Подкрепете: сигнал и искания до МОСВ за Кресна

Сигнал за нарушения и искане за незабавни действия за саниране на противозаконни действия и закононарушения при изграждане на ЛОТ 3.2 на АМ Струма в района на Кресненски пролом внасят в МОСВ представители на гражданската коалиция за опазване на Кресненския пролом.  Граждански организации и активни граждани могат да подкрепят сигнала.

Сигналът е адресиран до Николай Сиджимов, заместник министър на околната среда и водите, отговарящ за Национална служба "Защита на природата", по реда на чл. 15, ал. 2, чл. 18а, ал. 1 и ал. 2 и глава 8 на АПК. В него се настоява за незабавни действия за отмяна на противозаконни решения и незаконни процедури застрашаващи предмета и целите на защитена зона Кресна-Илинденци BG0000366.

Съдържание на сигнала и искания:

A. Издаване на решение по преценка нуждата от ОВОС и ОС за инвестиционно предложение на АПИ с име „Оптимизация на трасето на автомагистрала „Струма“ Лот 3.2“, с което да се изиска извършване на нов ОВОС и ОС. Още в решението за преценка да се поставят изискванията за нейния обхват, саниращи всички нарушения на европейските директиви посочени в коментарите на ЕК по апликационната форма от 2019 г.  Това най-малко включва следните изисквания:
- Оценка на всички смислени алтернативи – тези осигуряващи локален път по трасето на сегашния път и извеждащи трафика извън пролома. Съобразяване така с препоръка 98/2002 г. на Бернската конвенция.
- Оценка на въздействието върху пътната безопасност на всички алтернативи, както това се изисква съгласно чл. 3 на Директивата за пътна безопасност и което не е направено при избора на алтернатива през 2017 г.
- Изключване на алтернативи синя, червена, Г10,5 източна от новата процедура – като доказано неизпълними поради екологични причини и липсата на локален път за осигуряване на пътна безопасност (включването на неизпълними алтернативи в процедурата води до правна несигурност и води до риск да не се постигнат целите на самата процедура на основа на обективна оценка и сравнение).
- Отчитане в новата оценка на приоритетната роля на Кресненски пролом за опазване на биологичните коридори – този по дължината на река Струма и коридора между високите планини на изток и запад
- Изискване от АПИ да осигури допроектиране на екологично изпълнимите варианти - този за пълен тунел от запад и този за пълен обход от изток (сега „Г20 източен) до ниво на подробен идеен проект с оглед да има пълна, сравнима и обективна ОВОС и ОС, и да няма разминавания между одобрения проект и този, който ще се даде на ЕК за финансиране.

Б. Прекратяване незабавно на противозаконните действия, създаващи привидност за провеждане на нова оценка и изпълнение на закона, за изготвяне на извън-процедурни псевдо доклади по ОВОС и ОС.

В. Незабавна отмяна на всички противозаконни решения на служебния кабинет привидно съгласуващи започване на строителството от фирмите ГБС и Громахолд по одобрената през 2017 незаконна и опасна за пътуващите алтернатива. Това включва:
- Противозаконно писмо на РИОСВ- Благоевград с което привидно се съгласува строителното решение за започване на строителство и сключване на договорите за строителство. Мотив: писмото е нищожно и създава измама и привидност за съгласуване, защото не представлява акт след законно проведена, публична и обжалваема процедура по преценка нуждата от екологично съгласуване. Същата измамна схема е приложена преди години в опит да се съгласува ОУП на Царево в Природен парк Странджа предизвикал масови природозащитни протести.
- Противозаконно писмо на МОСВ с което привидно се съгласува Подробния устройствен план за започване на строителство и сключване на договорите за строителство. Мотив: аналогичен, като горния.
- Решението на РИОСВ-Благоевград с което чрез документална измама и прикриване на документални факти, се скрива че решение по ОВОС от 2017 г. за изграждане на АП Струма в района на Кресна е изтекло през Октомври 2022 г. Мотив: РИОСВ скрива факта, че решението е издадено с предварително изпълнение, с което е влязло в сила и е започнало да се прилага незабавно и независимо от последващи съдебни процедури.
- Нищожното решение на МОСВ да одобри цели на защитените зони в Кресна и одобряване по законов ред на одобрените чрез научен консенсус цели на защитените зони в района по процедура посочена от Бернската конвенция. Мотив: решението нарушава вътрешните процедурните правила за одобряване на цели на защитени зони и заедно с това принципа за научна основа и най-добра научна информация и пълнота съгласно чл. 4.4 на Директива 92/43 за природните местообитания, както и препоръките на Бернската конвенция за механизма за постигане на научен консенсус при одобряването им.
- налагане на ПАМ за спиране започналото строителство и изпълнение на решение по ОВОС 3-3/2017 г на основание чл. 121, ал. 1 и ал. 2 и чл. 122, ал. 1 и ал. 2 на ЗБР - поради риск от увреждане на целите на защитена зона BG0000366 “Кресна – Илинденци“ и нарушение на чл. 6.2 на Директива 92/43/ЕИО. Започналото строителство също така противоречи на договореностите от 2017 с ЕК за финансиране на лотове 3.1 и 3.3 и предопределя избора на алтернатива в Лот 3.2.
- Отмяна на решението за одобряване на цели на Защитена зона Кресна-Илинденци BG0000366 в нарушение на чл. 4.4 на Директива 92/43, принципа за най-добра научна информация и препоръка 212 на Бернската конвенция. Свикване на НСБР и преразглеждане на неговото решение с цел одобряване на консенсусното научно предложение за цели изготвено съгласно препоръка 212 на Бернската конвенция.

В заключение господин зам. министър искаме да Ви информираме, че с подаване на този сигнал санирането на тези противозаконни действия е изцяло Ваша лична служебна и Ваша лична политическа отговорност. По закон това не е отговорност на съдебни или европейски институции или на Министерски съвет или някой друг. Всяко Ваше действие и бездействие, по което и да е било от горните нарушения, ще се отрази в наши действия за търсене на отговорност за неспазване на закона. И противното – ще се опитаме да окажем съдействие за всяко действие по реално саниране на противозаконните действия.

За всички горни нарушения НПО сезират – с имена на виновни длъжностни лица, политически лица и партии - всички отговорни европейски институции и партиите от всички европейски семейства.

Подкрепете сигнала

Сигналът внася Сдружение за дива природа БАЛКАНИ. Желаещите да подкрепят сигнала и посочените искания могат да го направят до сутринта на 29 чрез съобщение по имейл до Андрей Ковачев. Изпратетеkovatchev6 [at] gmail [dot] com (subject: %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%92%20-%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0) ( съобщение тук).


 

Сподели