Становище относно жалба на Асарел Медет във ВАС

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/


Дата: 8 юни 2015г.
Становище от Константин Георгиев Дичев относно:
Втора жалба на Асарел Медет на седемчленен състав на ВАС, дело 4392 /2015г.
.

ДО
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, СЕДЕМЧЛЕНЕН СЪСТАВ


УВАЖАЕМИ СЪДИИ,


Моля да потвърдите Решение № 9612 от 26.06.2013г. постановено по дело №8477/2012г. на Върховния Административен Съд – Трето отделение и Решение №3397 от 11.03.2014г на ВАС- петчленен състав - I колегия постановено по адм. Дело №14492/2013г., чрез което решението на тричленният състав на ВАС е оставено в сила без право на обжалване.

Съображенията ми за това са следните:
1. Асарел Медет предоставя писмо от Държавно горско стопанство Панагюрище за включване на рекултивиран от Асарел Медет терен от минната дейност в Държавен горски фонд, като доказателство за „пълно възстановяване” на територия от 1022дка. Това е явно документно престъпление, защото с неверни твърдения в документ се прави опит да се заблуди Върховния Административен Съд с цел да се произнесе в полза на Компанията. За пояснение на Съда ще опиша терена преди, след минната дейност и след рекултивацията.
Преди да се унищожи от компанията, местообитанието е било високостъблена столетна букова гора, подобно на непокътнатите терени около комбината. Поради тази причина и непокътнатите терени са включени в Защитените по НАТУРА ЗОНИ за местообитанията.
По време на производствената дейност на комбината, тези терени са изсечени наголо /както предвижда ИП за терени от НАТУРА 2000/ и са засипани с милиони тона скална маса с ниско съдържание на метали /поради което са изключени от флотацията на компанията/ на вид, като малка планина от 1 квадратен километър. След пределно натрупване на отвалите се изсичат нови хиляди дка на друг терен, в случая с ИП в НАТУРА 2000 и се засипват с новите количества стерилна скална маса.
С обществени средства Асарел Медет „рекултивира” планината от 1 кв.км. скална маса, като я засипва с тънък слой почва /който се измива след първия дъжд, поради големите наклони/ и залесява с акация – пионерен вид, който се използва неслучайно за залесяване на изключително непригодни терени, защото друг дървесен вид не би издържало и месец без минималните условия – субстрат, почва върху който да се развива.  Пионерните видове се ползват за да създадат субстрат, почва за видовете растения с по високи изисквания, те от своя страна за следващите и така нататък докато се стигне до климакс за съответния биотоп според условията на средата, или пълно възстановяване на територията. Климаксът на района на ИП е столетна букова гора!  Следователно за да има пълно възстановяване на района на ИП ще са нужни хиляди години, десетки поколения или цяла Епоха. Факта, че ДГС Панагюрище включва терена в ДГФ е просто задължителна, рутинна процедура, но в никакъв случай не означава, че терена е „напълно възстановен”.  Всъщност местообитанието най - вероятно никога няма да се възстанови, за да изпълнява функциите на НАТУРА зона.

2. Твърденията на Асарел Медет, че не замърсява въздуха, водите и почвите, като се позовава на изследванията на Регионалната инспекция по околна среда и водите Пазарджик  е лъжа. Прилагам доказателствата на компетентния орган Басейнова дирекция Пловдив, че водите в реките които навлизат в комбината са с чисти питейни качества, а тези които излизат, изтичат са ТОКСИЧНИ! В приложението, в писмото до Комисаря по околна среда в ЕК съм дал доказателства за участието на МОСВ и РИОСВ Пазарджик в Организираната от Асарел Медет престъпна група /ОПГ/ с цел комбината безнаказано да работи, въпреки явния постоянен екогеноцид над хилядното засегнато население. Не става дума за еднократно, залпово замърсяване, а за доказано от компетентен орган Басейнова дирекция Пловдив системно замърсяване през цялата 2012, 2013 и 2014г! В приложението обърнете внимание на писмо на Министерството на околната среда и водите, в което за пръв път от 25 години МОСВ, макар и под сурдинка признава че Асарел Медет замърсява, но в същото време отказва да изпълни служебните си задължения на чл. 158 точки 1,2 и 3 от ЗООС, Закона за опазване на околната среда.
Това е новото доказателство за участието на МОСВ и РИОСВ Пазарджик в ОПГ с Асарел Медет и моля Съдът да не приеме „доказателствата” на Асарел Медет предоставени от подвластната му РИОСВ Пазарджик.

3. Поддържам становището си срещу първото обжалване на Асарел Медет на седемчленен състав на ВАС и моля да бъдат взети останалите мотиви, които смятам за ключови при решаване на делото.

ОПИС НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
Документите са сканирани и качени на http://www.bluelink.net/dokumenti/dokazatelstva-za-ekologichen-genotsid-...

1. Писмо до Комисаря по околна среда на ЕК с приложени доказателства.
а) Приложение 1. Анализ на Басейнова дирекция Пловдив за проведения мониторинг на водите на р Луда Яна и притоците влизащи и излизащи от Комбината.
б) Приложение 2. Физикохимичен  и екологичен анализ на Басейнова дирекция Пловдив на реките навлизащи в и излизащи непосредствено от Комбината за цялото лято на 2014г. В резултат се установява недвусмислено че, за цялото лято на 2014г. при всички пробовземания реките при влизането са с питейни качества, а след излизането от комбината са вече ТОКСИЧНИ.
в) Приложение 3. Протокол на РИОСВ Пазарджик, като доказателство за принадлежността му към ОПГ с Асарел Медет.
г) Приложение 4. Писмо на МОСВ, като доказателство за принадлежността и към ОПГ с Асарел Медет, въпреки признаването че замърсява, но отказва да изпълни задълженията си по служба и  на чл. 158 точки 1,2 и 3 от ЗООС, Закона за опазване на околната среда

Надявам се на справедливо решение на Съда, решение което ще следва духа на закона и обществения интерес, решение което няма да компрометира пред света българското правораздаване.

                                С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната
политическа престъпност/
Управление природни ресурси
Ул. Христо Ботев 5, с. Плевун, Ивайловград
e-mail  kdichev [at] gmail [dot] com
GSM: 0886 966 583

Сподели