Документи

Документ
24-08-2021

Правен анализ на българското законодателство в областта на климата и възможностите за неговото усъвършенстване от гледна точка на изпълнението на Европейския климатичен закон.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
06-08-2021

Описателен отчет на работата на фондация "БлуЛинк" през 2020 г., както и приходи и разходи по стратегически направления през същата година.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
06-08-2021

BlueLink annual report for 2020, including information on income and distribution of expenditure by strategy key action areas.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
23-07-2021

Рецензия на доц. д-р Валентина Георгиева на изследователски доклад „След бурята. Как да възстановим политическия диалог и подкрепящия дискурс срещу онлайн насилието, основано на пола, в България“.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
21-07-2021

The report was part of the project “After the Storm: How to restore policy dialogue and supportive discourse against gender-based violence online in Bulgaria”, supported by the Feminist Internet Research Network (FIRN) of the Association for Progressive Communications (APC).

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
21-07-2021

 Докладът е част от проект "След бурята - как да възстановим политическия диалог и подкрепящия дискурс срещу онлайн насилието, основано на пола, в България”, подкрепен от Мрежата за феминистки изследвания на Интернет (FIRN) на Асоциацията за прогресивни комуникации (APC).

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
15-07-2021

Блулинк разработи 3 бр. сравнителни анализи в област на политики “Кръгова и биоикономика”, "Енергетика и климат" и "Земеделие и води", между Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България  (като част от стълб “Зелена България”, версия от 16.04.2021 г.) и НПВУ на 3 държави-чл

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
27-05-2021

This is the Final Report of the Support study to the report on the application of Directive 2014/40/EU, comissioned by DG Sante to gather facts on the effectiveness, applicability, efficiency and coherence of the EU Tobacco Products Directive 2014/40.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
27-05-2021

Заключителен доклад за външно подкрепящо изследване за събиране на фактология за ефективността, приложимостта, ефикасността и кохерентността на Директиватата за тютюневите изделия  2014/40 на ЕС. Възложено от здравния директорат на ЕК за нуждите на първия доклад на комисията за оценка на ефекта от Директивата, публикуван на 20.05.2020.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Документ
26-05-2021

The 2021 - 2023 strategy builds up upon BlueLink’s strategic plan for the previous period of 2018 - 2020 and the principle purposes of the BlueLink Foundation, defined by Article 11 of its Charter as follows:

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink