Правна помощ и обмен

в строеж

докладвай казус

потърси правна помощ

регистър на казуси

за юристи

журналисти

направи дарение

полезно

партньори

за проекта

контакти

помощ

§ Местни общности, граждански групи, инициативи и други структури на гражданското общество могат да споделят тук информация за проблемни казуси, да потърсят помощ от юристи, журналисти и специалисти от неправителствени организации /НПО/ или да намерят полезни ресурси за правни действия.

 

§ Търсят се адвокати желаещи да водят процесуални или други правни действия на гражданското общество, както и юристи, изследователи и студенти, желаещи да се включат или да изследват такива действия.

 

§ Направете дарение или предложете донорска подкрепа за поддръжка и разширяване на платформата, привличане и обучаване на нови адвокати, завеждане на дела и набиране на полезни ресурси.

 

§ Платформата е отворена за журналисти, желаещи да разследват казуси и да работят в обществен интерес.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платформата за граждански надзор се поддържа от Център за екологично право /ЦЕП/ и BlueLink.net в рамките на проект “Extractive and Energy Industry Watch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост“, със съдействието на Програмата за подкрепа на НПО към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. (Интернет страница на Оператора на програмата: www.ngogrants.bg). Цялата отговорност за съдържанието на страницата се носи от Център за екологично право /ЦЕП/ и Фондация БлуЛинк и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 

Сподели