Възражение срещу отказа на Правителството да назначи независима експертиза за замърсяванията на Асарел

ОТ: ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА ОТ СЕЛАТА ПОПИНЦИ, БАНЯ И БЪТА, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ И ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСЕМ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ БРАНШОВИ, ПРИРОДОЗАЩИТНИ И ПРАВОЗАЩИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИЗЯВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

ВЪЗРАЖЕНИЕ
25.07.2011г.
Срещу: неадекватното отношение на правителството на Р БЪЛГАРИЯ към жалбата срещу осъщественото укривателство от страна на министерство на околната среда и водите относно замърсяванията на комбината Асарел Медет.
НА
жалба с референтен номер CHAR /2011/ 01924 до ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИА ГД ОКОЛНА СРЕДА, и
При Омбудсмана на Р България заведена с вх. № 2939 от 15.06.2011 г.

ДО
ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИА ГД ОКОЛНА СРЕДА
ОМБУДСМАН НА Р БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ: МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА Р БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МЕДИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Моля да вземете отношение по нашето възражение срещу неадекватните и опасни действия на българското правителство относно нашата жалба с референтен номер CHAR /2011/ 01924 във връзка с безнаказаното замърсяване на околната среда през последните 20 години от медодобивния комбинат Асарел Медет в България. При Омбудсмана на Р България жалбата е заведена с вх. № 2939 от 15.06.2011 г.
Изпращаме Ви Приложение №1, от 26.06.2011г, отговор от страна на администрацията на министерски съвет № 604/04 във връзка с нашата жалба с референтен номер CHAR /2011/ 01924.
Както ще видите, администрацията на Министерски съвет на Р България препраща нашата жалба срещу Министерството на околната среда и водите до…. министерството на околната среда и водите и министерството на здравеопазването по компетентност….. Тоест срещу държавните органи от които се жалваме за тяхното бездействие през последните 20 години във връзка с безнаказаното замърсяване на комбината Асарел Медет! Правителството отново вкарва казуса в „Параграф 22”? Тоест надявахме се правителството за вземе адекватно решение и да състави наистина независима експертиза с участието на жалбоподателите, но за съжаление отново виждаме приготовление на правителството и опит за осъществяване Чл. 294. Ал.1 от Наказателния кодекс на Р България с което целят извършителя на тежкото престъпление по Чл. 352. Ал. 1 /Който замърсява или допуска да се замърсят водни течения, басейни, подземни води или териториалните и вътрешните морски води, почвата и въздуха и с това ги направи опасни за хората, животните и растенията или негодни за използуването им за културно-битови, здравни, земеделски и други народностопански цели, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от сто лева до пет хиляди лева/ от НК, в случая Комбината Асарел Медет, да избегне или да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване. Това е лесно доказуемо, защото и до момента Министерството на околната среда и водите и/или Министерството на здравеопазването не са уведомили прокуратурата за извършените само за 2010г. две престъпления от страна на Асарел Медет по Чл. 352. Ал. 1 довели до тотално замърсяване на река Луда Яна и измиране на всичката риба, за което МОСВ и МЗ са задължени според Административно процесуалния кодекс /АПК/.

В нашата жалба до Вас, настоявахме обосновано и с уважение да започне проверка на Европейската Комисия, като бъдат спестени по възможност предварителните процедури на искане на информация от извършителите – МОСВ и МЗ, като бъде назначена независима международна експертиза с участие на жалбоподателите. Едновременно с това изказахме и нашите надежди казуса да бъде разрешен от самото правителство, което да назначи наистина независима експертиза с участието на експерти на жалбоподателя и да спестим на европейските ни партньори арбитражната роля.
Моля да поискате българското Правителство и/или Омбудсмана на Р България да назначи своевременно независима експертиза с участие на жалбоподателите, а при отказ ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИА ГД ОКОЛНА СРЕДА да назначи такава. Декларираме че ще съдействаме с всички сили и с целия си потенциал на Гражданско общество за справедливо третиране на засегнатите хиляди хора.

Лица за контакти:

Инициативен Комитет Попинци - Георги Даскалов, 0878 65 03 44
Инициативен Комитет Баня – Стоян Ножделов, 0887 89 07 19
Инициативен Комитет Бъта – инж. геолог Иван Станчев, 0885 38 09 60
Асоциация на експертите по подземни богатства България -  инж. Трайко Милев, 0887 50 48 45
Национална Антикорупционна коалиция от 32 неправителствени организации в цялата страна –      съпредседатели - Игнат Раденков и Васил Бенчев Христо Николов, 0884 00 46 66
Гражданско Движение  срещу минните замърсявания от 11 комитета и НПО организации  –                доц. Добринка Лолова, 0889 28 77 72
Национално движение „Екогласност” - Петър Пенчев, 0887 52 50 32
Зелената партия - П. Харизанова  0882 25 69 24
Гражданска инициатива за чист въздух Стара Загора – Пенка Георгиева, 0885 60 46
Душана Здравкова - Член на Европейския Парламент 2007-2009 и дългогодишен съдия -      0887 49 15 62.
Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност /ГДБОПП/ – Константин Дичев, 0886 96 65 83

С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail  kdichev [at] gmail [dot] com
GSM: 0886 966 583
 

Сподели