"БлуЛинк" застава срещу ограничаването на достъпа на НПО до българските училища

"БлуЛинк“ застава срещу писмо на Министерството на образованието и науката, с което се прави опит за ограничаване на достъпа на неправителствени организации до училищата и детските градини в България и настоява за незабавното му отменяне. Фондацията изрази своя протест в примо до министър Красимир Вълчев и изрази подкрепа към позиция на Националната мрежа на децата. Описаните в писмото на МОН ограничения представляват непредизвикано посегателство срещу възможността неправителствените организации да съдействат и подпомагат образованието на българските деца.

Писмо № 9105-390 /17.11.2017 на МОН до началниците на регионалните управления на образованието разпорежда „посещенията в институциите от системата на предучилищното и училищното образование… да се осъществяват след подкрепата на министъра на образованието и науката и/или началника на съответното регионално управление на образованието… Срещите с учениците следва да се осъществяват в присъствието на ръководството на училището или на училищния психолог/педагогически съветник“. Писмото на заместник-министър Таня Михайлова е "по повод на зачестилите посещения на представителите на неправителствените организации в училищата". 

В писмо до министър Красимир Вълчев "БлуЛинк" изрази дълбоко възмущение от това неочаквано действие от страна на министерството спрямо гражданския сектор в България. "Възприемаме тази заповед като непредизвикано посегателство срещу възможността неправителствените организации да съдействат и подпомагат образованието на българските деца. Нещо повече, тя представлява дискриминационен акт и посеталство над конституционно гарантираните свободи на изразяване и организиране на гражданите на Европейска България" се казва в писмото от управляващия редактор на "БлуЛинк" д-р Павел Антонов.

„БлуЛинк“ се присъединява към острия протест на Националната мрежа за децата (НМД), която също изрази позиция срещу писмото на заместник-министър Михайлова. НМД отбелязва, че подобен „разрешителен режим“ за достъп до училищата и детските градини нарушава съществуващата нормативна наредба и накърнява достойнството на директорите, в разрез с твърденията, че МОН се стреми към все по-голяма училищна автономия. "Според настоящото образователно законодатетслво е отговорност на директорите да организират пропусквателния режим в училищата и детските градини, да сключват споразумения с неправителствените организации партньори, да следят за професионализма, коректността и политиките за работа с деца, с които те изпълняват своите дейности и поети ангажименти", се казва в позицията на НМД.

"БлуЛинк" се обърна към министър Вълчев с настояване на незабавно отменяне на писмо № 9105-390 /17.11.2017 на МОН и очакване за добронамерено и градивно сътрудичество, за укрепване на качественото, общодостъпно, светско образование на България, като предпоставка за просперитета и демократичното бъдеще на страната.

Сподели