Документи

Документ
21-07-2021

The report was part of the project “After the Storm: How to restore policy dialogue and supportive discourse against gender-based violence online in Bulgaria”, supported by the Feminist Internet Research Network (FIRN) of the Association for Progressive Communications (APC).

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
21-07-2021

 Докладът е част от проект "След бурята - как да възстановим политическия диалог и подкрепящия дискурс срещу онлайн насилието, основано на пола, в България”, подкрепен от Мрежата за феминистки изследвания на Интернет (FIRN) на Асоциацията за прогресивни комуникации (APC).

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
15-07-2021

Блулинк разработи 3 бр. сравнителни анализи в област на политики “Кръгова и биоикономика”, "Енергетика и климат" и "Земеделие и води", между Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България  (като част от стълб “Зелена България”, версия от 16.04.2021 г.) и НПВУ на 3 държави-чл

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
27-05-2021

This is the Final Report of the Support study to the report on the application of Directive 2014/40/EU, comissioned by DG Sante to gather facts on the effectiveness, applicability, efficiency and coherence of the EU Tobacco Products Directive 2014/40.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
27-05-2021

Заключителен доклад за външно подкрепящо изследване за събиране на фактология за ефективността, приложимостта, ефикасността и кохерентността на Директиватата за тютюневите изделия  2014/40 на ЕС. Възложено от здравния директорат на ЕК за нуждите на първия доклад на комисията за оценка на ефекта от Директивата, публикуван на 20.05.2020.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
26-05-2021

The 2021 - 2023 strategy builds up upon BlueLink’s strategic plan for the previous period of 2018 - 2020 and the principle purposes of the BlueLink Foundation, defined by Article 11 of its Charter as follows:

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
26-05-2021

Стратегията на БлуЛинк за 2021 - 2023 надгражда над стратегическия план за периода 2018 – 2020 г. и принципните цели на Фондация БлуЛинк, определени в чл. 11 от устава ѝ:

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
29-04-2021

Нивата на тютюнопушене стават все по-тревожни, а сред най-засегнатите са младите хора у нас. Между 45.7 и 50.4% от младежите у нас употребяват тютюневи изделия според последни данни, събрани с помощта на нарочни представителни проучвания на Екзакта Рисърч Груп и други задълбочени методи.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
22-04-2021

The vision of this project is to promote discussion and cooperation between the Bulgarian Greens with human/gender/migrants rights and social justice movements, with the aim of launching a new progressive, humanistic, democratic and ultimately green “wave” in Bulgarian politics. Such a wave should stand in contrast to and contradict the ongoing right- wing nationalist trend.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
08-03-2021

In January 2021 the EU Commission and the European Parliament adopted a new programme to support of civil society initiatives – the Citizens, Equality, Rights and Values programme (CERV) – for the period of 2021-2027. It was built upon the previous programmes: Europe for Citizens and Rights, Equality and Citizenship.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink