Относно пререгистрацията на НПО

Дискусия за междинните резултати от въвеждането на последните промени в ЮЛНЦ проведе Общественият съвет към Комисията по взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите на НС на 08.06.2018 год.

На срещата присъстваха Десислава Ахладова, Заместник-министър на правосъдието, Зорница Даскалова, Изпълнителен директор на Агенцията по вписванията и една служителка по вписванията в агенцията, и депутатът Крум Зарков.

Срещата беше водена от Ива Таралежкова – ФГУ, и Красимира Величкова - БДФ.


Дневен ред:

1. Регистрацията и пререгистрация на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията
2. Отчетност на и такси за ЮЛНЦ 

Зам.Министър Ахладова представи статистика за състоянието на вписванията на НПО в ТРЮЛНЦ от 01.01. до 06.06.2018 г. От 9848 подадени заявления са регистрирани 4027. В състояние на изчакване са 1616 организации.
Забавянето на регистрацията е до голяма степен от получаването на документи от съда по регистрация. За преодоляването му следващата седмица Министерството на правосъдието (МП) е свикало среща с представители на съдилищата.
Разговаряли са с Министерството на финансите за сроковете за регистрация в ТРЮЛНЦ и за подаване на отчети. На уеб страниците на двете министерства са публикувани указания за това: Срокът за вписване остава 2020 год. като организациите, получили вписване след 30.06.2018 подават Годишни финансови отчети  (ГФО) след него.

Г-жа Даскалова, Изпълнителен директор на Агенцията по вписванията, разказа за голямото предизвикателство да се интегрира Регистър на ЮЛНЦ в Търговския регистър (ТР), и то в изключително кратки срокове. Има модули, върху които все още се работи – напр. За регистрация на клонове, за читалищата, за подаване на ГФО.
Голямо забавяне причинява процедурата, т.к при подадено заявление за вписване в ТРЮЛНЦ Агенцията служебно изисква Удостоверение за актуално състояние от Съда по регистрация. Съдът го издава на хартия и предава в ТР, като работи със своя система и срокове. Това, а и обработката на хартиените документи забавя ТР.
Забавянето от своя страна нарушава 3 (три)-дневния срок за регистрация и системата на ТР генерира много откази, без те да са основани на нередосност на документи.
Агенцията и служителите в ТР ще вземат предвид въпросите и препоръките от срещата и постъпващите директно от НПО.

Дискусия

Въпреки обявения дневен ред от два въпроса, дискусията се водеше и по двата, като темите се преплитаха, а представителите на институциите отговаряха на групи въпроси.
Тони Димов, който е инициирал срещата, оценява като недокрай постигнати целите на реформата. Остава неясно как, към кого и в какъв срок ще се представят информация/отчет за дейност на НПО. Предлага да се изработи указание на МП затова.
Повечето въпроси бяха за подаването на документите за регистрация в ТРЮЛНЦ, забавянето на регистрацията, подаването на отчети от НПО. Бяха отбелязани и случаи на неработещ формуляр за регистрация, липса на обратна връзка – отговори от страна на Агенцията на имейли на НПО. НПО са блокирани да кандидатстват по програми. Как ще се удостоверява работата в обществена полза пред дарители, за да ползват гарантираните им от закона данъчни облегчения? Таксите и ТРЮЛНЦ вместо да намаляват финансовата и администартивната тежест за НПО, я увеличават.
Отговорите в голяма степен припокриваха казаното по-горе от представителите на МП и Агенцията. В резюме:
Агенцията работи усилено по доработката и настройки на системата за ТРЮЛНЦ и по подадените заявления. Системата и служителите са претоварени от големия брой заявления плюс „нулевите“ декларации и прехвърляне на дялове от фирмите.
За таксите и сроковете трябва да се промени Законът и Наредбата за ТР.
Засега е ясно, че НПО, регистрирани след 30.06.2018 ще трябва да подават ГФО, след регистрирането си.

МП виждат по същия начин проблемите и се опитват да ги уреждат. За целта са се координирали с МФ и двамата министри са издали указания, които са качени на уеб страниците на двете министерства.
Законът го задължава да предадат статичната база данни за НПО на Агенцията по вписванията, направили са го и вече не могат да приемат документи по него и те да стават публични. Могат да приемат и съхраняват отчето за дейност на НПО на хартия, но като архив, без да са видими в Интернет. Последното вече нямат право по закон.
На срещи или в сигнали МП приема информация за проблемите и ще продължават да работят за решаването им. Организирали са среща със съдилищата за ускоряване на процедурите им.
Нека НПО да публикуват отчетите за дейността си на своите интернет страници, за да си осигурят публичност.

Възникна дебат за нова промяна на ЗЮЛНЦ, за да се приведе в съответствие с реалността, но повечето присъстващи заявиха, че „отвярянето“ на закона сега е неподходящо и ще има много негативи. Това мнение бе подкрепено и от депутата К.Зарков.

Участниците се обединиха около предложенията:

1/ МП да изработи съвместно с МФ Указания като подзаконов нормативен акт, които да регулират проблемите с пререгистрацията на НПО.

2/ Да отпаднат таксите за НПО за регистрация, промени и подаване на отчети към ТРЮЛНЦ.

3/Общественият съвет да провежда редовно срещи (напр. на 6 месеца) за разглеждане на ситуацията и проблемите, да поставя въпроси и да прави предложения.
Зам.Министър Ахладова се ангажира да се консултира с екперти на МП и да информира какво е становището им за изработване на подзаконов нормативен акт, който да уреди нерешените сега проблеми. Приветства редовното провеждане на срещи на Обществения съвет за анализ на ситуацията. 

Сподели