Басейновият съвет за Черноморски район отчете хода на работата си по Директивата за наводненията и Рамкова директива за морска стратегия

Черноморска мрежа на неправителствените организации продължава да информира за к

Басейновият съвет за Черноморски район отчете хода на работата си по Директивата за наводненията и Рамкова директива за морска стратегия.   Черноморска мрежа на неправителствените организации продължава да информира за ключови нормативни документи, свързани с управлението на водите.                                                                                                                                                                                         

На първото си заседание за тази година Басейновият съвет към Басейнова дирекция за Черноморски район (БДЧР) отчете хода на дейностите и постигнатите резултати по две важни директиви за управлението на водите: Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводненията и 2008/56/ЕО – Рамкова директива за морска стратегия (РДМС). Проведеното на 28 юни 2013 г. заседание направи преглед на разработването на плана за управление на риска от наводнения за Черноморски район и запозна накратко присъстващите с първоначалната оценка за състоянието на морската околна среда, изготвянето на която е задължение на страната ни по РДМС. На членовете на съвета бяха представени темите:

- Дейности по проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013г.”;

- Методика и подход за определяне на районите със значителен потенциален риск от наводнения.Резултати за Черноморския басейнов район;

- Първоначална оценка на състоянието на морската околна среда.

По проекта за плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) бяха разгледани общите и специфичните му цели, дейности и срокове за изпълнението им и очакваните резултати. Проектът цели прилагането на Директива 2007/60/ЕС за оценка и управление на риска от наводнения на територията на Р България. Основните 3 етапа в разработването на Плана за управление на риска от наводнения са:

• Извършване на предварителна оценка на риска от наводнения и определяне на райони, за които съществува или има вероятност за значителен потенциален риск от наводнения - на базата на разпратени въпросници до местни администрации се събира и систематизира информация за документирани минали наводнения.Това се е извършило чрез анкетиране на общини, областни управи, исторически сведения и научни публикации

• Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнение и карти на районите с риск от наводнения след определянето на тези райони - вземайки предвид получената информация от предварителната оценка се определят райони под заплаха от наводнения и с риск от наводнения.

• Изготвяне на план за управление на риска от наводнения – след определяне и утвърждаване на районите под заплаха и с риск от наводнения ще се разработят цели за превенция от наводнение, както и мерки за управление на риска от наводнения.

Заложените дейности и срокове са следните:

• Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения на басейново ниво - 02.2013 г.

• Разработване на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения – 02.2014 г.

• Подготовка на карти на районите под заплаха за наводнения и карти на районите с риск от наводнения – 05.2014 г.

• Трансгранична координация и обмен на информация за международни речни басейни – 12.2014 г.

• Подготовка на план за управление на риска от наводнения – 03.2015 г.

Бе дадена информация с каква задача, освен изготвянето на оценка и план за обхвата на територията на самата басейнова дирекция, е натоварена всяка една от дирекциите в страната във връзка с националния план за управление на риска от наводнения. На Басейнова дирекция за Дунавски район с център Плевен например е възложено изготвянето на цифров модел на релефа чрез въздушно лазерно сканиране на районите със значителен потенциален риск от наводнения. Във втората презентация беше докладвана текущата ситуация по изпълнение на проекта по разработване на план за управление на риска от наводнения за Черноморски район. Към момента е изработена предварителна оценка за риска от наводнения (ПОРН) за Черноморския район за басейново управление на водите, която е докладвана на Европейската комисия в съответствие с Директива 2007/60/ЕС за оценка и управление на риска от наводнения. Данните от ПОРН са използвани за определяне на районите, за които съществува значителен потенциален риск от наводнения или вероятност за значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН).

Определянето на Райони със значителен потенциален риск от наводнения е извършено съгласно утвърдени от Министъра на околната среда и водите “Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН”. За всеки район се определя рискът за всяка от категориите: човешко здраве, стопанска дейност, околна среда и културно-историческо наследство, като за показателите има три степени: „нисък”, „среден” и „висок” риск. Определянето на районите, за които се счита, че съществува значителен потенциален риск или вероятност за значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) ще бъдат използвани от БДЧР при изготвяне на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление. Определянето на тези райони е последен етап от предварителната оценка на риска за Черноморски басейнов район. На сайта на БДЧР са публикувани картите с тези райони, но може да се обобщи, че цялата крайбрежна ивица и големите водоеми крият висок риск от наводнения. Като особен случай се разглеждат суходолията в Добруджа, тъй като там въпреки липсата на изявени реки или водни обекти на повърхността, се крият големи опасности именно заради подценяването на евентуалния риск от подпочвените води.

Бе отчетено забавяне от първоначалния график по подготовка на предварителната оценка на риска от наводнения на басейново ниво, която е трябвало да приключи през февруари, а към датата на срещата оставаха още 2 дни до 30 юни до изтичането на срока за подаване на писмени становища от заинтересованите лица във връзка с проведените срещи консултации. След разглеждането на всички получени становища експертите от Басейнова дирекция ще преценят кои от тях да бъдат взети под внимание и дали евентуално да бъдат нанесени корекции по изготвените карти на районите със значителен потенциален риск от наводнения. На следващия етап тези райони-със значителен потенциален (висок) риск и за тези, в които съществува вероятност за значителен потенциален(среден) риск от наводнения, ще бъдат предоставени за утвърждаване от министъра на околна среда и водите.

