Достъпът до правосъдие е сред приоритетите на БлуЛинк и през 2018

БлуЛинк продължава и през 2018 г. стратегическото си сътрудничество с мрежата Justice and Environment (J&E). През тази година дейностите по годишния план на J&E, финансиран по програмата LIFE +  на Европейския Съюз ще подпомогнат някои от основните направления на работа на БлуЛинк като достъп до правосъдие и участие на обществеността във вземане на решения.


Партньорството и членството на фондация БлуЛинк в мрежата от организации на юристи по околна среда Justice and Environment, в която членуват 13 организации от Европа започна още през 2017 г. Тогава акцентът беше върху публичността и прозрачността на избора на приоритетни енергийни проекти от общ интерес (ПОИ), прилагането на Орхуската Конвенция и по-специално преодоляването на бариерите пред достъпа до правосъдие, както и по прилагане на оценките за съвместимост като инструмент за защита на биоразнообразието.


БлуЛинк участва в европейско проучване на прозрачността на процеса на избор на ПОИ и анализ на състоянието на прозрачност и публичност в страните от ЕС. Регламент (ЕС) 347/2013   регламентира определянето на проекти от „общ интерес“, улеснява навременната им реализация, съдържа правила и насоки за трансгранично разпределение на разходите и определя условията за финансова помощ от страна на Съюза.
БлуЛинк участва и в дейностите, свързани с гарантиране на достъпа до правосъдие в ЕС, като допринесе за изготвянето на Позиция по Communication on Access to Justice in Environmental Matters на Европейската Комисия, участва в НПО делегацията на Срещата на Страните по Орхуската Конвеция в Будва, Черна гора, допринесе за изготвянето на НПО становища по време на самата Среща, като е готова да предложи своята подкрепа и сътрудничество на  МОСВ по изпълнение на решение VI/8d на Срещата на Страните по Конвенцията. Решението задължава България до 2019 г. да предприеме необходимите законодателни, регулативни и административни мерки, за да даде на представителите на обществеността достъп до правосъдие по отношение на общите и подробните устройствени планове, както и възможност за оспорване и преразглеждане на актовете за издаване на окончателно разрешение за дейностите по анекс I на Конвенцията.

 
По отношение на прилагането на оценките за съвместимост БлуЛинк подпомага изготвянето на стратегическа жалба от J&E до ЕК за нарушаване на чл.6 (3) от Директивата за хабитатите и относимата съдебна практика на ECJ. Концептуален казус е C-127/02 Waddenzee, по който Съда на Европейския съюз постановява, че „детайлна оценка за съвместимост е необходима, ако въз основа на обективна информация, не може да бъде изключено, че съответният план или проект не застрашава целите на опазване на защитената зона.“

През 2018 година БлуЛинк ще продължи да работи с партньорите си от мрежата J&E по основни приоритети като  достъп до правосъдие и участие на обществеността във вземане на решения, като през пролетта ще организира втора стратегическа среща за преодоляване на законодателния и институционален натиск срещу гражданското участие при вземането на решения и достъпа до правосъдие. Първата подобна среща се проведе на 28 септември 2017 г. в гр. София.

Сподели