UNECE: Спасете украинските природозащитници!

По молба от секретариата на Орхуската конвенция, БлуЛинк внася в кабинета на Министъра на външните работи Теодора Генчовска писмо от Айн Риал, председателка на Комитета за съответствие на конвенцията, с копие до Министъра на околната среда и водите Борислав Сандов. В писмото Риал призовава  всички министрите на външните работи на страни по конвенцията да направят каквото е по силите и възможностите им, за да изпълнят задълженията си по член 3 (8) от Конвенцията и да гарантират, че защитниците на околната среда в Украйна на потенциалната окупирана територия няма да бъдат преследвани. По-специално, Комитетът за съответствие настоява всички страни, а не само тези, които граничат с Украйна, да улеснят безопасното преминаване и да осигурят незабавно убежище на украинските защитници на околната среда и техните семейства.

Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция) дава възможност на гражданите, неправителствените организации, обществеността да играят много по-съществена роля при формирането и осъществяването на политиката за опазване на околната среда и да бъдат своевременно и по-пълно информирани за качеството на жизнената среда, която ги заобикаля. Република България подписа конвенцията при нейното откриване за подписване в Орхус, Дания, на 25 юни 1998 г., по време на Четвъртата министерска конференция "Околна среда за Европа". Конвенцията е ратифицирана от България на 2 октомври 2003 г., и влезе в сила от16 март 2004 г.

Под надслов "Текуща военна офанзива срещу Украйна и опазване на защитниците на околната среда", в светлината на дълбоко сериозната и бързо развиваща се ситуация в Украйна, председателката на Комитета пише от името на конвенцията следното:

Както знаете, в момента Украйна е подложена на тежка атака. Комитетът за съответствие има сериозни опасения, че лицата, които са известни защитници на околната среда в Украйна, и техните семейства ще бъдат в непосредствена опасност на потенциално окупирана територия.

Член 3, параграф 8 от Орхуската конвенция изисква „всяка страна да гарантира, че лицата, които упражняват правата си в съответствие с разпоредбите на тази конвенция, няма да бъдат наказани, преследвани или тормозени по какъвто и да е начин за тяхното участие“.

Комитетът за съответствие спешно призовава всяка страна по Конвенцията да направи всичко по силите й в рамките на своите възможности за да изпълни задълженията си по член 3 (8) от Конвенцията и да гарантира, че защитниците на околната среда в Украйна в потенциално окупираната й територия няма да бъдат преследвани.

По-специално, Комитетът за спазване изисква всички страни, а не само тези граничат с Украйна, да улеснят безопасното преминаване и да осигурят незабавно убежище на украинските защитници на околната среда и техните семейства.

Комитетът по спазването също така призовава Украйна да позволи на всеки защитник на околната среда и тяхното семейство да напусне страната по тяхно искане, независимо от налагането на военно положение.

Комитетът за съответствие оценява дълбоко значителната хуманитарна помощ, която вече е предоставена на народа на Украйна от няколко страни по Конвенцията. Комитетът за съответствие призовава всички страни по Конвенцията да предприемат незабавни действия, за да гарантират, че на украинските защитници на околната среда и техните семейства ще бъде предложено безопасно преминаване и убежище сега. Като се има предвид колко бързо ескалира ситуацията, всяко забавяне може да означава, че вече ще бъде твърде късно.

Айн Риал завършва писмото с уверение, че Комитетът за съответствие е готов да предложи всякакви спешни съвети, които всяка страна може да изиска по отношение на гореизложеното искане. Писмото на председателя на Комитета за съответствие е достъпно на интернет страницата на 74-ото заседание на Комитета на адрес: https://unece.org/sites/default/files/2022-02/038_toParties_letter_from_ACCC_Chair_Ukraine_27.02.2022.pdf

227 защитници на околната среда са убити по света през 2020 г., като рекорден брой е регистриран за втора поредна година, според доклад на Global Witness оповестен през септември 2021. Докладът съобщава, че почти една трета от убийствата са свързани с експлоатация на ресурси - дърводобив, минно дело, мащабен агробизнес, язовири за водноелектрически централи и друга инфраструктура.

БлуЛинк е партньор на секретариата на Орхуската конвенция за връзка с гражданското общество в България от 1998 г.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели