Становище: за запазването на уникалните местности в Община Бяла

Фондация "БлуЛинк" внесе становище в Министерство на регионалното развитие и благоустройството с копие до Министерство на околната среда и водите, както и инициативите "Да спасим Карадере" и "Зелени закони", относно консултации по задание за обхват и съдържание на доклад по екологочина оценка на Общ устройствен план на Община Бяла. Чрез становището, подписано от Управляващия редактор на БлуЛинк Павел Антонов, БлуЛинк се включва в процедурата за обществени консултации на документация по „Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Бяла”, публикувана на страницата на МРРБ на 7 май 2021г.

Внасям това становище с мисъл за рождения ден на сина ми Петър, който е израстнал с.Горица, Община Бяла, и всички останали деца, които заслужават да имат досег с великолепието и богатството на недокоснатата природа в региона на Бяла и плажа за природосъобразен туризъм Карадере, коментира във Фейсбук профила си Антонов. Следва пълен текст на внесеното от него становище на БлуЛинк,  изготвено от експерта на Зелени закони инж. Тома Белев.

От съдържателна гледна точка:

Заданието съдържа съдържателни проблеми, поставящи под риск околната среда и представляващи потенциални закононарушения по отношение чл. 18 на Конституцията на Република България и чл. 6 от ЗУЧК.

Ето защо, настоявам Заданието да бъде преработено, така че:

    да изиска да бъдат подложени на оценка ПУП-Бяла Север и ПУП, за които няма проведена процедура по чл. 31 на ЗБР, процедура по екологична оценка по реда на глава шеста на действащият ЗООС или на процедура по ОВОС по отменения през 2002 година ЗООС.
    да включва нулева хипотеза, изключваща нова урбанизация, т.е. отчитаща само сега съществуващото застрояване.

·        От опорния план на ОУП да отпаднат

    имотите, чиито ПУП са приети без процедура по оценка за съвместимост с Натура 2000 или не са подлагани на процедурата по екологична оценка,
    · имотите с изтекла промяна на предназначението на земеделски и горски територии съгласно чл. 24, ал.5 на Закона за опазване на земеделските земи, чл. 78. на Закона за горите, §.27 ал.3 т. 2 от ПЗР на Закон за опазване на земеделските земи и чл. 64а ал.5 и 6 от ПП на ЗОЗЗ
    заменените гори по реда на стария Закона за горите и тези, които са обявени за гори във фаза на старост.

·        Оценката трябва да се основава  на актуално изследване на защитените видове и защитените зони от Натура 2000, както и да включва изготвения Доклад „Тереннно проучване на разпространението на природни местообитания по Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие в  обхвата на ПУП ПР-Бяла Север,землище гр. Бяла и с. Самотино, община Бяла“ по поръчка на Министерство на околната среда и водите по договор №9987/2014“.

·        Да включва оценка на въздействието върху плаж за природосъобразен туризъм Карадере и местността зад него (не са заложени) в Заданието за оценка на ЕО, както и оценка на отражението на урбанизацията й в зона А и Б върху потенциала за устойчивото развитие на местността и на туризма в общината.

От процедурна гледна точка:

Настоявам за обществено обсъждане на схемата за консултациите със заинтересованите страни на екологичната оценка, както изисква действащото законодателство, но която схема липсва в настоящата консултация.

Настоявам МРРБ да се съобрази с горните искания, които отразяват европейското българското законодателство и съдебната практика на европейски и български съдилища. Приемането им ще позволи запазването на уникални за страната местности по крайбрежието на община Бяла, като тези в района на плажа за природосъобразен туризъм Карадере. 

Сподели