ЕК ще разгледа жалбата на ГД БОПП срещу престъпления на МОСВ по прилагане на Директива 85/337/ЕИО за ОВОС

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/
„НИЕ СМЕ ПРОТИВ БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРНОБИЛ - ДОБИВА НА ШИСТОВ ГАЗ”
/Група във фейсбук  наброяваща над 50 000 души в цялата страна/


24.05.2013г.

 

ДО
EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR ENVIRONMENT
UNIT A.2 – COMPLIANCE PROMOTION, GOVERNANCE & LEGAL ISSUES
BU-9 00/202
B-1160 Brussels/Belgium
+32 229-59970
Greta [dot] RINKEVICIUTE-MISCIKIENE [at] ec [dot] europa [dot] eu
КОПИЕ: ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МЕДИИ

Във връзка с жалба под референтен №  CHAP(2011) 01924
 
  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Моля, да приемете нашата благодарност за разглеждането на жалбата под референтен №  CHAP(2011) 01924. Ще се опитаме да внесем актуална информация, по всяка една точка от жалбата. Поддържаме обвиненията срещу българското правителство за нарушаване с рецидив на Европейската Директива 85/337/ЕИО изменена и допълнена с Директива 97/11/ЕО, с което се отнемат правата на българските граждани за информация по околна среда и се прокарват опасни технологии в угода единствено на корпорациите.
1. За точка 1 от жалбата под референтен №  CHAP(2011) 01924 правим едно доуточнение:
Нарушенията на Европейската Директива 85/337/ЕИО изменена и допълнена с Директива 97/11/ЕО от българското правителство са два типа:
а) първият тип нарушение е отказ от решение за Оценка за въздействие на околна среда /ОВОС/  за инвестиционни намерения за търсене и проучване с дълбоки сондажи и директно разрешаване на проучване в нарушение на Европейската Директива 85/337/ЕИО;
б) вторият тип нарушение са провеждане на опорочени процедури по ОВОС за инвестиционни намерения за добив на полезни изкопаеми в нарушение на Европейската Директива 85/337/ЕИО и транспонирания Закон за опазване на околната среда /ЗООС/.
И двата типа нарушения се правят напълно умишлено с цел правителствата да подпомогнат корпорации с нерегламентирана държавна помощ за милиарди долара.
а) Отказ от решения по ОВОС за проучване на подземни богатства с дълбоки сондажи. Наши юристи недвусмислено установиха, че решението за предоставяне на разрешително за търсене и проучване на нефт и газ в Блок Нови пазар на компанията Шеврон е осъществено с измама и документни престъпления от страна на министър Нона Караджова и заминистър Евдокия Манева  - министерство на околната среда и водите /МОСВ/. Деянието се състои в това, че министъра на МОСВ Нона Караджова като компетентен орган не е взела решение по ОВОС, задължение продиктувано от Европейската Директива 85/337/ЕИО изменена и допълнена с Директива 97/11/ЕО. Директивата задължава всяка страна членка, включително България, да прави индивидуална оценка за ОВОС за всеки дълбок сондаж, без значение дали той цели проучване или добив на подземни богатства, и ако има значително въздействие върху околната среда, задължава да се направи ОВОС преди да се вземе решение за разрешаване на инвестиционното намерение, в случая търсене и проучване в Блок Нови пазар.
Доказателствата:
Разяснения на ГД "Околна среда", ЕК по отношение на значението на текстовете на Директивата поискано от МОСВ!:
„As your question refers to projects listed in Annex II of the EIA Directive (Directive 85/337/EEC, as amended), it should be noted that Annex II projects are made subject to a screening procedure in accordance with Articles 2(1), 4(2)-(4) and Annex III of the EIA Directive.  This procedure shall determine whether such projects are likely to have significant effects, requiring thus an EIA.
In case of extraction related projects, the screening procedure is applicable for those which are below the daily extraction threshold of 500.000 m³ (Annex II.2.e of the Directive), or for exploration projects involving deep drillings (Annex II.2.d of the Directive). 
Concerning your first question, it should be recalled that Annex II.2.d refers to "deep drillings" and includes some examples (i.e. geothermal drilling, drilling for the storage of nuclear waste material, drilling for water supplies). The text of the EIA Directive uses the term "in particular", which implies that the enumeration of examples is indicative. Hence, unconventional gas projects, even exploratory ones, which use deep drillings, are covered by Annex II.2.d.
Concerning your second question, the EIA Directive does not specify the purpose of the extraction.  Therefore, Annex II.2.e would be applicable regardless of the extraction's purpose”.

Сигнализирахме Главния прокурор за откритите престъпления и материалите бяха обединени с Предварителната проверка на Софийска Градска Прокуратура /СГП/  пр.пр.7935/2011г. /Приложение 1 – цялата преписка със СГП/.
Както ще видите в последното обжалване на постановлението на СГП от 06.02.2013г, пр.пр.7935/2011г, прокуратурата не търси вещо лице, а приема тезата на извършителя на деянието, тоест МОСВ, която твърди че директивата на ЕК за ОВОС не изисква решение по ОВОС и СГП постановява спиране на предварителното производство! Становището на МОСВ се явява документ с невярно съдържание с цел избягване на наказателна отговорност, а СГП приема това становище за меродавно и то въпреки тълкуването на Европейската Комисия предоставено от нас на прокуратурата, с което прокурорът осъществява престъпление по укривателство! Едва след падане на правителството на Бойко Борисов Апелативна прокуратура София прие за основателна нашата жалба и разпореди на СГП да извърши разследването. В момента очакваме постановление на СГП по казуса.
Гореописаното деяние не е единствено, извършени са множество подобни престъпления с рецидив по този казус от последните две правителства, което говори за порочна практика на МОСВ изобщо, а не в частност.
Прилагаме част от разрешителните за търсене и проучване на подземни богатства включващи дълбоки сондажи, осъществени без ОВОС или без обосновано решение за ОВОС. /Приложение2/.
Всички изпратени решения за търсене и проучване в Приложение 2 са предоставени без ОВОС в нарушение на Директива 85/337/ЕИО изменена и допълнена с Директива 97/11/ЕО. Разполагаме и с други решения на правителството, които са дадени преди присъединяването на България в ЕС, тоест със заварено положение. При желание от Ваша страна ще предоставим и тях.
Искаме да изострим вниманието на ЕК по този казус, защото живота и здравето на над 1 милион души в района на Добруджа и Лудогорието (1/4 от площа на страната) зависи от чистотата на питейната вода, която на 100% се добива от общо подземно езеро, което е динамична система. Замърсяване само от един сондаж би компрометирало подземния източник на питейна вода - единствен за района със всички очаквани последствия за населението.

Молим ЕК да допълни жалбата ни по същия казус срещу решения на Румънското правителство, с които наскоро  предостави площи за търсене и проучване за шистов газ на Шеврон отново без ОВОС, в непосредствена близост до границите на България, в район с общото подземно езеро на Добруджа. Опасността за България при евентуална авария в дълбокото сондиране в Румъния за замърсяване на общия подземен водоизточник е не по малка отколкото за самата Румъния, а престъплението по нарушаване на директивата на ЕК от румънското правителство е съотносимо с това на българското. 

