Партньори по проект "Extractive & energy industry watch"

Център за екологично право

Центърът за Екологично Право(ЦЕП) е създаден през 2003 година с цел подпомагане на процеса на опазване на околната среда в контекста на демократичните процеси в обществено-икономическото развитие на България. Той подпомага развитието и утвърждаването на юридическите лица с нестопанска цел за опазване на околната среда чрез: разширяване на правната информираност и възможностите за вярна оценка на проблемите; повишаване капацитета на отделните организации и на сектора като цяло, издигане на професионализма и прилагане на успешни практики; прозрачност в дейността на организациите; информиране за правните дейности, предприети в сектора на опазване на околната среда и създаване на благоприятен обществен климат за възприемане на подобно поведение; подобряване на координацията и съвместните действия в сектора. стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани за използване на правни инструменти при упражняване на конституционното им право на чиста и здравословна околна среда.

BlueLink.net

BlueLink.net e гражданска информационна мрежа, създадена с цел използването на интернет за подобряване на природната и обществена среда в България чрез подпомагане на активните и принципни граждански организации и групи. Мрежата е създадена през 1998 г. от  ЕКО-КЛУБ 2000, Еко-клуб “Тера” - Благоевград, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие - Варна, Геоекоклуб “Академика” – Велико Търново, Българско дружество за защита на биоразнообразието “Семпервива” - Перник, “Зелени Балкани” - София, “За Земята”, Информационен и учебен център по екология. Концепцията за мрежата и нейната първоначална реализация осъществяват уеб-експертът арх. Васил Беязов, журналистът Павел Антонов и холандският активист и експерт Вилем Оостенбринк, по това време представител на Milieukontakt Oost-Europa за България. Изброените организации и личности стават съучредители на фондация "БлуЛинк", която от 1999 г. поддържа и администрира дейностите на мрежата. BlueLink.net работи и търси начини да изпълнява мисията си и до днес.

Сподели