тях идват наистина от Русия, която представя Запада като голямо зло и почва на морален и нравствен упадък.

В първата глава използвахме методите проучване на научна литература и анализ на документи. Разгледахме международната правна уредба в документите, по които България е страна, за да разберем включват ли те сензационни мерки за децата, за които се пише и говори в медиите. След това потърсихме същата информация в действащото до сега законодателство у нас в областта на грижата и закрилата на децата, а също и Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г., която даваше основните насоки за развитие в тази област у нас през изминалите 10 години. Проверихме и какво точно гласи спорният документ и съдържа ли спорните детайли, заради които на практика бе отменен. Във втората глава проверихме кои са основните герои, които взеха отношение в медиите – какви бяха техните първи реакции и обяснения. Не на последно място обърнахме внимание на вече разкритото и доказано от изследователи и журналисти влияние на руски медии върху медийното отразяване на изследваната тема. Почерпихме още информация и за да разберем как точно работи руската пропаганда и имаме ли основание да смятаме, че тя стои в основата на промяната на медийния дневен ред, а също и на кои информационни ценности отговаря широкото разпространение на сензационните твърдения. Основният изследователски метод, който приложихме, бе изследване на случай.

Така стигнахме до следните изводи:

1. Твърденията, че НСД’ 2019 – 2030 e документ, който дава право деца да се изземват от родителите без причина и да се дават за осиновяване в чужбина, се оказаха абсолютно безпочвени и неоснователни.

2. Те целяха да подменят реалните битови проблеми с митични такива, за да всеят страх и да променят нагласите на обществото непосредствено преди изборите.

3. В дезинформационната кампания умишлено или не се включиха редица политици, журналисти и лидери на мнение.

4. В трибуна на обществения дебат се превърнаха социалните мрежи, които изиграха съществена роля за разпространяването на неверни новини, предизвикващи смут и паника.

5. Всички тези статии водят началото си от Русия и са част от добре конструирана стратегия на руската пропаганда у нас.

6. Неверните твърдения са част от опасна тенденция в цяла Европа за мобилизиране и надигане на крайнодесни движения и партии.

7. Критиците на стратегията сами лобират за повдигането на дебат за узаконяване на съвършено чужди за обществения морал действие, които освен всичко друго, са и в разрез с всички международни конвенции, по които България е страна.

Така стана ясно, че хипотезата ни, че повечето сензационни новини по темата имат източник на информация чужди, най-често руски сайтове, се потвърждава напълно. Забелязахме значителни прилики между статии у нас и в чужбина и то в различен период, като някои от почти идентичните статии бяха публикувани години преди да стигнат у нас и да заемат такъв превес в медийното пространство.

Другата ни работна хипотеза, че съдейки по структурата и съдържанието на фалшивите твърдения, ще се окаже, че те идват от Русия, която представя Запада като голямо зло и почва на морален и нравствен упадък, също се потвърди напълно. На базата на анализ на медийни публикации и съпоставка с изследвания, проведени в други европейски държави, показахме как тези послания навлизат у нас, какви са взаимовръзките между новините у нас и в другите страни от Европа и най-вече кой е първоизточникът на тази кампания. Несъмнено това бе много добре изпипана и завършена кампания за подкопаване на доверието в държавата, гражданския сектор и демократичните ценности като цяло. За съжаление, тя успя да постигне съществен успех в страната ни. Пред нас стои въпросът как ще се справим със следващите такива.

Сподели