Блулинк и WWF България с препоръки за преработка на Закона за ограничаване на изменението на климата

Блулинк и WWF България призовават за обстоен преглед и преработка на Закона за ограничаване на изменението на климата (ЗОИК). На 31 март 2022 г. двете организации изпратиха писмо до заместник министър-председателя по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов с препоръки за ключеви изменения, като са готови да предоставят експертна подкрепа в тази област.

Климатичната криза, нуждата от изпълнение на Парижкото споразумение относно изменението на климата, както и приемането на амбициозните политики на Европейския зелен пакт и Пакет „Подготвени за цел 55“, предполагат бърза и обстойна преработка на редица нормативни и стратегически документи в България, подчертават двете организации.

Според вносителите ЗОИК трябва да задава:

  • законовата рамка за дългосрочната декарбонизация на България до 2050 г.;
  • рамката за изпълнението на хоризонталните и секторни климатични политики, и постигането на високата амбиция на Пакет „Подготвени за цел 55“ в секторните политики, включително развиване на институционалната рамка;
  • въвеждането на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата;
  • по-изчерпателно рамката на стратегическите документи в областта на климата, като регламентира изискванията към техните цели, съдържание и процес на обсъждане;
  • функцията и връзките на подзаконовата нормативна уредба и стратегическите документи, касаещи секторната декарбонизация и енергийния преход;
  • рамката на политиката за адаптация към климатичните промени;
  • подход и инструменти за включването на широката общественост, учените, гражданския сектор, и заинтересованите страни в планирането и изпълнението на климатичните политики, вкл. Национален експертен съвет по изменение на климата.

 

Блулинк ще следи процеса на актуализацията на ЗОИК и ще съдейства с правна експертна подкрепа и споделяне на опит и добри практики от други държави членки на ЕС, разработващи или приели национални климатични закони.

-

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели