Възможности за граждански контрол над публични средства в област Благоевград представя експертен доклад

Възможностите за граждански контрол върху разходването на публични средства от общините от Благоевградска област изследва нов експертен доклад на БлуЛинк. Анализът, изготвен от правния експерт Пламен Пеев, проследява правните изисквания и съществуващите практики за гражданско участие на национално и общинско ниво и  формулира практически препоръки за подобряването им. Анализът е изготвен в рамките на проект „За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград“, изпълняван от „БлуЛинк“ с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Докладът разглежда основните закони, които регламентират разходването на публични средства, както и редица стратегически и законодателни актове на европейско и национално ниво, които уреждат включването на гражданите в местното самоуправление и вземането на решения. Анализът обхваща и общинската уредба на общините в област Благоевград като правилници и наредби. Един от изводите на доклада е, че местната правна уредба е най-обхватна и разнообразна в общините Благоевград и Банско, а най-оскъдна (по данни от интернет сайтовете им) в общините Кресна и Якоруда. Например, в пет от общините от област Благоевград (Благоевград, Банско, Сатовча, Симитли и Струмяни) са приети Правилници за дейността на обществения посредник, като само към момента, само в община Симитли има избран и действащ омбудсман, а преди такъв е бил избиран и в Благоевград, Банско и Хаджидимово.

Важна част от изследването е анализът на органите по контрол на разходването на публични средства и органите, които защитават правата и законните интереси на гражданите, когато те са нарушени от действия, или бездействия на държавни и общински органи и техните администрации. Сред тези органи са Агенцията за Държавна финансова инспекция, Сметната палата, Агенцията за обществени поръчки, Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ), омбудсманът на Република България и местните обществени посредници.

Докладът изследва възможностите за контрол върху разходването на публични средства от общините от страна на гражданите и бизнеса, които са на няколко нива. На първо ниво, е важно гражданите и бизнесът да имат достъп до информацията, който да се предоставя активно от общините и общинските дружества. Според Пламен Пеев, особено важно е ранното и пълноценно консултиране с обществеността в процеса на вземане на решения, когато напр. се обсъжда бюджета на общината като рамка за разходването на публични средства. Експертът посочва като друга възможност за граждански контрол подаването на сигнали за злоупотреби, което осигурява  прозрачност и отговорност на общинската администрация, която управлява процеса на разходване на средствата. Същевременно, докладът представя и иновативни практики за управление на обществени средства, като напр. т.н. граждански бюджети, които се определят като “демократичен процес, в който членовете на общността решават как да се изхарчи част от публичния бюджет и дава на хората реална власт върху реални пари.”

Въз основа на анализа са обобщени и някои проблеми в общините от област Благоевград. Гражданският контрол върху разходването на публични средства от общината не е стратегическа цел на общинската администрация, изразена в системен и структуриран подход за привличане на гражданите и бизнеса в този процес. Вследствие, липсва стратегическа рамка за дългосрочен диалог на общините с граждани, НПО и местния бизнес, като формите на участие са сведени до минималните изисквания на закона, често чрез формално изпълнение на задълженията за въвличане и консултации с НПО и гражданите. Отделно, капацитетът на гражданското общество, пряко или чрез участие в НПО, да контролира прозрачното разходване на публични средства в общините е ограничен и дори липсва на места.

Докладът препоръчва конкретни действия, които могат да подпомогнат контрола върху изразходване на публични средства и да усилят ролята на гражданското общество. Необходимо е да се работи целенасочено за изграждане на капацитет на гражданското общество да упражнява ефективен граждански контрол (с подкрепа от общината или по инициатива и проекти на местни и национални НПО). Добра практика е създаване на възможности за финансиране на граждански инициативи чрез специални програми за насърчаване на гражданското участие или чрез отделяне на специален „граждански“ бюджет като част от общинския бюджет. Необходимо е идеите и инициативите, развити в изпълнение на проекти, да бъдат продължени с конкретни мерки, за да се постигне устойчивост и ефективност на вложените средства. Например, в община Сатовча е изпълнен проект “Активни граждани на община Сатовча” за над 85000 лв. и би било добре да има последващи, практически стъпки за “подобряване на гражданския капацитет и създаване на трайни и работещи форми за реално участие на гражданите и техните организации в процеса“.

Според Пламен Пеев, проектът „За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград“ е стъпка в правилната посока и особено насърчително е, че самите общини проявяват интерес и са готови са сътрудничат за разобличаването на непрозрачни практики и нарушения, в случаи на подадени сигнали от граждани и фирми чрез онлайн платформата "Общи пари", която “Блулинк” разработи.

 


Подкрепата за фондация „Блулинк“ е осигурена от Фондация „Америка за България“.Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.


Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

 

Сподели