Документи

Документ
05-01-2022

Възможностите за граждански контрол върху разходването на публични средства от общините от Благоевградска област изследва нов експертен доклад на БлуЛинк. Анализът, изготвен от правния експерт Пламен Пеев, проследява правните изисквания и съществуващите практики за гражданско участие на национално и общинско ниво и  формулира практически препоръки за подобряването им.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
23-11-2021

An analysis of the transfer of Russian mainstream news media’s cliches and rhetoric on CSOs upholding human rights and environmentalism to Bulgaria made by Fabio Telarico under the internship at BlueLink in 2021.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
24-08-2021

Legal Analysis of the Bulgarian Climate Law and Possibilities for Effective Implementation of the European Climate Law.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
24-08-2021

Правен анализ на българското законодателство в областта на климата и възможностите за неговото усъвършенстване от гледна точка на изпълнението на Европейския климатичен закон.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
06-08-2021

Описателен отчет на работата на фондация "БлуЛинк" през 2020 г., както и приходи и разходи по стратегически направления през същата година.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
06-08-2021

BlueLink annual report for 2020, including information on income and distribution of expenditure by strategy key action areas.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
23-07-2021

Рецензия на доц. д-р Валентина Георгиева на изследователски доклад „След бурята. Как да възстановим политическия диалог и подкрепящия дискурс срещу онлайн насилието, основано на пола, в България“.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
21-07-2021

The report was part of the project “After the Storm: How to restore policy dialogue and supportive discourse against gender-based violence online in Bulgaria”, supported by the Feminist Internet Research Network (FIRN) of the Association for Progressive Communications (APC).

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
21-07-2021

 Докладът е част от проект "След бурята - как да възстановим политическия диалог и подкрепящия дискурс срещу онлайн насилието, основано на пола, в България”, подкрепен от Мрежата за феминистки изследвания на Интернет (FIRN) на Асоциацията за прогресивни комуникации (APC).

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
14-07-2021

Блулинк разработи 3 бр. сравнителни анализи в област на политики “Кръгова и биоикономика”, "Енергетика и климат" и "Земеделие и води", между Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България  (като част от стълб “Зелена България”, версия от 16.04.2021 г.) и НПВУ на 3 държави-чл

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink