Отворено писмо до Главния прокурор за престъпления на Асарел Медет

от ГД БОПП /Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/:

УВАЖАЕМИ ГН ЦАЦАРОВ,

Желаем да Ви дадем шанс да изкупите част от тъмното си минало във връзка с осъществените престъпления при подаряването на Пловдивския панаир на олигарха Георги Гергов, в които Вие като председател на ОС Пловдив сте съучастник в в организираната за целта престъпна група /ОПГ/ наред с другите лица от МС на двете последни правителства и Община Пловдив.
Предвид демонстрираната от Вас активност в началото на кариерата Ви като Главен прокурор, срещу Ваши колеги прокурори съмнително обвинени за неправомерни длъжностни действия и то срещу престъпления на техни колеги, имаме желанието да Ви предоставим истински, неопровержими доказателства за истински престъпления на прокурори и вещи лица, като с това желаем да Ви дадем една малка задача, тест за добронамереност при употребата в бъдеще на длъжността която заемате.
Изпращаме Ви нашата жалба срещу постановление на РП Панагюрище от 28.07.2011г, за прекратяване на досъдебно производство №97/2011г по описа на РУП Панагюрище, пр.вх. №25/2011г по описа на РП Панагюрище, пр.вх. № 17131/2010Г. по описа на ПЪРВИ ОТДЕЛ, IV СЕКТОР НА ВКП водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл 352 от НК.
Настояваме лично да се заемете с наблюдение на прокурорската проверка и очакваме в кратък срок наказателни производства срещу извършителя на престъплението по чл. 352, както и неговите укриватели прокурори, длъжностни лица в РИОС Пазарджик и вещи лица.
Искрено се надяваме да изпълните дълга си на Главен прокурор, а ние се задължаваме да Ви подадем в кратки срокове още много шансове за изкупване на вината от Вашето минало. Очаквайте сигнали за престъпления по разпоредителни сделки с гори и земи, престъпления по заграбване на подземни богатства на стойност десетки милиарда долара, престъпления по даване на концесии и т.н. Ако сте съгласен с предложените договорености, ние се задължаваме да пледираме пред създадения в бъдеще съд срещу организираната политическа престъпност, за смекчаване на присъдата по делото за Пловдивския панаир и в зависимост от Вашата активност по нашите настоящи и бъдещи сигнали, и дори прекратяване на наказателно дирене срещу Вас по този казус.

Гр. Нови пазар, 07.02.2013г.

С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната
политическа престъпност/
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail  kdichev [at] gmail [dot] com
GSM: 0886 966 583

 

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/


ДО
ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА
АПЕЛАТИВНА  ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
ВОЕННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ
ЧРЕЗ   РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАНАГЮРИЩЕ

Ж   А   Л   Б   А

от Константин Георгиев Дичев,
Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност
/ГД БОПП/ и
Коалиция срещу минните замърсявания
с адрес за призоваване и съобщения:
ул. Витоша 22 „а”, гр Нови пазар, Община Нови пазар, Област Шумен, пк. 9900.
П Р О Т И В :
постановление на РП Панагюрище от 28.07.2011г за прекратяване на досъдебно производство №97/2011г по описа на РУП Панагюрище, пр.вх. №25/2011г по описа на РП Панагюрище, пр.вх. № 17131/2010Г. по описа на ПЪРВИ ОТДЕЛ, IV СЕКТОР НА ВКП водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл 352 от НК.
по чл.126 и сл. от АПК

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ПРОКУРОРИ,


Възразявам срещу постановление на РП Панагюрище от 17.01.2013г за прекратяване на досъдебно производство №97/2011г по описа на РУП Панагюрище, пр.вх. №25/2011г по описа на РП Панагюрище, пр.вх. № 17131/2010Г. по описа на ПЪРВИ ОТДЕЛ, IV СЕКТОР НА ВКП водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 352 от НК.
Постановление на РП Панагюрище от 17.01.2013г.  е прието на базата на проведен от компетентния орган в РИОСВ Пазарджик физикохимичен и химичен анализ в нарушение на нормативната база и неверни твърдения на вещо лице определено от РП Панагюрище. И двете експертизи се отличават с явни пропуски и неверни и некомпетентни твърдения, чрез които всъщност се оневиняват извършителя на престъплението по чл. 352 от Наказателния кодекс на Р България. Това са основания за отмяната на решението по чл.243, ал1, т1. от НПК:
1. Видно от постановлението, физикохимичния анализ направен от РИОСВ Пазарджик след залповите замърсявания през юни и декември 2010г, не се споменава какво е Ph на замърсените води, въпреки че това е първото задължително мероприятие, което се прави при пробовземане на залпово замърсена вода от акридитирана лаборатория, за каквато претендира лабораторията на РИОСВ. Съгласно изискванията на БДС ISO 5667-3:2002 – консервиране и подготовка на проби води, БДС ISO 5667-6:2002 – реки и водни течения,  на мястото на пробовземане се извършва измерване на рН, електропроводимост, температура на водата и  „разтворен кислород”. Задължително трябва да има протоколи от вземане на пробите води и информация за консервиране, транспорт и съхраняване на пробите. Ако гореописаните показатели не са измерени на мястото на пробовземане установено със съответния протокол, резултатът е невалиден. Следват задължително съставяне на протоколи от изпитване на пробите води с пълен физикохимичен анализ - катионен и анионен състав, съдържание на тежки метали и токсични елементи. Липсата на протоколи от изпитване на пробите с пълен състав на изследванията е също невалиден. Вещото лице първо трябва да провери дали работата на РИОСВ при пробовземане, пълно изследване и протоколиране е извършено според акридитацията на лабораторията на РИОСВ Пазарджик и след това да дава становище. Този пропуск на вещото лице е показателен за нищожността на неговата експертиза /Приложение 1, становище на ст.н.с. инж. Добринка Лолова, д.х /
2. Нивото на Ph е от съществено значение за живота на хидробионтите и те реагират бурно при неговата промяна, а над прага им на поносимост умират. Задължително е било да определят на место Ph на водата във всички точки с наличие на умряла риба, както преди и след заустването на почиствания утайник от производствената дейност, назоваван неправилно като „язовир”. Трябва да се имат предвид, че бързото изменение на pH води до стрес на рибите. Промяната на pH с повече от 0.3 пункта на ден със сигурност ще доведе до стрес, при по високи стойности до летален изход, както явно е и станало.

Странно е че „вещото” лице не забелязва този съществен пропуск във физикохимичния анализ, или не го е взел под внимание, ако го има.  Вещото лице не коментира и замърсяването на 17.06.2010г, където от контролния орган РИОСВ Пазарджик е установено, че замърсяването е вследствие на порой прелял през канава на окисните отвали. Окисните отвали се дъждуват всеки ден с над 10 хиляди куб.м. разтвор на сярна киселина с Ph 2-3, която излужва медта и тежките метали от окисната руда. Събрания посредством канави набогатен с тежки и цветни метали разтвор на сярна киселина се отвежда и съхранява в езеро, до вземането му за електролиза, която отделя ценните компоненти и се произвежда катодна и анодна мед. Самия факт, че тази набогатена с тежки метали кисела вода с Ph 2-3 е изпусната в реката, говори за залпово замърсяване на повърхностните води, с понижаване на Ph, а доказателството е леталния изход за рибата. Факта че на десетки км от самото заустване  рибата е измряла говори за огромно залпово замърсяване, което въпреки голямото разреждане с води от вливащи се реки с по голям дебит, като Панагюрска Луда Яна например, не е било достатъчно да неутрализира ниското Ph летално за рибите чак до с Попинци по надолу. Този факт отново е премълчан от физикохимичната експертиза, както и от компетентните лица в РИОСВ Пазарджик и накрая и от „вещото” лице, нещо повече, в самите изявления от проверката веднага се прави неверен извод, че деянието не е причина за смъртта на рибата. Това невярно становище е възприето и документирано от експертизата и прокуратурата впоследствие, въпреки явното нарушение на нормативната база при правене на физикохимичен анализ и съпътстващите удобни за извършителя на деянието изводи .

3. Прави впечатление че в химичния анализ липсват данни не само за концентрацията на Н йони, но и очакваните катиони и аниони на други замърсители при залпово замърсяване от производствената дейност на Обогатителната фабрика.  В обогатителна фабрика Асарел се използват хиляди тонове хидратна вар, ксантогенати, масла и др. реагенти, които се използват при флотацията и запълват утайника на бившия язовир след всяка авария на Обогатителната фабрика. В химичния анализ никой не се е постарал да търси използваните от Асарел реагенти при флотацията, като на първо място за ориентация е трябвало да установят какво е Ph и в зависимост от неговите стойности над или под 7 да търсят и съответния реагент – кисел или алкален. „Тина” на „язовир” както виждаме според „вещото” лице унищожава рибата на 20 км по течението на реката……. Тези два умишлено неправилни термина, „язовир” и „тина” и „кал” са използвани от компетентния орган и вещите лица за да омаловажат и прикрият истината за истинския виновник за замърсяването. По време на производствената си дейност, Асарел Медет превръща микроязавира в утайник на отпадъци, продукт на многобройните аварии на самата Обогатителна фабрика, рудника и окисния отвал. Периодично Асарел е принудена да чисти тези производствени отпадъци от утайника, доказателство за което е и твърдението на Асарел че са почиствали „язовира” от стари замърсявания. Така наречената „кал” или „тина” всъщност са различни минни отпадъци и реагенти от производствената дейност на Асарел, а изпускането им при чистене на утайника е замърсило залпово реката и е умъртвило рибата на 20 км. надолу по течението и явно е в резултат на производствена авария. Явно е, че става дума за неверни твърдения с цел извършителя на деянието да избегне наказателна отговорност. Това се отнася и за двете залпови замърсявания на Асарел през юни и декември 2010г.

