Отворени данни за морската среда: предизвикателства и възможности пред Черноморския регион

MARLITER


                                                     Идеи за използването на интерактивен уебпортал в рамките на проект МАРЛИТЕР

 

Какво можем да направим с отворени данни за морската среда, за да отговорим на разнообразните потребности на заинтересованите страни? Това е предизвикателството пред партньорите по проект МАРЛИТЕР, научни институти и граждански организации от пет черноморски страни, обединени за изпълнението на проект „Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за мониторинга на околната среда и инструменти за данни за Черноморския басейн в подкрепа на сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци“, финансиран от Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.
Научният екип на Солунския университет „Аристотел“, Гърция, подготви прототип на информационни инструменти и партньорите са готови да очертаят възможностите за тяхното практическо приложение и използването им за  проектни дейности, базирани на знания. Консорциумът е фокусиран върху идентифицирането на конкретни продукти, които да обслужват нуждите на широк кръг заинтересовани страни.Това е отразено в процеса на планиране и проектиране на събития като подготовката на обучители, модули за електронно обучение и други, свързани с данни продукти, услуги и информационни материали.
Като граждани на съвременното общество, представителите на заинтересованите страни се нуждаят от по-добро разбиране за естеството на наличните научни знания, информация и данни. Това би помогнало за съставяне на информирани възгледи за публичните политики и за оценка намерките, които могат да повлияят върху ежедневни лични решения. Интерактивният уебпортал, разработван в МАРЛИТЕР, се попълва с пространствени данни за Черноморския регион, които включват карти с параметри на околната среда, характеристики на бреговата ивица, екологични и абиотични фактори, информация за защитените зони, прогнози за развитието на климата, както и представяне на разпространението и движението на морските отпадъци.
Партньорите обсъждат разнообразни и усъвършенствани концепции за продуктите и инструментите, които да представят пред научния екип от Солунския университет. Идеите варират от инструменти за подпомагане на мениджъри в областта на околната среда ипрофесионални рибари до мобилниприложения за широката общественост в областта на морския туризъм и подводната дейност. Партньорите осъзнават необходимостта от разработване на продукти, базирани на наличните ресурси ототворени данни за морето и се стремят да ги направят достъпни за потребителите по разбираем и лесен за ползване начин.
Експертите на МАРЛИТЕР проучиха и предложиха идеи за инструменти и приложения на портала. Те предложиха и създаването на инструмент за прогнозиране на горещи точки за морски отпадъци. Друга идея е инструмент за ръководителите на проекти за околна среда, осигуряващ бърз достъп до подходящи данни в необходимия мащаб. Сектор рибарство и аквакултури може да се възползва от инструмент за подкрепа на решения, който показва наличните ресурси и дава възможност бъдат съпоставени със съществуващите ферми за аквакултури. Инструмент или приложение за туристи, включващо информация за идентифициране на подходящи плажове въз основа на няколко критерия, е друга смела идея.
Тези предложения се обсъждат в много широк контекст и може да се окажат само насоки за бъдеща работа отвъд обхвата на настоящия проект. Те обаче проправят пътя към бъдещето на Черноморския басейн и насърчават морската грамотност и устойчивостта на морето чрез по-голяма прозрачност и свободен достъп до морски данни. Откритият достъп до научни данни има положителен ефект за обществото като гоосведомява и подобрява достъпността до данни и информация, които засягат ежедневни проблеми като състоянието на околната среда, опазването на биоразнообразието, публичните инвестиции, създаването на нови услуги, работни места и социална сигурност,и по този начин прави стъпки към по-добро управление.
Партньорите в МАРЛИТЕР – Черноморска мрежа на НПО, България, екологичната организация„Маре Нострум“ от Констанца, Румъния, Солунският университет „Аристотел“, Гърция, Украинският научен център по екология на морето, Одеса и Черноморската екоакадемия от Батуми, Грузия – работят заедно за подобряване на сътрудничеството в мониторинга на околната среда, един от основните приоритети на програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Те насърчават координацията и сътрудничеството в областта на околната среда за намаляване на твърдите отпадъци в Черно море. Продължителността на проекта е 30 месеца, а общият му бюджет е около 770 хиляди евро. Партньорите са убедени, че свободните и надеждни данни за морската среда са ценен актив и достъпът до тях е от съществено значение за справяне със заплахите и предизвикателствата пред Черно море.
*****

Край

Сподели