Рибарско присъствие срещу съмнителни разрушителни дейности в коритото на река Искър

Дата: 
Wed, 2022-02-23 08:00 - 09:30

На 23.02.2022г., от 08 сутринта, рибарски организации от Област София отново се събират на река Искър, в района под м. Мечката, където от няколко дни започнаха строителни дейности в коритото на река Искър. Първи сигнализираха институциите от сдружение Балканка, които от години се борят с всякакви незаконни дейности по реките на България. Подадени са сигнали до РИОСВ, БД, РДГ, Община Самоков, МОСВ и депутати от действащото народно събрание. Мястото на срещата е разклонение от главния път София-Самоков, преди моста на река Палакария.
Според риболовците, за които река Искър е като втори дом, дейностите, които се извършват са неконтролирани, в нарушение на действащото законодателство, а съвсем логично, подозрение буди и това доколко са спазени процедурите по ЗУТ, ЗВ и ЗООС, имащи отношение към изпълнението на предвидените дейности, тъй като дори жители от района не са били запознати, че ще се извършва каквото и да било. Самият факт, че вече втори ден, никой не излиза да обясни за какво става въпрос е показателен. Още повече, риболовците днес не са намерили строителен надзор на обекта, а след разговори с Басейнова дирекция, са останали с впечатления, че служителите в Басейнова дирекция са изненадани от случващото се. Това само по себе си е червена точка, тъй като съгласно Закона за водите Басейнова дирекция е компетентен орган за осъществяване на контрол по издадени разрешитени при извършване на дейности в реките и уведомлението за започване на строителни работи е задължителна част от процесът по стартиране на строителна площадка.
До тук информацията, която са получили риболовците е, че се строи помпена станция за осигуряване на вода за напояване и противопожарни нужди на бъдещо Голф игрище, което ще се строи в околностите на село Горни окол. Според регистъра на БДДР, за мястото има издадено разрешително от 05.08.2021г. за водовземане на 50л/с вода посредством дренажна тръба и шахта, разположена на левия бряг на реката. В същото време, вмомента основните дейности се извършват на десния бряг на реката. "Предоставеното количество вода не съответства на мащаба на дейностите наблюдавани на терен", заявяват риболовците. "50л/с са едва 5 кофи вода в секунда" Това не е голямо количество и със сигурност има начини за осигуряването му по много по-щадяши околната среда методи", смятат риболовците.
Това, което са установили на терен, е, че се копае ново корито, където да бъде отбита реката и в сегашното корито да се монтират предвидените хидротехнически съоръжения, като вмомента бреговете на река Искър са превърнати в лунен пейзаж, багерите преминават през реката непрекъснато. И тъй като няма отговори, риболовците днес застанаха на пътя на багерите още в 8 сутринта, които обаче вместо да спрат работа, са преминали реката на 150м по-надолу по течението, извън обхвата на ИП, което е грубо нарушение. "По тази логика всеки може да си влиза неконтролирано в реките, а движението на тежка механизация трябва да се извършва само по утвърдена транспортна схема. Не можем да седим и да гледаме безучастно, какво се случва на любимата река", заявяват от рибарските сдружения.
Риболовците припомнят, че реката е включена в списъка на реките, където риболовът на балканска пъстърва се извършва само по метода "хвани и пусни". Като такава се предполага, че реката трябва да създава максимално благоприятни условия за живот на водните обитатели и естествено възпроизводство. Риболовците от години организират доброволни акции по почистване и зарибяване на водите на река Искър, за да е по-приятно място за посещение от всички. За съжаление глобите налагани за извършвани нарушения в коритата на реките от строителните фирми и инвеститорите често са дори по-малки от актовете, които се съставят на нередовните риболовци или на тези, които си позволят да вземат дори една риба от реката, а в същото време последствията за околната среда са несъразмерими.
Риболовците търсят отговори и ще продължат да следят темата, докато не получат гаранции, че каквото и да е предвидено, то ще се случи при пълно спазване на законите и с предприети съответни смекчаващи мерки, за да се гарантира опазването на реката. Надигат се гласове и със съмнения, че вбъдеще някой може да реши да си направи ВЕЦ на същото място.

Сподели