Политика за намаляване и предотвратяване на неблагоприятното въздействие от изменението на климата

Извадки.

Предизвикателствата

Тази политика се явява приоритетна не само за Европа, но и за целия свят. Преди година и половина МОСВ констатира огромни празнини и  закъснение в развитието на този процес. Преодоляването на проблемите за кратко време  е огромно предизвикателство за работата на министерството.

Липсва специализирана дирекция по климата с квалифицирани експерти.

Липсва практика на конструктивен диалог с бизнеса и с Европейската комисия (ЕК).

Няма одобрен от ЕК Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008 - 2012 г. България е единствената страна в ЕС без такъв план. Затова българските предприятия не участваха в търговията с емисии на парникови газове. В резултат са пропуснати постъпления в размери на десетки милиони лева.

За периода 2005 - август 2009 г., не са извършвани нито анализ, проучване и подготовка за разработване, нито въвеждане на необходимите законодателни и нормативни промени за прилагане на схемата за зелени инвестиции. За същия период страни като Чехия, Унгария, Украйна и др. са сключили успешни сделки и в тези държави са постъпили  десетки милиони евро.

Не са предприети мерки за създаване на национална система за извършване на инвентаризацията на емисиите на парникови газове, което беше причина  за отнемането на акредитацията на България за извършването, както на европейска, така и на международна търговия с емисии на парникови газове.

Приоритетите

·        Да се прилага Европейската и националната политика за намаляване емисиите на парникови газове

·        Да се създадат условия за непрекъснато участие на страната в европейската и международната въглеродна търговия. Целта е акредитацията на България да  се възстанови в началото на м.февруари 2011 г. Намеренията са след това да се улесни дейността на 130-те български фирми, които участват в европейската търговия с квоти на емисии на парникови газове. Друг приоритет е да се увеличи шансът на България и през 2011 г.  да се  реализира сделка за продажба на правителствено ниво на свободни квоти. Това означава приходи в страната  за реализация на екологични проекти. Тези проекти, свързани с намаляване на емисиите на парникови газове, могат да бъдат общински, на отделни граждани, бизнес-проекти.

·        Да се създадат условия за подпомагане на проекти и програми за намаляване емисиите на парникови газове. Работата по превенцията на изменението на климата ще се извършва по следния начин:

·        Ще се одобрят проектни идеи, целящи намаляване на емисиите на парникови газове в България. Те се осъществяват по механизма „съвместно изпълнение”, съгласно член 6 от Протокола от Киото. Такива проекти се осъществяват на територията на България с финансиране от друга страна към Протокола от Киото. Единиците редуцирани емисии, генерирани в резултат от проекта, подлежат на въглеродна търговия.

·        Да се започнат дейности по разработването на национална политика за адаптация към изменението. Тук приоритетите лежат в най-чувствителните към негативните последици от изменението на климата сектори. Затова министерството ще участва в разработването от Европейския съюз на общоевропейската политика за адаптация. Стратегията за адаптация ще планира мерки за адаптиране към изменението на климата в няколко сектора. Предимство са дава на секторите, които са най-уязвими към тези промени. За такива се считат например резките разлики в климата, нехарактерните температури за съответния регион и климатичен пояс поради преместване на поясите. Съвкупността от тези фактори води съответно до необходимост от адаптация на гори, растителност, хранителни култури, животински видове, тъй като се изменят хранителните навици и местообитанията на животните. Важни са също секторите на горите, биоразнообразието, водите, земеделието, туризма. За тях следва да се прецени ефекта от изменението на климата и да се вземат мерки за адаптацията им.

Сподели