Документи

Документ
11-07-2024

Националните планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК) са инструменти за планиране, които се изискват съгласно Регламента на ЕС за управлението.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
17-05-2024

Европейската мрежа на организациите по екологично право „Правосъдие и околна среда“ и фондация „БлуЛинк“ като неин член изпратиха отворено писмо, с което призоваха българските партии да подкрепят усилията за ограничаване на климатичните промени и разрушителните за природата процеси в цяла Европа.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Изображние: Freepik
Документ
15-05-2024

Според данните на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) опасните метеорологични явления у нас – горещи вълни, наводнения, засушавания, пожари – са се увеличили и ще продължат да нарастват отчетливо през следващите

Публикувано от: снимка на Коалиция за климата – България Коалиция за климата - ...
Документ
07-05-2024

Едва ли ще успеем да обезвредим климатичната бомба или други екологични заплахи, докато икономиката продължава да расте. Какво обаче би означавал краят на икономическия растеж за геополитиката? Ако Европейският съюз тръгне пръв по пътя на дерастежа, ще може ли да остане глобален фактор?

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
24-04-2024

Нагреваеми тютюневи заблуждения: Как тютюневите компании лансират подвеждащи твърдения пред медиите,
науката и държавното управление
София, 2024 г.
Авторски екип на фондация „БлуЛинк”, с редактор Павел Антонов
Издател: Сдружение „Коалиция за живот без тютюнев дим“
Печат: Копи Принт Груп ЕООД, София

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
16-04-2024

В развитите и развиващите се страни все по-често се създават национални консултативни органи по въпросите на климата, чиято цел е да предоставят съвети на правителствата, да оценяват напредъка по средносрочните и дългосрочните цели в областта на климата и прехода към общества с ниски нива на въглеродни емисии или без изкопаеми горива.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
05-04-2024

Встъпление

Хартата за устойчив туризъм в България изразява желанието на подписалите я заинтересовани страни, участващи в процесите на развитие на туризма и устойчивото развитие в България да се обединят около изложените в Хартата водещи принципи и да поемат личен и институционален ангажимент да ги прилагат и следват в действията си.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
05-04-2024

Introduction

The Charter for Sustainable Tourism in Bulgaria expresses the desire of the signatory stakeholders involved in the development of tourism and sustainable development in Bulgaria to unite around the guiding principles set out in the Charter and to undertake a personal and institutional commitment to implement and follow them in their actions.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
20-03-2024

Източници на информация относно въздействията от прилагане на мярка "Пасторализъм" върху природни местообитания и местообитанията на видове в трите национални парка в България изпратиха природозащитници до министъра на земеделието в оставка Кирил Вътев. В писмото, входирано на 20.03.2024 г.

Публикувано от: снимка на forthenature За да остане природа в...
Документ
13-03-2024

На 17 октомври 2023 година фондация „БлуЛинк“, член на европейската мрежа “Правосъдие и околна среда” (J&E), проведе в партньорство с МОСВ институционална кръгла маса на тема „Как да подобрим достъпа на гражданите до правосъдие по въпроси на околната среда?“.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink