Доклад за действията на ЕС, свързани с отпадъците от електрическо и електронно оборудване

На 20 май 2021 година в Люксембург Европейската сметна палата публикува специален доклад № 04/2021, озаглавен „Действия на ЕС и предизвикателства, свързани с отпадъците от електрическо и електронно оборудване“, изготвен под ръководството на Joëlle Elvinger на 23-те езика на ЕС. Прегледът не е резултат от извършен одит, а е основан предимно на публично достъпна информация или на специално събрани за тази цел материали.

Взети заедно, държавите от ЕС събирати оползотворяват повече изхвърлено електрическо и електронно оборудване, отколкото повечето други части на света. Целите за събиране на този тип отпадъци обаче са амбициозни и  трудни за постигане и съществува риск ЕС да не ги постигне. ЕС е изпълнил предишните си цели за събиране и оползотворяване на отпадъците от електрическои електронно оборудване и впоследствие е определил по-високи целеви нива. Само две държави членки изглежда са на път да постигнат целите за събиране на тези отпадъци, определени за 2019 г.

Отпадъците от електрическо и електронно оборудване — изхвърлени електрически и електронни инструменти, домакински електроуреди и оборудване с големи размери са вредни за околната среда, ако не се третират правилно. Тези отпадъци също често съдържат материали, подходящи за рециклиране, като метали и пластмаса. Ето защо те биха могли да допринесат за кръговата икономика.

Сред многобройните предизвикателства посочени в доклада, свързани с тези отпадъци, са нуждата да се осигури и да се проверява спазването на приложимите правила, нарушенията и престъпна дейност (например незаконното транспортиране на отпадъци към държави извън ЕС).
„Събирането и оползотворяването на отпадъците от електрическо и електронно оборудване в ЕС се е подобрило стечение на времето ипонастоящемЕС рециклира над 80 % от събраните отпадъци от този вид“ заяви Joëlle Elvinger. „Събирането, рециклирането и повторната употреба на тези отпадъци обаче не са еднакво ефективни във всички държави членки и могат да бъдат подобрени“.

Одиторите отбелязват, че са предприети стъпки в правилната посока, като например включване на изисквания, свързани с кръговата икономика, в законодателните предложения 2 EN, стимулиране на намаляването на използването на определени материали и насърчаване на поправката и дълготрайността на продуктите. Например 1 тон смартфони съдържа около 100 пъти повече злато от 1 тон златна руда. Тези актуализирани изисквания за екопроектиране обаче все още не обхващат някои популярни видове електрически и електронни устройства като мобилните телефони и компютрите.

Държавите членки обаче са изправени пред трудности при прилагането на законодателството на ЕС. Според одиторите са възможни случаи на лошо управление на начина, по който се третират отпадъците (като отделяне и отстраняване на замърсяването на потенциално токсични материали или други компоненти), които често се дължат на незадоволителни или редки проверки и контрол. Някои държави членки не разполагат с ресурси за съответни проверки на операторите и превоза на отпадъци извън ЕС. Икономическите стимули за незаконно или лошо управление на отпадъците са големи, а рисковете от залавяне - ниски. Ето защо борбата с престъпната дейност представлява сериозно предизвикателство при управлението на отпадъци от електрическои електронно оборудване.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели