Информационните технологии в подкрепа на регионалното сътрудничество за мониторинга на околната среда в Черноморския басейн

MARLITER

Черноморска мрежа на НПО и партньори започнаха осъществяването на нов проект в рамките на програма „Черноморски басейн 2014 – 2020 г.“, който ще представи под формата на интерактивна карта с ГИС данни мониторинга на морсикте отпадъци


Неотдавна Черноморска мрежа на неправителствените организации в партньорство с институти и граждански организации от още четири държави от региона започна осъществяването на проект „Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за мониторинга на околната среда и инструменти за данни за Черноморския басейн, подкрепящи сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци (MARLITER)“,финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество„Черноморски басейн 2014-2020 г.“, част от Европейския инструмент за съседство.“. Партньори в проекта са НПО Маре Нострум, Румъния, Солунският университет „Аристотел“, Гърция, Украинският научен център за екология на морето, Одеса, Украйна и Черноморската еко академия, Батуми, Грузия. Проектът работи за Подобряване на сътрудничеството в мониторинга на околната среда, един от основните приоритети на програмата, както и за насърчаване на координацията за опазването на околната среда и сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци в Черноморския басейн. Продължителността на проекта е 30 месеца, а общата му стойност е около 770 хиляди евро.
Проектът ще работи за укрепването на трансграничното сътрудничество, обмена на информация, използването на ИТ технологии и изграждането на капацитет за работа с иновативни и научни методи серд партньорите и други неправителствени организации, висши училища и научноизследователски институтиот петте страни по програмата. Той разглежда някои специфични аспекти на териториалните предизвикателства в Черноморския басейн, свързани с морската среда: трансграничното замърсяване с морски отпадъци и намаляването му.
Целта му е да подобри публичния онлайн достъп до  наличните и оперативно съвместими  данни и инструменти за данни от мониторинга на околната среда, както и до инструменти за данни  и за адаптивни управленски политики, в подкрепа на иновативното неформално образование и изграждането на капацитет и осъществяването на съвместни мерки за намаляване на морските отпадъци в региона. За постигането на тази цел ще изпълнява три групи дейности: обмен и интеграция на информация, разработване на ИТ инструмент, интерактивна карта с ГИС данни за мониторинга на морсикте отпадъци, както и изграждането на капацитет сред младежта и други регионални групи от заинтересовани страни – администрации, бизнеси,  ангажирани граждани и широката общественост.
Както беше подчертано, централно място в проекта заема интеркативната карта на Черно море, инструментът с публичен онлайн достъп и интерактивни компоненти  с няколко обществени функции: предоставяне на информационна подкрепа, на подкрепа при вземане на решения и за осъществяване на  иновативни форми за неформално образование и обучение за представители на публичната администрация, национални и регионални институции, бизнес асоциации, секторни експерти, учени, студенти, НПО, доброволци, крайбрежни общности и регионалната общественост. Инструментът, интерактивен уеб базиран интернет портал, ще поддържа геопространствени данни за Черноморския регион, включително цифрови карти за морските екологични условия, геофизични карти за крайбрежните зони, екологични и абиотични параметри за по-широкия регион, карти на защитените територии, и прогнози за бъдещи климатични промени. Той също така ще поддържа карти за модели на движение на морските отпадъци.
Проектът включва още проучване на данни и информация от страните партньори за интегриране в интерактивния инструмент и свързаните с него данни. Те ще са основата за поддържания инструментариум - платформата за информация и подкрепа за вземане на решения за морски отпадъци с данни за документите за регионалната политика, заинтересованите страни и добри практики, които да бъдат използвани от администрациите, учените, предприятията, образователните институции и заинтересованите групи. Други компоненти включват гражданска наука с електронно обучение и обучение за мониторинг на плажове за младежи, студенти, неправителствени организации, доброволци, учители и местни общности.
Още три продукта за развитие на капацитет и знания са свързани с изследването и интерактивния инструмент: курс за електронно обучение за младежи с фокус върху гражданската наука и мониторинга на плажовете за отпадъци; регионално обучение на заинтересованите страни за използването на инструментариума за вземане на решения за морските отпадъци и изготвянето на наръчник за политики и добри практики в подкрепа на регионалните политики и дейности в областтаи на намаляване на морските отпадъци.  Предвижда се проектът да има  около 620 преки и над 30 000 непреки бенефициенти, с въздействия, достигащи до около 600 000 крайни бенефициенти.

Сподели