Документи

Документ
23-07-2021

Рецензия на доц. д-р Валентина Георгиева на изследователски доклад „След бурята. Как да възстановим политическия диалог и подкрепящия дискурс срещу онлайн насилието, основано на пола, в България“.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
21-07-2021

The report was part of the project “After the Storm: How to restore policy dialogue and supportive discourse against gender-based violence online in Bulgaria”, supported by the Feminist Internet Research Network (FIRN) of the Association for Progressive Communications (APC).

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
21-07-2021

 Докладът е част от проект "След бурята - как да възстановим политическия диалог и подкрепящия дискурс срещу онлайн насилието, основано на пола, в България”, подкрепен от Мрежата за феминистки изследвания на Интернет (FIRN) на Асоциацията за прогресивни комуникации (APC).

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
27-05-2021

This is the Final Report of the Support study to the report on the application of Directive 2014/40/EU, comissioned by DG Sante to gather facts on the effectiveness, applicability, efficiency and coherence of the EU Tobacco Products Directive 2014/40.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
27-05-2021

Заключителен доклад за външно подкрепящо изследване за събиране на фактология за ефективността, приложимостта, ефикасността и кохерентността на Директиватата за тютюневите изделия  2014/40 на ЕС. Възложено от здравния директорат на ЕК за нуждите на първия доклад на комисията за оценка на ефекта от Директивата, публикуван на 20.05.2020.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
29-04-2021

Нивата на тютюнопушене стават все по-тревожни, а сред най-засегнатите са младите хора у нас. Между 45.7 и 50.4% от младежите у нас употребяват тютюневи изделия според последни данни, събрани с помощта на нарочни представителни проучвания на Екзакта Рисърч Груп и други задълбочени методи.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
22-04-2021

The vision of this project is to promote discussion and cooperation between the Bulgarian Greens with human/gender/migrants rights and social justice movements, with the aim of launching a new progressive, humanistic, democratic and ultimately green “wave” in Bulgarian politics. Such a wave should stand in contrast to and contradict the ongoing right- wing nationalist trend.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
08-03-2021

In January 2021 the EU Commission and the European Parliament adopted a new programme to support of civil society initiatives – the Citizens, Equality, Rights and Values programme (CERV) – for the period of 2021-2027. It was built upon the previous programmes: Europe for Citizens and Rights, Equality and Citizenship.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
08-03-2021

През януари 2021 г. Европейската комисия и Европейският парламент приеха нова програма за подкрепа на инициативи на гражданското общество – "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV), за периода 2021-2027. Тя е изградена върху предишните програми "Европа за гражданите" и "Права, равенство и гражданство".

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
10-12-2020

Не може да не сте ги виждали. През последните месеци буквално започнаха да изскачат отвсякъде: захаросани интервюта, „задълбочени“ анализи с предизвестен извод, или просто новини, цитиращи един единствен източник – тютюневата индустрия.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink