Поредното престъпление на Правителството при концесията на златната мина в Крумовград

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”
КОМИСАРЯ ПО ПРАВОСЪДИЕ В ЕК
КОМИСАРЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА В ЕК
КОМИСИЯ ЗА КОНКУРЕНЦИЯ И НЕПРАВОМЕРНА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ В ЕК

КОПИЕ: КОМИСИЯТА ЗА ОКОЛНА СРЕДА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯТА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ВИСШИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ КЪМ МОСВ
Във връзка инвестиционно предложение за „Добив и преработка на злато съдържащи руди от участък Ада Тепе на находище „Хан Крум”, гр Крумовград


  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Изпращаме Ви сигнал с данни за документни престъпления и такива по служба, превишаване на права при подготвяне, одобрение и представяне на доклад по оценка на въздействие на околната среда и концесия за добив за инвестиционно предложение за „Добив и преработка на злато съдържащи руди от участък Ада Тепе на находище „Хан Крум”, гр Крумовград. В случая съвсем реално може да се приеме че е създадена Организирана престъпна група /ОПГ/ с цел ограбване на държавата с 2500 милиона долара.
Болкан Минеръл енд Майнинг, дъщерна фирма на Дънди Прешълс Металс разработва ДОВС за инвестиционно предложение за „Добив и преработка на злато съдържащи руди от участък Ада Тепе на находище „Хан Крум”, гр Крумовград и организира четири Обществени обсъждания на територията на Община Крумовград, като последното от тях беше проведено в гр. Крумовград на 22.07.2011г. Докладите по ОВОС бяха на разположение на заинтересованите страни достатъчно време за запознаване и съставяне на мнения и становища:
http://www.dundeeprecious.com/English/sustainability/krumovgrad/relevant...
Ние като заинтересована страна се запознахме с ДОВОС и депозирахме становище на наш експерт инж. Огнян Кожванджийски  на общественото обсъждане в Крумовград на 22.07.2011г. /Приложение 1/. Както ще видите от становището в ДОВОС съществуват множество умишлени пропуски, които се явяват престъпление според Наказателния кодекс на Р България и поради това се обръщаме към Вас и по точно:
1. Липса на доклад за управлението на арсена. В самия ДОВОС на инвестиционното предложение на стр. 34, Таблица № ІІ.5-1 е предоставена информация за средното съдържание на химични елементи в рудата от участък Ада тепе на находище “Хан Крум” в която скромно, с една цифра, между другото се съобщава за наличието на 145 гр арсен на тон руда. Общото количество на балансовите и извън балансовите руди е 10 000 000 т. Изчислено се получава, че общото количество на арсена е 1450 т. в рудата и то само в участък Ада тепе! За останалите пет участъка от находище „Хан Крум” – участъци „Къпел”, „Къклица”, „Скалак”, „зона Синап” и „Сърнак” е редно да се приеме че има не по малко от нови 1500 тона арсен, а в самите откривки на всичките 6 участъка вероятно също има около нови 2000-4000 тона, или общо около 5000-7000 тона арсен, който ще се отдели при експлоатацията на цялото находище.  Една само цифра спомената за най - голямата заплаха от реализиране на инвестиционното предложение от арсеново замърсяване в доклад от 407страници! По нататък в ДОВОС никъде не се споменава къде отива арсена по време на експлоатацията – в концентрата, хвоста, откривката, извън балансовата  руда и в какво състояние се намира. Наличието на арсен в рудата е основния потенциален замърсител при евентуалната експлоатация на рудника, и задължително трябва да има разработен доклад за неговото управление и недопускане на замърсяването на околната среда с подробно обяснени технологии на извличане, съоръжения за безопасно управление на минните отпадъци и водите съобразени с този основен факт – наличие на арсен и тежки метали в рудата. На този въпрос трябва да има точен и недвусмислен отговор и е определящ за одобрението и бъдещата експлоатация на находището.  Като краен продукт от производството на златно-сребърният концентрат - търговски продукт, трябва да има пълен химичен и гранулометричен състав, сертификат съгласно българските и световни стандарти. Концентратът се транспортира и отива в металургичните заводи за преработка до чисто злато и сребро. Така не става ясно какво количество арсен остава в концентрата и къде ще бъде изхвърлен след преработката? В България или в Чужбина?
Посочените „пропуски” са умишлени от страна на компанията БММ, Дънди прешълс металс и докладчиците по ОВОС, както и на МОСВ с цел измама на обществеността, защото замърсяването с арсен е до болка познато на населението от Златишко Пирдопската котловина и язовир Тополница при експлоатация на рудник Челопеч от същата фирма! Извършителите на опасното деяние много добре знаят, че ако разгласят факта за опасността от арсеново замърсяване проекта им ще бъде отхвърлен от обществеността. Явно е осъществен Чл. 311. (1) от Наказателния кодекс на Р България, защото длъжностни лица в кръга на службата си са съставили официален документ, в който са удостоверили неверни обстоятелства и изявления,  с цел да бъде използван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства или изявления, да измамят обществеността в полза на Дънди Прешълс Металс.
2. Незаконно одобрение на ДОВОС. МОСВ са били длъжни да изпълнят изискванията на Чл. 14 ал 4 от Наредбата за ОВОС и да дадат отрицателна оценка на качеството на доклада, защото представената информация е недостатъчна за вземане на решение, или да изисква от възложителя допълване на информацията, като поставят срок за представянето й. Явно последното условие също не е изпълнено и компетентния орган, като затаява истината за непълнотата на ДОВОС до степен невъзможност да се вземе решение, превишава правата си и осъществява чл. 282 от НК на Р България, като одобрява ДОВОС! Трябва да се потърси персонално и наказателна отговорност и от страна на Изпълнителната Агенция по околна среда, която е дала препоръка за използвана Най - добра налична техника /НДНТ/ по Чл. 15. ал1 от наредбата по ОВОС, като също е затаила истина и е превишила правата си.
3. Умисъла от страна на извършителите на тежките деяния описани по горе – БММ и МОСВ е явна и при самото избиране на колектив от експерти за изготвяне на докладите по ОВОС. В целият колектив няма нито един геолог, хидрогеолог, инженер- геолог, минен инженер по открит добив, обогатител–технолог, строителен инженер, хидро-инженер и експерти завършили специалност опазване на околната среда на минно - геоложки университети! Със същия успех могат да бъдат назначени за прокурори и съдии същите лица, завършили Висш химикотехнологически институт със специалност шум, вибрации, вредни лъчения и да издават постановления и присъди, както са го правили с писане на доклади за оценка на технологии за обогатяване на рудите, хидротехническите съоръжения, съхранение на минни отпадъци! Това явно са и причините за непрофесионално направения ДОВОС, което са целели БММ и МОСВ одобрявайки колектив без нужните специалисти. Необходимо е да се потърси наказателна отговорност и за онези специалисти от Колектива на ДОВОС, които са дали становища в области за които нямат ценз и образование, за измама и подготвяне на документи с невярно съдържание.
4. Решение на правителството №87 от 11 февруари 2011г /Приложение2/ за предоставяне на концесия е незаконно и противоконституционно.
4.1. Незаконносъобразност на решението за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл 2, ал 1, т.1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди, от находище „Хан Крум” – участаци „Ада тепе”, „Къпел”, „Къклица”, „Скалак”, „Зона Синап”, „Сърнак”, разположени в землищата на селата Гулия, Дъждовник, Звънарка, Къклица, Малко Каменаре, Овчари и Сърнак, Община Крумовград, област Кърджали. То е издадено в противоречие с чл.21, ал.7, т.2 от ЗПБ.
По силата на чл.21, ал.7, т.2 от ЗПБ удостоверение за търговско откритие може да бъде издадено на титуляря на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства само след представяне от титуляря на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването, или на решение да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземните богатства, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда.
В случая процедура за ОВОС е стартирана, но незавършена само по отношение на добива и за експлоатация на находището от участък „Ада тепе”.
За добива и експлоатацията от останалите участъци дори не е започвана процедура по ОВОС и титулярят на разрешението за търсене и проучване не е могъл да получи удостоверение за търговско откритие. Издаденото удостоверение за търговско откритие е нищожно.
Следователно министър председателя Бойко Борисов подписал решението №87 от 11 февруари 2011г на МС е осъществил чл. 282 от НК, и трябва да бъде подведен под наказателна отговорност за престъпление по служба превишаване на права.
4.2. Решение на правителството №87 от 11 февруари 2011г е противоконституционно, защото нарушава основния закон на Р България чл. 18, ал 6 от Конституцията: Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото. Както ще видите в Приложение 2, Министър председателя Бойко Борисов разрешава концесия за добив при заробващи и престъпни условия, третиращи държавата като анексирана след тежка война, а гражданите  законни роби на представителя на агресора - компанията Дънди Прешълс Металс….. Реални запаси от 60 тона злато за цялото находище „Хан Крум” при обедняване от около 15% прието от компанията е около 50 тона добито  злато и е на стойност над 2500 милиона долара само за златото при сегашните цени на Лондонската борса. Да предположим, че всички разходи по търсенето, проучването, проектирането, строителството и експлоатацията ще се покрият от стотиците милиони долара приходи от сребро и други благородни, редки, разсеяни и съпътстващи метали, които биха се добивали от находище „Хан Крум” заедно със златото. В такъв случай стойността на златото от 2500 милиона долара ще се окаже чиста печалба за концесионера, като преди това „благородно” върне на собственика 1,4% от целия добив – 35-50 милиона долара.
В цял свят концесионните отчисления се заделят в случай на тежка авария, или криза за погасяване на щетите от замърсяване или консервиране на обекта при спад на цените. Печалбата на собственика – държавата – се определя от дяловото участие в смесена фирма с държавно участие и то не може да бъде по-малко от 51% при такава тенденция на цените на световните пазари! От останалите 49% частната компания трябва да покрие разходите си по проучване, проектиране, строителство и капитални разходи и да генерира печалба. В случая при такова стечение на обстоятелствата с 49% дял и непроменена цена на Лондонската борса, Дънди отново би спечелила колосални суми в порядъка на над един милиард долара,които многократно биха надвишавали разходите и, но и държавата също би спечелила такава сума, дължаща и се като собственик на подземното богатство.
Независимо от смяната на различно оцветени правителства през последните 10 години, тенденцията на брутално толериране на компании като Дънди Прешълс Метълс, които заграбват все нови и нови капитали от безстопанствена и бедна България остават. Концесионният договор на същата компания за златно находище Челопеч е не по малко престъпен и вместо да се промени в полза на държавата виждаме как правителството начело с министър председателя отново неистово ни третира като роби пред американските си приятели. Организираната политическа престъпност поставя все нови и нови политически „алтернативи” в управлението на страната, които обаче не променят действията си в национално отговорна политика, а само служат за нова измама и ограбване на избирателите си.
Този договор е поредното престъпление спрямо държавата, гладните пенсионери, учители, ученици, работници, университетски преподаватели и всички граждани на страната! За „Богата” България остават хилядите тонове арсен, тежки метали, химикали, реагенти, 6 езера от котлованите пълни с отрови, които биха замърсили постоянно и безвъзвратно екологично чист район, нас гражданите третират като роби, а милиардите долара печалба облагодетелстват „Бедната” западна компания незаконно подпомагана от последните четири престъпни правителства на България!
Настояваме незабавно да се започне наказателно производство срещу всички съучастници в Организираната Престъпна Група /ОПГ/ - Министър председателя и Министерски съвет, МИЕТ, МОСВ, Здравното министерство, Дънди Прешълс Металс и дъщерната и компания БММ за извършените многобройни престъпления и то за само една концесия!

С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Коалиция срещу минните замърсявания
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail  kdichev [at] gmail [dot] com
GSM: 0886 966 583

Сподели