Нови престъпления на МОСВ

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/
05.01.2012г.
ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯТА ЗА ОКОЛНА СРЕДА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
МЕДИИ

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви за престъпления по служба с превишаване на права от страна  на Джевдет Чакъров, бивш министър и Нона Караджова настоящ министър на МОСВ, относно вземане на незаконосъобразни и нецелесъобразни решения  за ”Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа на Площадка № 1, разположена в землището на с. Хаджидимитрово и с. Дражево”. Накратко:
1. През 1968г. е построена площадка за битови отпадъци на община Ямбол, разположена в землището на с. Хаджидимитрово и с. Дражево в непосредствена близост до населените места. Тогавашната тоталитарна власт взема решението без да се допита до живеещите в селата хора, политика характерна за тогавашния режим. В резултат вече над 40 години населението постоянно е обгазявано и тровено от некоректно изграденото съоръжение.
2. Депото е разширено е през 1990 г. с Протокол от 28.11.1989 г., според който площадката отстои на около 2300 м. от най-близкото населено място и около 300 м. от земи за земеделско ползване.
3. През 2002 г. Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Стара Загора облича това решение с Решение по оценка на въздействието на околната среда /ОВОС/, въпреки че е в нарушение на наредба №7 на МЗ, също от 2002г, за отстоянието на инвестиционни намерения до урбанизирани места. Решението е презаверено през 2005 г. Преди да влезем в Европейската общност, спешно трябва да се затвори глава „Околна среда”. Тогава се скалъпява набързо цялата документация и  2007 г. Община Ямбол попълва Заявление към МОСВ за Комплексно разрешително за сметището за община Ямбол, което е неиздадено (№229-НО-ИО-АО/2008 г.), а на базата на това Заявление пристига проект на комплексно разрешително вече за Регионално депо за управление на отпадъците на общини Ямбол, Тунджа, Сливен, Нова Загора и Стралджа. Това деяние е извършено с подписа на Джевдет Чакъров, тогавашен министър на околната среда и водите, с което превишава правата си и осъществява чл. 282 от Наказателния кодекс. Това е така, защото комплексното разрешително е издадено на база решение по ОВОС за сметището за община Ямбол, а в разрешителното тихомълком се добавя думичката регионално и още 4 общини…. По този небиещ на пръв поглед престъпен начин населението се подлага на геноцид за неопределен брой време, отново в нарушение на действалата тогава Наредба №7.
Кмета на Община Тунджа, г-н Георгиев с писмо изх. № 0400-441/20.12.2007 г. дава Становище до МОСВ, че:
- „издадения проект за разрешително е в нарушение на процедурата”;
- „не са правени анализи за количествата и морфологията на отпадъка на посочените общини”;
- „количествата на битов отпадък на общините Ямбол, Нова Загора, Тунжа, Сливен и Стралджа е 124 000 т/год. и надвишават многократно заявения проектен капацитет от 30 537 т/год.”;
- „В заявлението за издаване на комплексно разрешително за „Депо за битови отпадъци на гр. Ямбол” са описани видовете отпадъци, които ще се депонират само от община Ямбол. За специфични видове битови отпадъци от териториите на другите общини не е правен анализи и искане за депониране.”;
- „Промяната в комплексното разрешително автоматично води до промяна на инвестиционното намерение и стопиране на започната процедура.
За обекта „Депо за битови отпадъци на гр. Ямбол” е извършена процедура по ОВОС, но при новата ситуация /завишаване на депонираните количества/, следва да се преразгледа решението.
С оглед на гореизложеното считаме, че проекта за комплексно разрешително на „Регионално депо за битови отпадъци от населените места в общините Ямбол, Нова Загор, Тунджа, Сливен и Стралджа” е в нарушение на законовите процедури и е необходимо преразглеждане и изменение на заявлението за издаване на комплексно разрешително, като в него се анализират и допълнят данните за всички нови общини.”
Въпреки възражението на кмета община Тунджа и посочените правни основания за нищожност, комплексно разрешително е издадено от МОСВ под номер № 225-НО/2008 г., влязло в сила на 31 май 2008 г., но липсващо в списъка за издадени комплексни разрешителни на сайта на МОСВ. С това ново деяние МОСВ отнема достъпа на обществеността до съд за околна среда в четиринадесет дневен срок след оповестяване на административния акт, според АПК. 
4. Всички разрешителни за проектиране и строеж са издадени и заверени от Община Ямбол, а не от Община Тунджа, на чиято територия е обекта. Това отново е превишаване на права и извършителите деянието трябва да бъдат подведени под наказателна отговорност. Трябва да бъде съден и компетентния орган в РДНСК, защото с бездействието си укрива извършителите на деянието и явно цели прокарване на престъпното инвестиционно намерение.
5. Новия министър на околната среда и водите Нона Караджова прави опит да узакони престъплението на предшественика си Чакъров издал незаконното комплексно разрешително, като стартира проформа нова процедура по ОВОС с включването на останалите общини за регионално депо, въпреки че неприемливите незаконосъобразни обстоятелства са същите в нарушение на чл. 13 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Новия ДОВОС не може да реши законовите и обстоятелствените проблеми  с инвестиционното намерение, освен ако предложи на ВЕЕС и МОСВ да отхвърли проекта. Вместо да потърси законово решение на проблема, което да удовлетвори европейското, национално право и обществеността, Нона Караджова предпочита да продължи престъпната политика на предшественика си, характерна и за нейното управление на МОСВ. Доказателство за горните твърдения е обстоятелството, че новия екип по ДОВОС използва същите обосновки на стария ОВОС правен само за общинско депо Ямбол, като се опитва за пореден път да измами обществеността под явната диктовка на министъра. /Приложение 2/.
6. Престъпната политика на МОСВ срещу околната среда, живота и здравето на населението на цялата страна безапелационно е подкрепена и от Министерски съвет с отмяна на Наредба №7 за отстояние на инвестиционните намерения до населените места. С този акт правителството отне изконното право на гражданите на България да живеят в чиста околна среда и достъп до правосъдие. Деянието на правителството облагодетелства всички олигарси в страната, на които е дадено право да строят до и в населени места опасни производства, без право на обжалване от страна на засегнатото население. Потърпевши са не само жителите на с. Хаджидимитрово и с. Дражево, а на стотици населени места относно престъпните намерения за добив на Шистов газ в Северна България, добива на благородни метали в Крумовград, Челопеч, Горна и Долна Диканя, Кърджали и на ред други опасни технологии с отрицателно въздействие за хората.
Много явно личи създадената Организирана престъпна група от съмишленици с членове от правителството, общини и олигарси, която с всички средства прокарват корпоративни интереси във вреда за обществото и държавата.
Настояваме Комплексното разрешително издадено от бившия министър Джевдет Чакъров за Регионално депо за управление на отпадъците на общини Ямбол, Тунджа, Сливен, Нова Загора и Стралджа да бъде обявено за нищожно, ДОВОС на същото намерение отхвърлен, извършителите на престъпните деяния съдени, а Наредба №7 отново да бъде постановена за изпълнение.

С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Коалиция срещу минните замърсявания
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail  kdichev [at] gmail [dot] com
GSM: 0886 966 583
 

Сподели