б) Системно опорочаване на процедурата по ОВОС за крупни инвестиционни намерения за добив на подземни богатства.
- Провеждане на опорочена процедура по ОВОС за инвестиционно предложение на Челопеч Майнинг, дъщерна фирма на Дънди Прешълс Металс, и одобрение с решение № 8/30.07.2008 г. на МОСВ, по оценка на въздействието върху околната среда. Доказателството е решение на Върховния Административен съд /Приложение 3/ в полза на жалбоподателите, от което е видно че твърденията на министъра на ОСВ, че цялата процедура по ОВОС е изпълнена със стриктно спазване на нормативната база е документно престъпление, с цел измама на обществеността и правораздавателната система в полза на извършителите Челопеч Майнинг.
За съжаление отговорът на правителството не бе в полза на промяна на политиката към спазване на европейското и национално законодателство, а в промяна на ръководния състав на ВАС. Контролирания от правителството Върховен Съдебен Съвет /ВСС/ избра нов председател на ВАС съдията Георги Колев и „резултатите” не закъсняха:
- Съдебно дело срещу решение на Министерски съвет за концесия и предварително изпълнение преди да е проведена процедурата по  ОВОС срещу Инвестиционно предложение /ИП/ за Златно находище в гр. Крумовград на друга дъщерна фирма на Дънди прешълс Металс – Болкан Минерал енд Майнинг е прекратено от ВАС с мотива за високата обществена значимост на проекта! Въпреки че жалбоподатели са Община Крумовград и природозащитни НПО, които доказват че предвидените концесионни такси всъщност облагодетелстват изключително корпорацията във вреда за държавата. /Повече информация в т. 6 от жалбата под референтен №  CHAP(2011) 01924/ Прекратеното дело по жалбата е срещу предварителното изпълнение на концесията, която е незаконно отдадена преди да е започнала процедура по ОВОС! Следва загуба и на последвалото дело срещу самото одобрение на ОВОС от МОСВ №18-88/ 2011г. за инвестиционното намерение за добив на златоносна руда от находището, въпреки многобройните нарушения на процедурата: Колектива изработил ОВОС за ИП фактически е НЕКОМПЕТЕНТЕН, тоест нито един от екипа няма нужното образование за да изготвя доклади за дейности за които не е учил в съответното заведение!!! Колективът е одобрен отново от министъра на ОСВ. В целият колектив няма нито един геолог, хидрогеолог, инженер- геолог, минен инженер по открит добив, обогатител–технолог, строителен инженер, хидро-инженер и експерти завършили специалност опазване на околната среда на минно - геоложки университети! - http://www.dundeeprecious.com/English/sustainability/relevant-documents/.... Виж страница 6 и 7 в ДОВОС. Избраните от министъра експерти са завършили основно Химикотехнологичния институт със специалности шум, вибрации, вредни лъчения, опасни вещества, но „компетентно” изготвят доклади за оценка на технологии за добив и обогатяване на рудите, хидротехническите съоръжения, управление на минни отпадъци, опазване на околната среда, здравето и живота на населението!  Това явно са и причините за непрофесионално направения ДОВОС, което са целели БММ и МОСВ одобрявайки колектив без нужните специалисти. Липсата на доклади за управлението на арсена и тежките метали в рудите, спестените десетки милиона за обезопасителни хидротехнически съоръжения, мълчанието по кардинални за ОВОС въпроси, като непосредственото и неприемливо  отстояние на минните съоръжения до множество населени места са само малка част от доказателствата за некомпетентност с което излагат живота и здравето на десетки хиляди европейски граждани. Според инж. Кованджийски  и американския експерт хидрогеолог Робърт Моран, подобен ОВОС в никакъв случай няма да бъде одобрен в САЩ, Канада или държава от западни демокрации от ЕС. Необходимо е да се потърси наказателна отговорност и за онези специалисти от колектива на ДОВОС, които са дали становища в области за които нямат ценз и образование, за измама и съставяне на документи с невярно съдържание. Неслучайно и изводите им за всички тези процеси, са че няма да замърсяват и че не представляват опасност за здравето и живота на населението живеещо на няколко стотин метра от проектирания рудник, а единствените питейни източници за гр. Крумовград се намират под стената на хвостохранилището!  /Приложение 4 сигнал/
- Провеждане на опорочена процедура по ОВОС одобрена от МОСВ за разширение на дейността на Асарел Медет (една от най големите в Европа меднозлатни мини, с разширението от 18 квадратни километра площ вероятно става най голямата). В този конкретен случай МОСВ и Асарел Медет, почувствали се недосегаеми от липсата на правосъдие в страната, осъществяват нови престъпления, като засекретяват цялата процедура по ОВОС – консултации със засегнатите общности по заданието на ОВОС, самия ОВОС, накрая и Общественото обсъждане. В резултат три инициативни комитета на села засегнати от  замърсяванията на Асарел Медет, Общински съвет Панагюрище, граждани и природозащитни НПО научават за инвестиционното предложение едва след приемането на докладите по ОВОС във Висшия експертен съвет към МОСВ, един месец след „общественото” обсъждане и то напълно случайно! В момента обжалваме решението на МОСВ пред ВАС, но предвид явното подчинение на „независимата” съдебна система директно на правителството и корпорациите, демонстрирано след назначаването на новия председател на ВАС  не сме големи оптимисти за защита на обществения интерес. /Приложение 5/
- При желание от страна на ЕК можем да подготвим десетки подобни примера за опорочена процедура по ОВОС за други инвестиционни предложения за добив на подземни богатства. Това не представлява трудност предвид порочната практика на МОСВ в това направление.

2. За точка две от жалбата под референтен №  CHAP(2011) 01924.
Разрешаването на търсения и проучвания на нефт и газ с използването на дълбоки сондажи без решение по ОВОС е в разрез с правата на гражданите дадени им от ЗООС да бъдат консултирани за намерения за опасни инвестиционни намерения и да участват във вземането на решения  по застрашаващи устойчивото развитие на общността, здравето и живота на населението въпроси. Подобни решения на Министерски съвет са практика и са в сериозно противоречие с чл.3, чл.4, чл.5, чл.6, чл.7, чл.8 на Орхуската конвенция, влязла в сила от 16.03.2004 г, както и с чл. 4 ал.1 и 2, чл. 19 ал.2 и чл. 55 от Конституцията на страната. Нещо повече, в сайта на МИЕТ от известно време не работи регистъра за решенията за търсене и проучване! Препратка има, но самия регистър не се отваря! Приложение 2 по горе е изтеглено от сайта на МИЕТ много преди това спиране на регистъра за ползване от гражданите и вероятно не е пълно.

3. За точка 3 от жалбата под референтен №  CHAP(2011) 01924
Разрешаването на търсене и проучване без оценка за съвместимост с НАТУРА 2000 е грубо нарушение на директивите за хабитатите и птиците на ЕС. Поддържаме това изявление, защото не е прецизирано до каква степен влияе на Защитените по НАТУРА 2000 зони всяко едно  Инвестиционно намерение за търсене и проучване с използване на дълбоки сондажи и сеизмика.

4. За точка 4 от жалбата под референтен №  CHAP(2011) 01924
Поддържаме жалбата в тази точка, като допълваме със следния въпрос: Защо българският съд е разрешил на Шеврон да регистрира дъщерна фирма в България, след като в цял свят е известно че Шеврон са осъдени за 8,5 милиарда долара за огромни екологични престъпления при замърсявания на река Амазонка в Еквадор, които са довели до геноцид над индианското население в района? Нима Европа и България в частност, трябва да поощряват на своя територия да се разпореждат със живота и здравето на населението доказани в геноцид престъпници?

5. За точка 5 от жалбата под референтен №  CHAP(2011) 01924
Разрешаването на търсене и проучвания на подземни богатства с дълбоки сондажи без решения по ОВОС е престъпление с превишаване на права според чл. 282 от Наказателния кодекс на Република България, което за съжаление е практика осъществявана с рецидив през последните 10 години от правителствата в страната с цел да се отнемат правата на гражданите в полза на корпоративния интерес.

6. За точка 6 от жалбата под референтен №  CHAP(2011) 01924
Поддържаме обвинението срещу българските правителства през последните 12 години, които подаряват проучени с държавни средства находища на подземни богатства за милиарди долара, чрез включването им в лицензионните площи за проучване, с което дават право на „проучвателите” да вземат концесия по право без търг:
- Съвсем наскоро Дънди Прешълс Металс получи чрез дъщерната си компания Болкан Минерал енд Майнинг концесия над проученото с държавни средства златно находище „Хан Крум” край гр. Крумовград по право на откривател срещу 2% концесионна такса, което директно означава нерегламентирана държавна помощ от 50 тона злато, редки и разсеяни елементи, сребро и други благородни метали с очаквана печалба от 2 500 милиона долара за „откривателя”, а за „богата” България 50 милиона от такси.
- Асарел Медет получи концесии на две  проучени с държавни средства находища на подземни богатства, златно в Брестник и медно до настоящия им рудник и двете по право на откривател на стойност от над 10 милиарда долара.
- Елаците Мед също са на път по същата престъпна схема да получат златно находище „Свещи пласт”, отново проучено с държавни следства.
- С решение № № 669от   7 август    2012 година на Министерски съвет /Приложение 2 - 212RH669.doc/ е дадена концесия за добив на газ в континенталния шелф с концесионна такса от 2,5% от общите приходи от дейността, варираща в зависимост от реалната печалба до 30%. Така наречения коефициент, обаче зависи на 100% от декларираните от фирмата приходи и разходи, което на фона на всеобхватната корупция и престъпност в целия държавен апарат означава никога тази такса да не надвиши минималната.
- Десетки други малки и големи находища на подземни богатства проучени с държавни средства са на път да бъдат подарени по същата схема, включително за твърди и течни горива, метални, строителни и облицовъчни материали, минерални извори.

Настояваме Европейската Комисия да започне наказателна процедура срещу правителствата на България и Румъния за системно нарушаване на Европейската Директива 85/337/ЕИО изменена и допълнена с Директива 97/11/ЕО, както и за нерегламентирана държавна помощ за милиарди с което се ощетява държави на ЕС и се дава предимство на компании пред други такива, които не оперират в подобни разядени от корупцията държави на ЕС.

С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Коалиция срещу минните замърсявания
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail  kdichev [at] gmail [dot] com
GSM: 0886 966 583

Сподели