4. „Вещото” лице твърди, че рибата не е умряла от висока концентрация на цветни и тежки метали, с което сме съгласни, а от замътената вода с глинести частици от „тина”, които са запушили „алвеолите” на рибите и те са умрели от кислородна недостатъчност, което е явна некомпетентност. Така нареченото „вещо” лице, което не познава или избирателно пренебрегва нарушенията на нормативната уредба при вземане на проби и тяхното изследване, прави задълбочени анализи на базата на анатомията на рибите, без при това да знае простия факт че рибите нямат алвеоли и не могат да се запушат от размътена с „тина” вода….. При повечето риби обменът на газове се извършва от хрилете, които са разположени от двете страни на фаринкса. Хрилете са изградени от влакнести образувания, наречени филаменти. Всеки филамент съдържа мрежа от капиляри, което позволява да се обменят кислород и въглероден диоксид на достатъчно голяма площ. Рибите осъществяват процеса на обмен на газове, като поемат богата на кислород вода през устата си и я изпомпват през хрилните филаменти. Както споменах по горе в т1. рязката промяната на Ph в незначителни стойности води до летален изход при рибите, защото поврежда /изгаря/ имено нежните мембрани на капилярната мрежа, която обвива филаментите и обмяната на кислород и въглероден двуокис бива компрометирана, а рибите умират наистина от кислородна недостатъчност. Разтвори на различни реагенти с различна алкалност използвани при флотацията на Асарел в частност и ако те попаднат с „тина” от утайника неминуемо водят до бързо и масово задушаване на рибата и то на разстояние толкова голямо, колкото би осигурило разреждане на речната вода с вливания на други реки до стойност, която е под прага на чувствителност на рибата за всеки реагент. Именно заради тези анотомични и физиологични особености на рибите и тяхната чувствителност към промяна на Ph и разтворим кислород, те се използват в различни методи като индикатор за наличие на замърсяване на повърхностни води /например Ирландския метод/. Поради тази и причина в физикохимичните и химични анализи не фигурират или не се коментират в постановлението стойностите на Ph, електропроводимост, температура на водата,  „разтворен кислород”, изпитване на пробите с пълен физикохимичен анализ - катионен и анионен състав, избирателно описание на тежки метали и нищо за токсични елементи,  защото те ще са доказателство за източника на замърсяване и извършителя на деянието инкриминирано от чл. 352 от НК. А самата смърт на рибите в 20 км участък след заустването на замърсените води е индикатор сам по себе си за голямо залпово замърсяване и е нужно да се установи само причината, което става много лесно след ПРАВИЛНО пробовземане и ПРАВИЛНО изпитване на пробите.
„Вещото” лице не се свини да се подиграва с правораздаването, убедено в собствената си недосегаемост и тази на феодала в Панагюрище организирал непробиваема ОПГ, която без страх защитава с явни лъжи и измами. „Не е от сега методът „Риба се лови в мътна вода”” според „вещия” специалист, но незнанието не е оправдание за осъществено престъпление. Ако вещия специалист беше прав, в нито една река на планетата нямаше да има риба, защото всяка пролет от ерозията в реките постъпват глина и „тина”, те помътняват, но рибата не умира, ако междувременно такива замърсители като Асарел не са допуснали поредната тежка екологична катастрофа. Още по невероятно звучи измирането на рибата от „тина” в реки като Луда Яна в близост до изворите и,  река с изразен пороищен характер, защото естественото помътняване  на реката всяка пролет и есен от ерозията е факт, но летален изход за хидробионтите се наблюдава единствено при авария на единствения замърсител, който съществува на територията на цялата  р. Банска Луда Яна – Асарел Медет.
5. Твърденията на вещото лице инж. Грозданов - „Това замърсяване през декември не е дало отражение при използването на вода от реката за пиене, поливане и други дейности, като това е малко вероятно през този сезон на годината” е меко казано непрофесионално, предвид нуждата на вода за питейни нужди и през зимата на населението в с Попинци например, водоснабдяването на които се извършва от плитки сонди от няколко м. дълбочина в непосредствена близост до реката замърсявана от Асарел. Гражданите на с Попинци не са мечки и не изпадат в сън, та да нямат нужда през този сезон от питейна вода, както явно смята „вещото” лице. А факта си остава факт, че кладенците на селото се намират на няколко метра от реката и на малка дълбочина, което означава че качеството на добиваната питейна вода зависи изключително от качеството на водата на повърхностните води в реката и когато тя се замърси става опасна за здравето на хората.

