СДП "Балкани" - сигнал Копринка

koprinka

Опасност от пълно унищожаване на местообитание 7210 *Карбонатни мочурища с Cladium mariscus и видове от съюза Caricion davallianae и значително увреждане на местообитание 7230 Алкални блата на територията на страната поради изграждане на фотоволтаичен парк на фирмата БИ СИ АЙ ХОЛДИНГ” ЕООД в землищата на селата Ясеново, Голямо Дряново и Дунавци.

Целият сигнал е в прикачения файл.

Сподели