Българските участници в проекта МЕЛТЕМИ се включиха в общественото обсъждане на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

MELTEMI

Проект „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ), финансиран от ЕФР по Програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“ и свързаните с него усилия за намаляване на морските отпадъци и планиране на подходящи дейности на национално и трансгранично ниво постави основата на участието на Сдружение Черноморска мрежа на НПО и Института по океанология – БАН общественото обсъждане на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030.
Предлагаме пълния текст на предложението на двамата български участници в проекта по Приоритет 9 „Местно развитие“, който има изключително териториална насоченост, като се следва т.нар. „place-based approach”, в основата на който стои териториалната единица (локацията, мястото, районът) със своите специфични дадености и потребности.

[Уважаеми дами и господа,
Във връзка с голямото значение на опазването на морската околна среда и крайбрежието, предлагаме допълнения към формулировките на основната цел по Област на въздействие [9.4.в] „Управление на водните ресурси и екосистеми“, както следва: на предпоследния ред на абзаца, след текста „справяне с проблеми от стари замърсявания“, предлагаме допълнение „[предотвратяване на замърсяването на морските води и значително намаляване на морските отпадъци и замърсяването с биогенни вещества от наземни източници,]“.

С предложеното допълнение се въвежда допълваща информация, свързана с морските води и морските отпадъци, отразени във формулировките на Цел 14 и подцел 14.1 и тясно свързани с подцел 14.2 от Целите за устойчиво развитие на ООН.

Опазването на морската околна среда и крайбрежието и намаляването и предотвратяването на морските отпадъци е обект на национални и регионални ангажименти. То е свързано с Решение № 1111/29.12.2016 г. за приемане на Морската стратегия на Република България, както и с приетия от 34-то заседание на Черноморската комисия от 2018 г.  Регионален план за действие за морските отпадъци за Черно море. Приоритетите на транснационалните програми за сътрудничество също извеждат проблемите с опазването на морската околна среда и активна работа по проблема с морските отпадъци. Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020 акцентира върху интегрираното устойчиво развитие и намаляването на екологичния натиск земя-море по крайбрежието, както и върху мониторинга за постигането на определени екологични цели. Аналогично, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014 – 2020“ поставя още по-ясно приоритет върху подобряване на съвместния мониторинг на околната среда във връзка с морските отпадъци и повишаване на осведомеността за ограничаването и намаляването им.

Несъмнено през периода до 2030 г. актуалността на трансграничното сътрудничество за опазване на околната среда, адаптация към и смекчаване на последиците от климатичните промени, съвместно управление и наблюдение на природни ресурси, включително речни и морски басейни ще бъде важен приоритет за България.
Опитът на Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации“ и партньори като Института по океанология към БАН в рамките на проекти за транснационално сътрудничество допълват експертизата и опита на национално ниво за дейности, подкрепящи област 9.4.в.

Проект „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ), финансиран от ЕФР по Програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“, изпълняван от споменатите български партньори и още шест участници от държави на Средиземно и Черно море, наред с дейности по мониторинг и ангажиране на обществеността, предвижда включването на местни власти и местни общности, които съвместно с вземащите решения обсъждат и приемат решения за подходящи добри практики и подходи за развитието на местния капацитет за предотвратяване и намаляване на морските отпадъци. Тези обсъждания са изведени до разработването на Предложение за национален план за действие за морските отпадъци, иновативен инструмент за открояване предпочитанията и изискванията на местните участници от всяка държава. Националните предложения ще бъдат интегрирани в единен Транснационален план за действие за морските отпадъци. Новост в МЕЛТЕМИ е фактът, че основна целева група са вземащите решения, политици от различни нива, свързани с решаване на проблема с морските отпадъци, с особено внимание към местните власти. Проектът ще подпомогне преди всичко местните власти да открият подходящи мерки и добри практики, които да се приложат на местно ниво с потенциал да се пренесат и приложат в други райони на страната и в други крайбрежни райони на Черно и Средиземно море.]

******
Проектът МЕЛТЕМИ, осъществяван от научни институти и неправителствени организации от България, Гърция, Кипър и Албания, цели да подпомогне властите и обществеността в съвместните им усилия да се справят със сериозния трансграничен екологичен проблем с морските отпадъци, обект на загриженост по целия свят.
******
  Черноморска мрежа на неправителствените организации, за контакти тел. +359 52 615856, + 359 886314515, bsnn [at] bsnn [dot] org, www.bsnn.org
 

Сподели