Червеногушата гъска (Branta ruficollis) в България

Докумнтален клип за поведението на червеногушите гъски в промянящите се условия на Добруджа.

Сподели