Правен и журналистически надзор над енергийната и добивна промишленост

Център за екологично право (ЦЕП) и мрежата за гражданско действие Bluelink.net обявиха започването на проект за надзор над енергийната и добивна промишленост (ЕДП) на пресконференция днес.

Проектът “Extractive and Energy Industry Watch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост“ предоставя безвъзмездна експертна помощ на неправителствени организации, инициативни групи или отделни граждани, засегнати от ЕДП.

„Обществото у нас е със затворени очи за това, което се случва с околната среда в резултат на работата на дадено предприятие от добивната промишленост и енергетиката", отбеляза адвокат Александър Коджабашев, който е председател на Центъра за екологично право (ЦЕП).

Проектът предлага решения за достъп до информация и водене на дела и включва три целеви групи - местни общности, структури на гражданското общество и разследващи журналисти. Планираните дейности отговарят на потребностите на местните общности, засегнати от дейността на енергийната и добивна промишленост, а експертите на ЦЕП и BlueLink.net предлагат решения за достъп до информация и водене на дела.

Представители на целевите групи ще могат да достъпват и да допълват, събраната полезна практика и пилотни казуси чрез ресурсен уебсайт. „Ще положим основа за траен подход към правна и журналистическа подкрепа на гражданското общество (и на НПO) в отговор на обществения интерес към по-прозрачна и отговорна енергийна и добивна промишленост“, заяви Пламен Пеев, старши международен експерт по екологично право и ръководител на проекта.

Правни и журналистически действия ще бъдат започнати по 15 казуса, част от които са подбрани по време на първата работна среща между представители на НПО и граждански комитети, Центъра за екологично право и BlueLink.net, състояла се в края на миналата година. Сред избраните попадат: ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ Марица-Изток, концесиите за ценни метали в Крумовград, Асарел – Медет, Велинград, кариерите в Горна Малина, проблеми свързани със стари хвостохранилища и др. По всеки казус предстои да бъдат подавани искания за достъп до информация и да се водят правни действия в рамките на административни и съдебни процедури, като паралелно ще започнат журналистически разследвания. 

Млади и активни журналисти, свързани чрез виртуалната редакция на BlueLink.net и интернет изданието Evromegdan.bg ще осъществят журналистически разработки по казуси и проблеми, засягащи обществения интерес, предизвикани от енергийната и добивната промишленост. "Проектът освен това  е отворен към всички високо професионални и честни журналисти, които отстояват колективните и индивидуални права на гражданите", разясни д-р Павел Антонов, управляващ редактор на BlueLink.net.

Всички натрупани ресурси – от водените дела, работата на НПО, местни общности, разследвания на журналисти ще бъдат достъпни в създадения по проекта ресурсен уебсайт, който да послужи в бъдеще за защита на здравето, поминъка и природата на местните общности.

---

Проектът "Extractive and Energy Industry Watch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЦЕП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Сподели