Направените изводи са, че постановлението на РП Панагюрище е направено на база на умишлено неверни и неправилно проведени физикохимични анализи, и/или умишлено пропуснати доказателствени факти в тях от некомпетентни или по вероятно корумпирани вещи лица. Безспорно е налице явно добре действаща Организирана престъпна група /ОПГ/, в съучастничество с ръководството на Асарел Медет, компетентния държавен орган РИОСВ Пазарджик в явен конфликт на интереси относно директора, прокурор от РП Панагюрище, вещото лице и полицаи от РУП Панагюрище с цел прикриване на периодичните престъпления на Асарел Медет свързани с производствената им дейност и нежелание да вземат адекватни мерки за спиране на замърсяванията в бъдеще. Две години компетентните контролни и правораздавателни органи в Общината и Областта правят невероятни еквилибристики за да оневинят извършителите и то за казус, доказването на който е детска работа и е вменено на служителите като задължение.
Ето защо Ви молим да отмените постановление на РП Панагюрище от 17.01.2013г. за прекратяване на досъдебно производство №97/2011г по описа на РУП Панагюрище, пр.вх. №25/2011г. по описа на РП Панагюрище, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 352 от НК, като незаконно и умишлено водено до прекратяване с цел извършителя на деянието инкриминирано от чл. 253 от НК да избегне наказателно дирене. Настояваме да бъде започнати наказателни производства срещу замърсителя и всички негови укриватели, както и разследване на организаторите и членовете на самата ОПГ.
Настояваме да препратите преписката до Военна прокуратура, която да подведе под наказателна отговорност прокурора от РП Панагюрище и вещите лица за укривателство, а служителите на РИОСВ занимавали се със случая за невярно твърдение в документ с цел извършителя на деянието да избегне наказателно дирене.

Гр, Нови пазар, 06.02.2013г.
С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Коалиция срещу минните замърсявания
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail  kdichev [at] gmail [dot] com
GSM: 0886 966 583


БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА
СТАНОВИЩЕ
Във връзка с постановление на РП Панагюрище от 28.07.2011г за прекратяване на досъдебно производство №97/2011г по описа на РУП Панагюрище, пр.вх. №25/2011г по описа на РП Панагюрище, пр.вх. № 17131/2010Г. по описа на ПЪРВИ ОТДЕЛ, IV СЕКТОР НА ВКП водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл 352 от НК.
Изпълнителна агенция по околна среда и респективно Регионална лаборатория - Пазарджик са акредитирани за вземане на проби води и изпитване на води от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация"
Във връзка с това е необходимо посочените по-горе инстанции да изпълняват следните задължения:
Съгласно изискванията на БДС ISO 5667-3:2002 – консервиране и подготовка на проби води, БДС ISO 5667-6:2002 – реки и водни течения,  на мястото на пробовземане се извършва измерване на рН, електропроводимост,температура на водата и  „разтворен кислород”. Няма протоколи от вземане на пробите води и информация за консервиране, транспорт и съхраняване на пробите. Ако показател „разтворен кислород” не е измерен на мястото на пробовземане, резултатът е невалиден.В съда трябва да се представят и протоколи от изпитване на пробите води с пълен физикохимичен анализ - катионен и анионен състав, съдържание на тежки метали и токсични елементи като арсен. Ако регионална инспекция - Пазарджик не може да представи протоколи за вземане на проби води, съгласно посочения стандарт, веднага трябва да се изпрати сигнал до Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", както и до Европейска акредитация, Европейска агенция по околна среда ,за отнемане на акредитацията и представяне на некоректна и достоверна информация.

5.02.2013 г.                                          Подпис:
София                                                  ст.н.с. инж. Добринка Лолова, д.х

 


 

Сподели