Поправка на неточна информация

На 12.02.2015 г. фондация "БлуЛинк" получи искане от Г-жа Поля Пенчева, служител на „БТ-инженеринг“ ЕООД, за поправяне или премахване на  публикация  на потребител в мрежата за гражданска активност BlueLink.net. Тъжителкага посочва като невярно твърдение, публикувано в публикация на адрес   http://www.bluelink.net/novini/sadat-dostapat-do-otcheti-po-evropejski-proekti-ne-mozhe-da-bade-ogranichavan.html.  Като доказателсство за невярното твърдение П.Пенчева прилага Решение №159/18.12.2012 г. на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за лицата, което гласи, че:

Ботьо Табаков -„ На основание чл. 1 от ЗПУКИ във връзка с чл.7, ал. 3 от ПОДКПУКИ , прекратява производството по отношение на Б. Т. Т., ЕГН ***** за това, че като член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ не е лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл.3 от ЗПУКИ“.

Денис Табаков -„ НЕ УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение Д. Б.Т., ЕГН ****като младши сътрудник по управление на европейски програми и проекти в дирекция „ФЕСОС“, МОСВ за това, че в качеството си на лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл.3, т.25 от ЗПУКИ не е участвал в експертни работни групи и оценителни комисии относно финансовите аспекти , свързани с процедурите за предоставяне на финансова помощ по ОП „ОС“ във връзка с икономически свързаните с него по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ лица – търговски дружество „Е. К**.“ООД и „БТ И***“ЕООД.

Екипът на мрежата БлуЛинк не упражнява редакционен контрол и не верифицира истинността на публикуваните от регистрираните си потребители материали. Въпреки това, за разлика от комерсиалните социални мрежи, БлуЛинк прилага мерки за гарантиране на достоверността на публикуваната информация. Участието в мрежата е ограничено и потребителски профили се създават само на лица и организации, с чиято почтеност и принципност сме запознати.

Като взе предвид, че материалът, предмет на оплакването, е публикуван след решението на КПУКИ, и след допитване до правен специалист, екипът на БлуЛинк извърши проверка на обстоятелствата около изложените от П.Пенчева факти и препоръча на автора да прецизира или примахне проблематичните твърдения.

Сподели