При представянето на „Първоначална оценка на състоянието на морската околна среда” накратко беше представена Рамковата директива за морска стратегия, в изпълнение на която е изготвена оценката. Споменато бе транспонирането на Директивата в Наредба за опазването на околната среда в морските води и създаването на консултативен съвет от 10 компетентни органа, имащи отношение към ползването на морските води. Беше акцентирано върху тясната връзка на директивата с други директиви на ЕС като Рамковата директива за водите, директивата за наводненията, директивата за хабитатите, директивата за птиците, бъдещата директива за морското пространствено планиране и крайбрежно управление. Подчертано беше, че Рамковата директива за морска стратегия е екологичният стълб на интегрираната морска политика на ЕС. За сроковете по прилагане на директивата, както и относно направената първоначална оценка на морската околна среда ви запознахме в тази публикация.

Отново беше спомената трудността от липсата на реални и актуални данни или достъпа до такива. Обърнато беше и внимание на потенциалните проблеми при координацията на различните администрации, имащи отношение към управлението на дейностите в морето, както и различните секторни политики, свързани с риболов, транспорт, туризъм, енергетика и др. С повишено внимание трябва да се следи съгласуването между сухоземното и морското пространствено планиране, планове, програми и стратегии и отчитат ли се адекватно всички съществуващи такива. Може да се отчете като положителен факта,че на сайта на БДЧР са публикувани всички изготвени към момента карти, оценки, обявления, протоколи и презентации. Остава затруднението от специфични и неразбираеми съкращения за повечето граждани. Надяваме се, че с днешната публикация сме успели поне малко да внесем яснота не само в тях, но и в развитието по прилагането на тези две директиви на територията на Черноморски район.

Особено важно е да се осъзнае и отчете тяхната тясна взаимовръзка. Наличието на море обуславя висок риск от наводнение.Този факт трябва да се отчита много отговорно при пространственото планиране и застрояване на Черноморието. Трябва да се разбере по-добре от обществото екосистемният подход, който е заложен в директивите на ЕС по отношение на опазването на околната среда – всяка дейност на сушата има свое отзвук в морето и обратно. Необходимо е винаги да има стремеж към разумно и балансирано ползване и управление на ресурсите, както и отговорно отношение към природата с мисъл за бъдещите поколения.

Басейновият съвет е държавно-обществено комисия, създадена с цел да подпомога работа на Басейновата дирекция.Всяка една от четrрите басейнови дирекции на територията на страната има създаден свой отделен басейнов съвет. Басейновите съвети подпомагат дейността на басейновите дирекции при провеждането на политика по управление на водите за осигуряване на единно и балансирано управление на водите в интерес на обществото, защита на здравето на населението, съхранение на естествените природни комплекси и устойчиво развитие на съответния басейнов район. Басейновите съвети разглеждат и дават становища, правят препоръки, изготвят предложения, свързани с изготвяне на плановете за управление на речните басейни, общественото им обсъждане и окончателното им приемане, осъществяване на държавната политика, вързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопанските системи и съоръжения, мерките за подобряване на състоянието на водите в района, дейностите по Закона за водите и подзаконовите актове към него. Басейновият съвет включва представители на държавните и териториалните адмистрации на територията на обхват на басейновата дирекция,водоползватели ,собственици на водностопански системи и съоръжения,нестопански организации и научни институти.Черноморска мрежа на НПО като представител на неправителствения сектор участва със свои представители в заседанията на басейновия съвет. Редовни засесдания се провеждат най-малко 2 пъти в годината, като при необходимост могат да се свикат и извънредни. Председател на басейновия съвет е директорът на съответната басейнова дирекция. За участието си в съвета членовете му не получават възнаграждение.

Черноморска мрежа на неправителствените организации продължава да информира за ключови нормативни документи и дейности, свързани с управлението на водите. Тези публикации подкрепят осъществяването на международен проект „Чисти реки - чисто море! Дейности на НПО за опазване на околната среда в басейна на Черно море”, финансиран от СОП на ЕС „Черноморски басейн 2007-2013 г.” който се осъществява чрез сътрудничество на неправителствени организации от 5 страни в Черноморския басейн. Основната цел на проекта е да подобри ефективността на мерките на различните заинтересувани страни, насочени срещу замърсяването на водите – общо екологично предизвикателство за Черноморския регион. Една от специфични цели на проекта е да се засили обществено участие в процеса на управление на водите чрез провеждане на информационно-образователна кампания за повишаване на обществената ангажираност с проблемите на опазването на водите и Черно море. Преди месец публикувахме материал за първоначалната оценка на морската околна среда и информация за и качеството на водите за къпане, зоните за къпане по Черноморието и къде може да се открие информация за това.                                                                   

Автор: Mихаела Козовска, местен координатор на проекта

Сподели