България застрашена от изключване от Орхуската конвенция заради неприлагане

Първият преглед на напредъка на България в доклада на Комитета за съответствие към  Конвенцията от 18 февруари 2019 г. отбелязва, че България не е изпълнила изискванията на на решение VI/8d и „изразява своето разочарование от липсата на конкретен напредък до този момент в тази посока“. България може да стане първата страна със спрени права по Конвенцията и по този начин да установи печален прецедент, рядко срещан в международното право. В доклада е посочено, че страната ни трябва да изпълни изискванията на решение VI/8d на Съвета на държавите членки на Орхуската конвенция до 1 октомври 2019 г., като представи детайлна информация за напредъка по изпълнение на решението.

Евентуалното спиране на правата по Конвенцията означава българските граждани да останат с ограничени права на защита на чиста околна среда и на достъп до правосъдие, тъй като все още няма инициирани законодателни промени, с които обществеността да се позволи да обжалва общи и подробни устройствени планове, както и разрешения за строеж в нарушение на екологичното законодателство. От държавата се очаква да предприеме законодателни или административни мерки, за да не се допуска реализацията на опасни за околната среда инвестиционни проекти чрез необосновано прилагане на предварително изпълнение на решенията им по ОВОС.

Комитетът по съответствието към Орхуската Конвенция по дело ACCC/C/2011/58 постанови, че България не изпълнява задълженията си по Конвенцията, като не осигурява на представители на обществеността, включително на екологични организации, достъп до правосъдие чрез обжалване на общи и подробни устройствени планове и на разрешения за строителство и експлоатация за дейностите в Анекс I на Конвенцията. Орхуската конвенция е основополагащ международен правен инструмент, който гарантира  участието на гражданите, неправителствените организации, обществеността при формирането и осъществяването на политиката за опазване на околната среда и който изисква предоставяне на своевременна и по-пълна информация за качеството на жизнената среда. Нарушаването на нормите на Конвенцията от България е знаково за негативните тенденции в ограничаването на правата на гражданите на чиста околна среда и възможността им да влияят върху решенията, които я засягат.

Срещата на Страните (СНС) по Конвенцията в Будва през септември 2017 г. потвъри решенията и препоръките на Комитета и изиска от България да осигури административните съдилища, при допускане на предварително изпълнение, да извършват собствена преценка на риска от вреди за околната среда в светлината на всички факти и обстоятелства по делото, като вземат в предвид обществения интерес от опазване на околната среда. Във връзка с тези заключения на Комитета, СНС с решението си VI/8d отправи предупреждение (caution) на България и поставя условия, при неизпълнението на които следва спиране на правата по Конвенцията. Подобно предупреждение е било отправено досега само до Украйна и Туркменистан. СНС задължава България да представя ежегодни детайлни доклади по напредъка до 1-ви октомври 2018, 2019 и 2020 година и призовава всички компетентни министерства да работят заедно за успешното изпълнение на тези препоръки.

Достъпът до правосъдие осигурява граждански контрол върху действията на централната и местната администрация и осигуряне прозрачност на тяхната работа. В противен случай, сме свидетели на чувство за безотговорност от органите на местното самоуправление, които доведоха до редица строителни нарушения, като строителство в градските паркове и защитените територии, както и до презастрояването на Черноморието и планинските ни курорти.

Като представител на БлуЛинк и на мрежата на адвокати по околна „Правосъдие и околна среда“ в дванадесетата среща на работната група по достъп до правосъдие към Орхуската Конвенция участва Пламен Пеев. Той представи изследването на бариерите пред достъпа до правосъдие в 7 европейски държави - Австрия, България, Естония, Румъния, Унгария, Хърватия и Чехия и направи изявление за състоянието на електронното правосъдие по околна среда в тези държави.

Сподели