Мрежа, основана на ценности - стратегия на БлуЛинк за 2021 - 2023

Стратегията на БлуЛинк за 2021 - 2023 надгражда над стратегическия план за периода 2018 – 2020 г. и принципните цели на Фондация БлуЛинк, определени в чл. 11 от устава ѝ:

• ДА СПОСОБСТВА ЗА ОПАЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;
• ДА ПОМАГА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКОТО ОБЮЕСТВО;
• ДА СЪДЕЙСТВА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕТО НА НОРМИТЕ И ЦЕННОСТИТЕ НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА В БЪЛГАРИЯ;
• ДА НАСЪРЧАВА РАЗВИТИЕТО, ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕДИНОДЕЙСТВИЕТО НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ И НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОР;
• ДА СЪЗДАДЕ НЕЗАВИСИМ ФОРУМ ЗА СВОБОДЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ЦЕЛИТЕ НА ФОНДАЦИЯТА;
• ДА СПОСОБСТВА ЗА СВЪРЗВАНЕТО В ЕЛЕКТРОННА МРЕЖА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ.

Визията за тази стратегия беше одобрена от Съвета на учредителите на БлуЛинк през май 2020 г. Финалният текст беше представен пред съвета през май 2021 г.

Сподели