Проекти на BlueLink.net

Текущи проекти на Фондация "БлуЛинк"

 

За пълна забрана на рекламата на цигари

През октомври 2017 г. "БлуЛинк" продължи съвместната работа с Коалицията за живот без тютюнев дим и сдружение "България без дим" за приемане на пълна забрана на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия в България, в рамките на проект "Building political will for complete TAPS ban in Bulgaria", финансиран от Международния съюз против туберкулозата и белодробните заболявания. 

 

Да си припомним Европа

Опитни изследователи в областта на историята, политиката и медиите в Централна и Източна Европа, ще анализират натиска на политици и медии срещу демократични граждански групи и организации, ангажирани с проблемите на човешките права и околната среда в региона. Тези действия ще бъдат съпоставени с практики на преследване на гражданството от тоталитарните режими в близкото минало на континента. Анализът ще послужи за идентифициране на практически мерки за противодействие на натиска и възстановяване на паметта и подкрепата за гражданските и демократични ценности, заложени при създаването на ЕС.

Фондация "БлуЛинк" ще изпълни това в рамките на проект “Remembering Europe: Civil Society Under Pressure Again”, финансиран от програмата на ЕС "Европа за гражданите". Работата ще започне от 1 август и цели да припомни общата история и споделени европейски ценности на страните от ЦИЕ, както и да предложи отговор на съвременните предизвикателства към гражданското общество в региона. 

 

Изследване и противопоставяне на транграничната корупция

БлуЛинк е партньор на Недерландския хелзинкски комитет в проект на експертната група за борба с трансграничната корупция към Граждански форум "ЕС-Русия". Управляващият редактор на БлуЛинк д-р Павел Антонов работи като научен координатор на регионална международна конференция в Прага, проведена през м. юни 2016 г., на която учени, практикуващи разследващи журналисти и активисти представиха изследвания и анализ на участието на гражданското общество в борбата с трансграничната корупция. През м. октомври 2017 г. БлуЛинк проведе международна кръгла маса в София, на която водещи анти-корупционни прокурори и следователи от страни на ЕС, Украйна и Русия обсъдиха практическите аспекти на работата си с представители на гражданското общество и разследващи журналисти.

 

Регионална виртуална редакция за отговорна журналистика по темите на климата и устойчивата енергетика

Проектът за Виртуална редакция BlueLink се изпълнява съвместно от регионалната фондация "Хайнрих Бьол" в Бранденбург и fондация "БлуЛинк". Финансиране предоставят Германската екологична фондация DBU и "Хайнрих Бьол" в Бранденбург. Целта на проекта е да повиши общественото внимание по проблемите на климатичните промени и възможностите за извличане на енергия от екологично чисти източници в бившите социалистически страни от Централна и Източна Европа. В рамките на проекта млади и активни журналисти от централно и източноевропейски страни работят по темите на климатичните промени и екологично чистата енергия в рамките на електронното англоезично издание на фондация "БлуЛинк" BlueLink Stories.

 

 

Минали проекти

 

Журналистика от жените за жените

Задълбочени и отговорни журналистически материали, създадени от млади и активни журналисти и жени, които искат да се развиват в сферата на независимата журналистика в обществен интерес, ще допринесат за преодоляване на дискриминацията срещу жени и млади момичета в журналистическите съдържание и практика.

Материалите ще бъдат реализирани в рамките на виртуалната редакция на “Евромегдан” като част от проект “Журналистика от жените за жените”, изпълняван от фондация “БлуЛинк” с финансовата подкрепа на Българския фонд за жените. Дейностите по проекта ще започнат на 1 август 2017 г. и ще изострят професионалното перо на журналистките, така че да създават качествено съдържание по проблемите и предизвикателства пред жените, като противодействат на все по деградиращото съдържание в медиите.

 

Ревизираме икономиката на Балканите: Да променим политиките, а не климата! 

В рамките на трансграничния проект "Revision of the Economy in the Balkans: Change Policy not Climate!", финансиран от Green European Foundation, ще събере най-добрите практики за зелена икономика в България, Сърбия и Македония. Целта е да се извади на показ трансформацията към по-устойчива икономика, опазваща околната среда. Проектът ще работи за информиране на заинтересованите страни, политиците и обществото за икономическия потенциал на зелена икономика; ще насърчава промените в производството и потреблението и ще предложи подход за гражданско участието в правенето на политики.

 

Да се освободим от тютюневата реклама

Като част от проект “Addressing Policy Loopholes for Comprehensive Ban of Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship and 100% Smoke-Free Law in Bulgaria”, финансиран от Международния съюз против туберкулозата и белодробните заболявания, Коалицията за живот без тютюнев дим и БлуЛинк обединяват усилията си за приемане на пълна забрана на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия в България. В рамките на проекта е реализирана креативна застъпническа кампания с подкрепата на рекламна агенция The Smarts, под надслов: “Рекламата на цигари им продава цигари“

 

Секторни политики укрепващи ангажираността за подобрение на екосистемните услуги в България (SPECIES)

