Одитен доклад: Комисията допринася за ядрената безопасност в ЕС, но са необходими актуализации

Според нов доклад на Европейската сметна палата, Европейската комисията е изпълнила функциите си по ядрената безопасност, но все още може да се работи за актуализирането на правната рамка и вътрешните ѝ указания. Ядрената безопасност като цяло е отговорност на държавите членки на ЕС, които използват ядрена енергия, но Европейската комисия също изпълнява определени функции в тазиобласт, главно по отношение на законодателството и мониторинга.

Договорът за Евратом от 1957г. урежда използването на ядрената енергия за мирни цели в ЕС. Отговорността за безопасността на ядрените инсталации се носи главно от притежателите на лицензия (операторите) за тях, под надзора на националните регулаторни органи. Евратом определя в директиви основните  стандарти  за  опазване  здравето на  работниците и нанаселението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение. Съветът приема и редовно актуализира директивите в областта на ядрената безопасност, основните норми на безопасност,  управлението  на  радиоактивните  отпадъци и отработеното гориво,  след консултация с Европейския парламент и въз основа на предложение от Комисията. Комисията също така наблюдава транспонирането от държавите членки на тези директиви в националното им  законодателство  и,  при  необходимост,  започва  производства за установяване на нарушение. Тя разглежда и планираните в държавите членки инвестиционни проекти в областта на ядрената енергетика, за да провери тяхната съвместимост с Договора за Евратом.  Комисията  има  право  да  проверява  функционирането и ефективността на съоръженията на държавите членки за мониторинг на нивото на радиоактивността във въздуха, водата и почвата. В допълнение, Комисията прилага, управлява и развива Системата на Европейската общност за ранен обмен на информация в случай на радиационна опасност (ECURIE), създадена след аварията в Чернобил през 1986г. за комуникация в случай на ядрена авария. Настоящият одит е насочен към действията на Комисията във връзка с нейните правомощия и отговорности, произтичащи от Договора за Евратом.


„Като  цяло  Комисията  е  изпълнила  своите  отговорности,  свързани с ядрената безопасност,“ заяви Жоао Фигейредо, член на ЕСП, който отговаря за доклада. „Въпреки това препоръчваме актуализация на правната рамка, подходите и процедурите, които се използват понастоящем за оценка на транспонирането на директивите на Евратом, за изготвяне на становища относно инвестициите в областта на ядрената енергетика и за проверка на съоръженията за мониторинг на радиоактивността“. Одиторите разглеждат проверките на Комисията относно прилагането от държавите членки на три скорошни директиви на Евратом: Директивата за радиоактивните отпадъци (RWD), изменената Директива за ядрената безопасност (NSD) и Директивата за основните норми на безопасност  (BSSD).  Редица  държави  членки  са  уведомили  Комисията в рамките на определения срок относно своите мерки за прилагане на Директива за основните норми на безопасност и за изменената Директива за ядрената безопасност. Не всички държави членки обаче  са  приложили  правилно  директивата  за  радиоактивните  отпадъци.  Комисията  е започнала 15 производства за установяване на нарушение, повечето от които все още бяха в ход по време на одита.

В краяна 2019 г .в 14 държави членки на ЕС функционират 124 ядрени реактора (включително в Обединеното кралство). В четири от тези държави членки има нови реактори в процес на изграждане.В случай на радиационна  опасност  ролята  на  Комисията  е  ограничена до управлението на системата ECURIE, тъй като мерките за аварийна готовност и реагиране са национална отговорност. Комисията е допълнила ECURIE с Европейската платформа за обмен на радиологични данни (EURDEP) – онлайн платформа, която предоставя на органите данни от радиологичния мониторинг почти в реално време. Одиторите смятат, че като цяло системата функционира добре, въпреки че могат да бъдат направени известни подобрения. И накрая, одиторите отбелязват, че настоящата рамка за изготвяне на становища относно съвместимостта на проектите за инвестиции  в ядрената енергетика с Договора за Евратом не е актуализирана с огледна най-новите политически, законодателни и технологични промени. Те  също така  препоръчват преразглеждане и засилване на  процедурите,  използвани  за проверка на ефективността на националните съоръжения за мониторинг на радиоактивността.

Международното законодателство в областтана ядрената безопасност се базира на основния принцип  за  национална  отговорност  за  безопасността  на  ядрените  инсталации. Правителствата отговарят за регулирането на ядрената безопасност, а операторите носят крайната  отговорност  за  безопасността  на  своите  ядрени  съоръжения.  Международната  агенция  за  атомна  енергия  (МААЕ)  е  глобалният  междуправителствен форум за научноитехническосътрудничествовобласттана ядрената енергетика. Договорът за Евратом от 1957г. създава Европейската общност за атомна енергия (Евратом) — отделен правен субект, макар и със същите членове като ЕС и управляван от институциите на ЕС. Евратом определя в директиви основните стандарти за опазване здравето на работниците и на населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение. Настоящият одит разглежда действията на Комисията във връзка с Договораза Евратом. В обхвата на  одита  не  попадат  разглеждането  на  международната  рамка  за  ядрена безопасност или  нейното прилагане в държавите членки,  нито  техническите аспекти  на ядрената безопасност. ЕСП разгледа по-рано програмите на ЕС за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в Специален доклад No22/2016.


Специален доклад No3/2020 „Комисията допринася за ядрената безопасност в ЕС, но са необходими актуализации“ е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС. Можете да го свалите на английски от тук.

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели