Време е за ефективни мерки за намаляване на морските отпадъци

Време е за ефективни мерки за намаляване на морските отпадъци


Проектът LitOUTer насърчава повишаването на обществената осведоменост и ангажирането на различни специфични групи потребители с превенция на замърсяването с твърди отпадъци  в Испания въвеждат забрана за пушене по плажовете


Проектът „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer), осъществяван от Черноморска мрежа на НПО и партньори, е една от регионалните инициативи, които работят за намаляване на твърдите отпадъци в Черно море и по крайбрежието. Този важен проблем е във фокуса на общественото внимание през последните десетилетия заради значението му за околната среда, икономиката и човешкото здраве. Необходими са спешни мерки и налагането на нови политики, дори когато става дума за познати административни похвати като забраните. Съвсем неотдавна през декември 2021 г. в Испания е приета забрана за тютюнопушене по плажовете на испанските курорти, което прави страната лидер в прилагането на тази мярка на национално ниво. Добре известно е, че фасовете от цигари са най-разпространеният замърсител по европейските плажове. Вредите от тях за морската среда и биоразнообразието могат да бъдат избягнати, а средствата за почистване на плажовете спестени, ако забраната се прилага ефективно.


В рамките на LitOUTer подходите за превенция и намаляване на отпадъците са доброволни и образователни дейности. Посланията към младежи и възрастни са предавани предимно чрез демонстрационни и насърчаващи обществената осведоменост дейности. Но те могат да бъдат подкрепени със сериозен диалог с власти и администрации за преки забрани и по-сериозни административни санкции.


Дейностите по LitOUTer насърчават добри практики като начините на пестене на ресурси, намаляване на морските отпадъци и грижа за околната среда и морето чрез отговорно и последователно лично поведение и потребление.


Проектът LitOUTer работи за подобрява на съседското сътрудничество за намаляване на морските отпадъци между четири крайбрежни държави на Черно море. Разнообразните дейностите използват подходи като повишаване на обществената осведоменост, трансграничен обмен на информация и прилагането на иновативни методи за илюстриране на проблема и ангажиране с неговото решаване. В проекта се вземат предвид културните различия между държавите и се разработват  индивидуални стратегии за повишаване на осведомеността. Основната задача на проекта е да достигне до тези целеви групи, които могат да въздействай най-пряко върху процесите на намаляване на отпадъци при източника. Проектът е подкрепен от Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014 - 2020 г., водещ партньор е Черноморският технически университет, Факултет по морски науки, Трабзон, Турция.


Проектът насърчава междусъседското сътрудничество, основано на осведоменост, трансграничен обмен на информация, използване на иновативни методи за осведоменост между шестима партньори (НПО, институт на висшето образование и научноизследователски институти) от четири държави : България, Грузия, Румъния и Турция. Черноморска мрежа на НПО и ИО – БАН са българските участници в проекта.


Проектът „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer) е с продължителност 30 месеца и е на обща стойност около 930 хиляди евро. 

 

Сподели