Природозащитници: Всичко е ясно в концесията за Пирин!

Коалицията "За да остане природа в България" предоставя на пресконференция днес факти и документи, които опровергават всички спекулации за неясноти в концесията за ски-зона Банско в Национален парк "Пирин". След като през 2011 г. МОСВ установи, че при изграждането на ски-зона Банско в НП Пирин са застроени и се експлоатират 65 ха повече от разрешената концесионната площ, днес три години трето правителство подред оправдава безсилието си да се изправи срещу нарушителите и да разтрогне концесионния договор с недодялани твърдения за неясноти и неточности в концесионния договор, твърдят природозащитниците. Вместо да окаже контрол и да потърси отговорност за нарушенията установени от МОСВ, правителството открито изразява подкрепа за разширение на ски-зоните в Национален парк "Пирин," гласи тяхното становище. 

В разрстранено до медиите съобщение,  природозащитниците настояват правителството да потърси отговорност за незаконното заграбване и унищожение на територии от Национален парк "Пирин" вместо да се крие зад няколко безотговорни твърдения:

Твърдение №1
"Не може еднозначно да се определи дали на концесия е предоставена територия с площ от 818,46 ха, или територия с площ от 99,55 ха."

Проблем: Установеното от МОСВ надвишаване на концесионната площ с 65 ха нямаше да е незаконно, ако концесионерът имаше концесионно право да застрои и експлоатира не 99,55 ха, а всичките 818,46 ха в границите на концесионния обект "Ски-зона с център гр. Банско"

Опровержение:
Според т.5 от "Конкурсните книжа за определяне на концесионер на ски-зона Банско" , предоставени по реда на ЗДОИ от МОСВ, "по предвижданията на ТУП на ски-зона Банско, обектите, предмет на концесията, попадат в територия с обща площ от 818,46 ха, като конкретните обекти, съставляват 99,55 ха от тази територия (т.нар. концесионна площ) и включват:
- 3,58 ха - терени за застрояване
- 76,33 ха - ски-писти
- 4,25 ха - терени със съществуващи писти за бягане
- 15, 39 ха - терени за ски-лифтове и влекове".
Индивидуалните площи на конкретните обекти са описани в ТУП на ски-зона Банско съгласно Справка №ЗДОИГ-22/29.03.2013 на МОСВ .

Изрично е посочено, че "останалите 718,91 ха от територията на ски-зоната (за които претендират Юлен АД), са извън предмета на концесия и включват терени на почивни станции, хотели и горски терени с различни екосистеми."
 

Твърдение №2
"Не са ясни границите на предоставената на концесия територия."

Проблем: Една част от изградените от концесионера обекти попадат извън границите на територията с обща площ от 818,46 ха (т.е. извън обекта на концесия), а друга част от изградените от концесионера обекти излизат извън проектните им граници. Общо тези обекти засягат 65 ха повече спрямо концесионната площ от 99,55 ха.

Опровержение:
Според т.4 от "Конкурсните книжа" границите на обекта на концесия са описани графично и чрез координатен регистър от 252 точки в скицата в Приложение 1 към концесионния договор, която е приложена първоначално към конкурсните книжа и с която кандидат-концесионерът е декларирал, че се е запознал и разбрал. В скицата изрично се посочва, че границите на концесионния обект обхващат ограничена зона, в която попадат спортните и технически съоръжения, а не цялата територия на проучване на Териториално-устройствения план на ски-зоната, възлизаща на 1500 ха, което би било най-изгодно за Юлен АД.

Според т. 1 от "Конкурсните книжа" концесионното право на ползване на територии от НП Пирин с цел експлоатация и разширение на ски-съоръженията и пистите, се отнася до площ от 99,55 ха, която е конкретизирана и ситуирана в ТУП на ски-зона Банско и представлява предвидената за застрояване и експлоатация територия в границите на концесионния обект. Конкретната площ, ситуиране и граници на всяко от спортните и техническите съоръжения, включени в тези 99,55 ха, са описани в скицата от Приложение 1  на концесионния договор, както и в ТУП на ски-зона Банско  съгласно Справка №ЗДОИГ-22/29.03.2013 на МОСВ.

Следователно може да се обобщи, че концесията е максимално ограничена до територията от ски-зона Банско засягаща обща площ от 818,46 ха. Предметът на концесия, т.е. концесионното право, се отнася единствено и само до съоръженията, предвидени за изграждане и експлоатация на обща площ от 99,55 ха в рамките на обекта на концесия. Именно тези съоръжения са обектът на концесията.

Твърдение №3
"Правен абсурд е концесионният договор да изисква от страните по концесията да изпълняват задълженията си по ТУП на ски-зона Банско, които е изменен през 2005 г. с решение на Общински съвет Банско"

Проблем: С изменението на ТУП на ски-зона Банско през 2005 г. са предвидени за изграждане спортни съоръжения, които не са предвидени в концесионния договор и за които няма предоставено концесионно право.

Опровержение:
Всяко изменение на ТУП на ски-зона Банско, което предвижда застрояване и експлоатация на територии от НП Пирин, за които няма предоставено концесионно право, следва да се придобие ново концесионно право по реда на Закона за концесиите.

Твърдение №4
"На територията на ски-зона Банско в НП "Пирин" няма незаконни обекти".

Проблем:Изграждането на незаконни обекти в ски-зона Банско е в нарушение на екологичното законодателство, на ЗУТ и на Закона за концесиите.

Опровержение:
Въпреки, че с изключение на множество актове, до ден днешен компетентните органи по опазване на околната среда и контрол на строителството не са обявили нито един обекти в ски-зона Банско за незаконен. В същото време, справки на МОСВ от 2013 г. (тук и тук)   показват, че поне 7 обекта в ски-зона Банско са построени без да са съгласувани от МОСВ, без да са включени в концесионния договор или без да са предвидени в ТУП на ски-зоната.

От една страна последните факти доказват липсата на ефективен контрол върху концесионера, но от друга страна става ясно, че незаконното изграждане на тези обекти няма отношение към твърденията за неясноти в концесионния договор и не може да бъде използвано за оправдание от страна на държавата за отказ от търсене на отговорност на нарушителите в ски-зона Банско.
 

В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. BlueLink.net e информационен партньор на коалицията от създаването й.
 

Сподели