БлуЛинк е партньор на сдружение „За дивата природа БАЛКАНИ“ и GRID–Арендал - Норвегия за детайлен анализ на състоянието и деградацията на екосистемите по Черноморието, взаимодействието им с туризма, икономическите и климатични въздействя върху тях.  Въз основа на изследването се създава стратегия за устойчивото използване на екосистемни услуги в полза както на бизнеса, така и на природата. Научен екип на БлуЛинк верифицира резултатите от изследването чрез методи от арсенала на социалните науки и координира ангажирането на различни заинтересовани страни. Освен това обучаваме журналисти, които професионално отразяват проблеми и иновативни решения, свързани с устойчиво използване на екосистемни услуги в онлайн изданието Евромегдан. Журналистически екип на БлуЛинк изработва мултимедийни репортажи. В рамките на проекта останалите партньори събират данни и анализират с помощта на географски информационни системи състоянието на екосистемите и заплахите върху тях, както и взаимодействието им с туристическата индустрия по крайбрежието. Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за България, в рамките на програмна област „Биоразнообразие и екосистеми“, приоритет 03.03, за подобрена интеграция на съображения, свързани с биологичното разнообразие, в секторните политики и законодателството. Оператор на програмата за България е Министерство на околната среда и водите. Уебсайт на проекта: http://species.bluelink.net.

 

Създаване на трансграничен механизъм за надзор на екологични проблеми

Като част от проект „Establishing a Transboundary Watchdog Mechanism for Environmental Problems For Green Political Parties and NGOs on the Balkans“, финансиран от Green European Foundation са реализирани журналистическите разследвания и събитията в България, Румъния, Македония и Молдова, свързани с незаконна сеч и трансгранична корупция. Проектът се финансира от Европейската зелена фондация - Брюксел.

 

 

Да предадем Четвъртата власт в млади ръце: качествена журналистика в обществен интерес

Млади и активни журналисти, желаещи да практикуват честна и сериозна журналистика в обществен интерес, получават подкрепа и възможност за реализация чрез виртуалната редакция на BlueLink.net. От началото на 2014 г. мрежата за гражданско действие подновява усилията си за насърчаване на независимата журналистика и създаването на качествен журналистически продукт в партньорство с екипа на студентското онлайн радио „Реакция.“ Целта е укрепване на професионалните стандарти и норми, по силата на които журналистът отстоява колективните и индивидуални интереси на гражданите. Мрежата съсредоточава гражданска енергия и ресурси, за да противодейства на насажданата представа, че журналистиката не е нищо повече от обслужване на икономическите и корпоративни интереси на медийните собственици.

BlueLink.net реализира проект за виртуална независима реакция (www.evromegdan.bg) и действа за пълноценно ангажиране на младите и активни журналисти  срещу посегателствата над малцинствата, нетърпимостта към корупцията, омразата, ксенофобията, манипулациите и нарушаването на човешките права и демократичното участие в управлението. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Extractive and Energy Industry watch: правна и журналистическа практика за по-голяма отчетност на енергийната и добивната промишленост

Проектът е насочен към местните общности, неформалните граждански групи и разследващите журналисти. С дейностите си той ще удовлетвори потребностите на местните жители, засегнати от дейността на Енергийната и добивна промишленост (ЕДП) като предлага решения за достъп до информация и водене на дела. НПО ще обогатят дейността си чрез създадените добри правни и журналистически практики, а разследващите журналисти могат да получат  нови канали и източници на информация, както и да бъдат обучени да си сътрудничат с местните общности и НПО. Всички целеви групи ще могат да достъпват, но и допълват, събраната полезна практика и пилотни казуси през създадения ресурсен уебсайт - Extractive and Energy Industry Watch. Като партньор в рамките на проекта БлуЛинк се заема с работата с журналисти, които ще направят разследвания по набелязани казуси с ЕДП. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Участие за природа. Подкрепа за представителството на НПО и участието във взимането на решения относно политики за устойчиво развитие и околна среда

Въпреки над 10-годишната си история, практиките на гражданско и НПО участие при взимането на решения за околната среда не са задоволителни за придодозащитната гражданска общност. Проектът насърчава включването на НПО при формулирането на политики и взимането на решения на местно, регионално и национално ниво. Участие за природата включва проучване и анализ на гражданското представителство за България и формулиране на препоръки за подобряването му, застъпническа работа по промяна на нормативни актове, касаещи направените препоръки и стимулиране на прякото гражданско участие в процесите на вземане на решения и формиране на политики чрез съвместна работа със заинтересовани общности.

БлуЛинк се включва в първия етап на проекта, в който ще осъществи изследване и анализ на наличните практики на гражданско и НПО представителство към различни институции в областта на опазване на околната среда, но и извън нея. В резултат на изследването ще бъдат формулирани препоръки за подобряване на гражданското представителство. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

YouthLink: Уеб-инструменти и капацитет за гражданско наблюдение, застъпничество и въздействие

В следствие на хармонизирането на българското законодателство с европейските норми се гарантира възможността на гражданите да участват в изработването и прилагането на публични политики. Въпреки че много държавни и общински институции създават електронни механизми за подобно участие, гражданите не упражняват това си право. Причините са в нехомогненността на е-механизмите, разноипосочните логика и дизайн на институционалните уебсайтпве, както и наслоената култура на безпомощност на индивидуалния човек пред „системата“, липсата на доверие в институциите и в собствените сили и умения. Проектът преодолява това безсилие като гради е-инструменти: signali.bg и bluelink.net и умения за ползването им. В резултат поне 45 НПО членове и активисти, сред които роми и хора от отдалечените общности ще придобият практически умения и достъп до е-инструменти за мониторинг и участие. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Сподели