Преглед на зелената икономика в България

Настоящата публикация е част от изследователски доклад, представен от фондация „БлуЛинк“ и Зелена европейска фондация (GEF) в рамките на проекта Ревизия на икономиката на Балканите: промяна в политиките, а не в климата! Целта на изследователския доклад е да постигне следните цели, заложени в проекта:

1. Да събере най-добрите практики за зелена икономика от трите участващи държави – Сърбия, Македония и България.

2. Да покаже и поощри промяната на икономиката към екологично, ниско въглеродно и енергийно ефективно производство за подобряване на благосъстоянието на обществото и на справедливостта.

3. Да осигури полезни факти и аргументи на „зелените“ политици и активисти, за да се повиши информираността на заинтересованите страни, политиците и на обществеността за икономическия потенциал на зелената икономика, да поощри промяна в начина на потребление и производство, както и да насърчи приобщаващия подход в разработването на политики.

Настоящата публикация е превод на български от главата от доклада, която предоставя аналитичен преглед и експертна оценка на зелената икономика в България като ниво на развитие и състояние на националните политики, отнасящи се до факторите за развитието й. Целта й е да допринесе за
регионалния анализ на доклада, отнасящ се до регионалните постижения в тази област, който бе публикуван в цялост на английски език.

Конкретните български аспекти, засегнати тук, обгръщат следните компоненти: основни показатели за ефективност на национално ниво и сравнението им със средните индекси за ЕС и с други страни членки на ЕС; преглед и оценка на съществуващите държавни политики в редица свързани области и на реалните им интензитет, обем и постигнати резултати; цялостни резултати на екологичните бизнеси и конкретен преглед на някои отличаващи се примери на екологични бизнеси в провинцията; преглед на някои неправителствени инициативи, осигуряващи пилотни модели на допълнителни национални политики; последващ анализ и заключения.

Конкретните сектори на национални политики, засегнати в тази глава, включват: енергийна ефективност, екологични сгради, трудов пазар, екологична инфраструктура, устойчив транспорт, развитие на бизнеса и конкретни примери на екологични бизнеси, устойчиво селско стопанство, насърчаване и окуражаване на предприемачи, занимаващи се с екологични бизнеси.

Споменатите по-горе критерии, области на политиката и тематични направления са подбрани в съответствие с цялостната методология на проекта, както и с политическите инициативи за зелена икономика на глобално ниво и на нивото на ЕС. Аналитичен поглед на вече съществуващи научни източници, експертна целева група и анализи на различни случаи са използвани за събиране на данни. Методът, познат като ПЕСТ анализ, е приложен за анализ на данните.

Пълният текст на доклада на английски език е достъпен тук.

Сподели