Становище по Националния план за възстановявaне и устойчивост

Блулинк изготви становище с препоръки към проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) от 16.04.2021 г. Препоръките бяха предоставени за разглеждане на Заместник министър-председателя по управление на европейските средства, Ръководителя на представителството на ЕК в България и няколко ресорни министерства.

Становището съдържа препоръки по стълб 2.Б Зелена България и стълб 2.В Свързана България от НПВУ и влючените в тях компоненти: Нисковъглеродна икономика, Устойчиво селско стопанство и Транспортна свързаност. Препоръките са в посока подобряване на заложените проекти, увеличаване бюджета на някои от мерките, както и включване на допълнителни мерки, които от една страна са необходими и директно ще доведат до опазване на природата, а от друга страна ще спомогнат за смекчаване на ефекта от климатичните промени. Становището съдържа и хоризонтални препоръки по отношение на внедряването на принципите на кръговата и био икономиката във всичките 4-ри стълба на НПВУ. Пълният текст на становището е достъпен тук.

Направените предложения са изготвени в рамките на проект “Насърчаване на обществения дебат по процеса на зелено възстановяване и устойчивост в България“ (Fostering Public Debate on Green Recovery and Resilience Process in Bulgaria)”. Стратегическа цел на проекта е да допринесе за подобряване на диалога с различни заинтересовани страни и професионални групи, които ще бъдат пряко засегнати от изпълнението на НПВУ.

Текстът е изготвен в рамките на проект № GEF-21-17 “Насърчаване на обществения дебат по процеса на зелено възстановяване и устойчивост в България“(Fostering Public Debate on Green Recovery and Resilience Process in Bulgaria)”. Проектът се осъществява от Зелената европейска фондация (Green European Foundation) в сътрудничество с фондация „Блулинк“, с финансовата подкрепа на Европейския парламент.

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели