Документи

Документ
27-05-2021

This is the Final Report of the Support study to the report on the application of Directive 2014/40/EU, comissioned by DG Sante to gather facts on the effectiveness, applicability, efficiency and coherence of the EU Tobacco Products Directive 2014/40.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Документ
27-05-2021

Заключителен доклад за външно подкрепящо изследване за събиране на фактология за ефективността, приложимостта, ефикасността и кохерентността на Директиватата за тютюневите изделия  2014/40 на ЕС. Възложено от здравния директорат на ЕК за нуждите на първия доклад на комисията за оценка на ефекта от Директивата, публикуван на 20.05.2020.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Документ
29-04-2021

Нивата на тютюнопушене стават все по-тревожни, а сред най-засегнатите са младите хора у нас. Между 45.7 и 50.4% от младежите у нас употребяват тютюневи изделия според последни данни, събрани с помощта на нарочни представителни проучвания на Екзакта Рисърч Груп и други задълбочени методи.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Документ
22-04-2021

The vision of this project is to promote discussion and cooperation between the Bulgarian Greens with human/gender/migrants rights and social justice movements, with the aim of launching a new progressive, humanistic, democratic and ultimately green “wave” in Bulgarian politics. Such a wave should stand in contrast to and contradict the ongoing right- wing nationalist trend.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Документ
08-03-2021

In January 2021 the EU Commission and the European Parliament adopted a new programme to support of civil society initiatives – the Citizens, Equality, Rights and Values programme (CERV) – for the period of 2021-2027. It was built upon the previous programmes: Europe for Citizens and Rights, Equality and Citizenship.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Документ
08-03-2021

През януари 2021 г. Европейската комисия и Европейският парламент приеха нова програма за подкрепа на инициативи на гражданското общество – "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV), за периода 2021-2027. Тя е изградена върху предишните програми "Европа за гражданите" и "Права, равенство и гражданство".

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Документ
10-12-2020

Не може да не сте ги виждали. През последните месеци буквално започнаха да изскачат отвсякъде: захаросани интервюта, „задълбочени“ анализи с предизвестен извод, или просто новини, цитиращи един единствен източник – тютюневата индустрия.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Документ
11-06-2020

Преизграждане на сътрудничество и политики за преодоляване на насилието на полова основа в интернет

Доклад от междуинституционална работна среща в София на 28.01.2020 г.

 

 

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
Документ
05-06-2020

Описателен отчет на работата на фондация "БлуЛинк" през 2019 г., както и приходи и разходи по стратегически направления през същата година.

Submitted by: BlueLink's picture BlueLink
MELTEMI
Документ
05-06-2020

Проект „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ), финансиран от ЕФР по Програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“ и свързаните с него усилия за намаляване на морските отпадъци и планиране на подходящи дейности на национално и трансгранично ниво постави основата на участието на Сдружение Черномо

Submitted by: bsnn's picture Black Sea NGO Network