Уязвимостта на инвестициите към климатичните промени е все още абстрактна идея у нас

Уязвимостта на големи инвестиционни проекти към климатичните промени все още не присъства достатъчно в оценките за въздействие върху околната среда (ОВОС). Недостатъчно застъпено е и тяхното позитивно или негативно въздействие върху климата. Същото се отнася и до екологичните оценки (ЕО), които институциите извършват върху плановете и програмите за управление на изпълнителната и местната власт и Народното събрание.

Това са изводите от публикувано наскоро от Фондация "БлуЛинк" ръководство , изготвено в рамките на сътрудничество с международната мрежа от юристи по околна среда Justice & Environment (J&E). През последните години "БлуЛинк" работи активно с J&E по проблемите на климатичните политики и екологичните оценки. Освен с разглеждане на дела, юристите в J&E често се ангажират и със законодателни процеси. Предоставят и правни консултации – както на гражданите, така и на властите.

Идеята за анализ на човешкото въздействие върху климата и въздействието на климата върху инвестиционните проекти е все още много абстрактна за всички участници в изготвянето на ОВОС и ЕО. Това показват и предишни сравнителни анализи на въздействието на климатичните фактори в екологичните оценки и оценките на въздействието върху климата в ЕО и ОВОС. Анализът на J & E може да помогне на МОСВ, представителите на НПО и експертите по ЕО и ОВОС да извършват по-качествени и задълбочени оценки при отчитане на климата в тези процедури.

Какво са ОВОС и ЕО? Екологичните оценки (ЕО) се извършват за планове и програми за управление, изготвяни от изпълнителната власт, местната власт или Народното събрание. Пример за такива планове са общите устройствени планове на общините,  плановете за управление на речните басейни, плановете за управление на риска от наводнения и др. Оценките на въздействие върху околната среда (ОВОС), от друга страна, са необходими за инвестиционните дейности, строителството и технологиите. Някои от тях са със сериозен потенциал за замърсяване на околната среда, като преработването на отработено ядрено гориво, минното дело, добива на въглища, производство на стъкло, метали и др. Но ОВОС се прави и за земеделски дейности като животновъдство, напояване, залесяване, за инвестиции в хранителната промишленост (производство на растителни и животински масла, млечни продукти, бира), за строителство на ЖП линии и трамвайни трасета.

Тоест, много широк спектър от дейности – далеч не само вредни за околната среда – са потенциално потърпевши от оценки, които не предвиждат в достатъчна степен нито потенциалната уязвимост на бизнеса към климатичните промени, нито потенциала за неговото позитивно или негативно въздействие върху климата.

Още през 2021 г. резултатите от проучването бяха представени от над 20 експерти на J&E от България, Австрия и Естония в рамките на кръгла маса на тема "Правни инструменти за по-добри климатични политики и практики." По време на събитието те споделиха опита си в прилагането на различни инструменти за регламентирането и изпълнението на климатични политики и интегрирането на климата в процеса на вземане на решения.

Препоръките и изводите от кръглата маса бяха комуникирани към Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Сред основните изводи бе, че слабото присъствие на климатичните фактори в процедурите по ЕО и ОВОС се дължи на липса на ясни указания за това как те могат да бъдат интегрирани, както и на липсата на знания и опит на експертите по ЕО и ОВОС.

Друга основна препоръка към МОСВ беше инвестиционните проекти да бъдат оценявани чрез ОВОС и за техния принос за постигане на климатичните цели за въглеродна неутралност. За тази цел трябва да има ясни методики за отчитане на климатичните съображения още на етап преценка за необходимостта от ОВОС.

ЕО е отличен инструмент за оценка на въздействието на най-важните стратегически планове и програми върху климата и може да се използва за „интегриране“ на изменението на климата във всички политики. Важно е такива стратегически документи да бъдат проектирани така, че да допринасят за постигане на целите в областта на климата. Така те ще бъдат съгласувани не само с целите на Парижкото споразумение или с целите на европейско и национално ниво в областта на климата, но и с други стратегически цели, вкл. националните стратегии.

На ниво инвестиционен проект пък трябва да се осигури достатъчна устойчивост на самия проект към изменението на климата. Анализът на ОВОС показа, че всички участници в процедурите по ОВОС не разбират достатъчно добре ефектите от изменението на климата и нуждата те да се предвидят в планирането на проекти и тяхната ОВОС. А на практика  инструмент ОВОС може да подобри качеството на проекта и неговата дългосрочна устойчивост. Това е важно и за осигуряването на финансиране, особено при извършваната от банките оценка на финансовия риск.

Наръчникът представя накратко и как ограничаването на измененията на климата и адаптацията към тези изменения се регулират в България в изпълнение на задълженията, поети с международноправните актове и правото на ЕС. Уредбата на процедурите по ОВОС и ЕО се съдържа в ЗООС и специалните наредби по ОВОС и ЕО. Например, с изменение на Закона за опазване на околната среда от 2022 г., при извършването на ЕО е добавено изискване за оценка на въздействието на плана върху климата или за уязвимостта на плана към изменението на климата.

Фондация "БлуЛинк" и мрежата Justice & Environment ще продължат да анализират и споделят опита от държавите от ЕС и да партнират с НПО общността, администрацията и други заинтересовани страни за създаване на ясна и ефективна нормативна рамка и за въвеждане на конкретни указания за отчитане на фактора климат в екологичните оценки и ОВОС, вкл. чрез промени в ЗООС и Закона за ограничаване на изменението на климата.
Оттук можете да изтеглите анализа „Оценка на въздействието на климатичните фактори в екологичните оценки и ОВОС. Практически съобрaжения“.

Изтеглете брошурата за ОВОС от 2023 г. (на български език) "Оценка на въздействието върху околната среда"

Изтеглете наръчника от 2023 г. (на български език) "Оценка на въздействието върху климата в екологичните оценки (ЕО) и оценките за въздействие върху околната среда (ОВОС). Практически съображения"

Изтеглете наръчника от 2021 г. (на английски език) "Оценка на въздействието върху климата в екологичните оценки (ЕО) и оценките за въздействие върху околната среда (ОВОС). Практически съображения"

 

Изтеглете наръчника от 2020 г. (на анлийски език) "Оценка на въздействието върху климата в екологичните оценки (ЕО). Практически съображения"

Снимка: Lachetas on Freepik


Още нещо важно
За да продължаваме да подкрепяме и изследваме използването на интернет за гражданско действие в подкрепа на климата, човешките права и ценностите на обединена Европа, може да направите дарениe тук за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на „БлуЛинк“ може да научите тук.

Сподели