Черноморски център за екологична информация и образование (ЧЦЕИО) стартира нов проект

Черноморски център за екологична информация и образование (ЧЦЕИО) започна осъществяването на проект „Развитие на мрежата на Черноморски център за екологична информация и образование и повишаване капацитета на сдружението”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg. Програмата предлага подкрепа за различни сфери на НПО дейност, в които има развити и специализирани организации.

Една от нейните специфични тематични области е изграждането на капацитета на НПО, а изпълняваният от ЧЦЕИО проект има за цел да повиши експертния потенциал на организацията и да подпомогне развитието на нейната мрежа от членове и контакти. ЧЦЕИО е създаден през 1996 г. с цел събиране и даване гласност на информация за проблемите на околната среда, повишаване екологичната култура, екологичното образование и гражданското съзнание в черноморския регион. Неговите мисия и цели са актуални и днес, повече от две десетилетия след началото на организираното екологично движение в България. Организацията обединява експерти, учени и ангажирани граждани от крайбрежието.  Осъществява проекти, свързани с опазването и възстановяването на Черно море и крайбрежието.

Проблемите на устойчивото развитие на черноморското крайбрежие, големите инвестиционни проекти, незаконното строителство, замърсяването, намаляването на рибните ресурси постоянно попадат в центъра на общественото внимание. Безспорно е, че НПО, особено в по-малките селища, трябва по-активно да формулират позицията си по тези проблеми, да информират обществеността и да й помагат в защитата на обществения интерес. Ето защо основната цел на проекта е да насърчи повишаването на капацитета на НПО и да създаде благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор.

В рамките на проекта ще бъдат изготвени план за устойчиво развитие и фондонабиране на организацията, ще бъдат осъществени и редица дейности за разширяване на нейната мрежа от членове и контакти. Предвижда се провеждането на среща на НПО активисти от крайбрежието, на която ще бъдат поканени и представители на месните общности и медиите. ЧЦЕИО ще проведе информационна кампания, ще активизира връзките си с НПО от крайбрежието, ще покани за членове ангажирани с екологичното образование и възпитание експерти, ще формулира по-ясно целите и задачите на организацията в близка и средносрочна перспектива. Сайт на ЧЦЕИО и база с данни за контакти и експерти към него ще допълнят усилията за по-явното и осезаемо присъствие на организацията в обществения живот.

*************************************
ЧЦЕИО e създаден през 1996 г. с цел събиране и даване гласност на информация за проблемите на околната среда,повишаване на екологичната култура, екологичното образование и гражданското съзнание в черноморския регион, развиване на практики и механизми и практики за
застъпничество и лобиране пред властите, бизнеса и други институции, участващи в процеса на вземане на решения и да развива потенциала на членовете на сдружението и да защитава техните интереси.
*****
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Черноморски център за екологична информация и образование и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.

Сподели