Избори за НПО представители във ВЕЕС – коментар и хронология

Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) е ключов орган на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Неговите решения се одобряват или не от екоминистъра, за да влязат в сила. Заседанията му са само за експерти, закрити са за обществеността. Обсъжданията и решенията не се отразяват публично никъде, включително и на сайта на министерството. Тоест, който иска да разбере какво се случва на съвета, може да получи информация от хората, присъствали на заседанията. Ако те имат възможност и желание да я разпространяват.

От десет години МОСВ приема граждански експерти в съвети и работни групи към институцията. Представителите са ограничен брой, между един и четирима, често заедно с десетки служители на министерството и на други заинтересовани страни – местна администрация, бизнеси. НПО експертите нямат право на глас, но все пак могат да изразяват мнение и да информират за работата на тези консултативни органи. Част от представителите са избирани чрез независима платформа за избори, администрирана до 2005 г. по проект на фондация Тайм, а от тогава – преработена и развита в електроненен вид от Блулинк: vote.bluelink.net.

Въпреки плодотворното сътрудничество, вече над една година Блулинк и МОСВ не успяват да финализират правилата за участие на представители на неправителствени организации във ВЕЕС. От това страда прозрачността, въвеждането на демократични практики едновременно в институциите и в неопитния граждански сектор, ограничен е потенциалът за съвместна работа.

„Блулинк, като администратор на платформата, има ясни позиции и принципи в този случай, които прилага и в останалите си дейности”, посочва Наталия Димитрова, еди от основателите и председател на управителния съвет на Блулинк. „Ние работим за взаимна прозрачност в действията, заедно и поотделно, на институциите и на гражданските организации. Усилията ни са насочени както към засилване на гражданското участие и контрол при вземането на управленски решения, така и за консолидирането и по-добрата координация на гражданската активност. Подпомагаме от създаването си експертни дейности за опазване и съхраняване на чиста и здравословна околна среда”.

Трябва да стане ясно, че Блулинк работи за възприемането на тези принципи от държавата, в случая МОСВ, от бизнеса, от НПО и всички останали актьори в обществените процеси, допълва Димитрова.

През 2010 г. МОСВ прекрати еднолично мандата на Андрей Ковачев, представител на природозащитна организация във ВЕЕС от 2005 г. На другия НПО експерт, избран тогава, Димитър Василев, беше отказан достъп до съвета без обяснения още през 2005 г. Сега МОСВ изиска и въвеждане на мандатност от две години, забрани на хора, участващи във „висши партийни органи” да влизат в състава на съвета и поиска актуална, детайлна документация за всички организации, които изпращат представители (т.е, номинират, обсъждат ги и гласуват) в консултативни органи към министерството.

В стремежа си да отговори на изискванията на МОСВ и да ги допълни със свои предложения, консултативната група към платформата за избори проведе няколко срещи с министерството, както и с ползватели на vote.bluelink.net. Групата поиска изискванията да важат за всички членове на съвета, независимо дали са от държавната администрация или не, изиска проверка на законността на условието „партийност”, пожела да разбере и по какъв начин се избират останалите двама НПО представители във ВЕЕС.

Резултатите от срещите практически не повлияха на позицията на МОСВ. Освен това министерството приравни процесът на избори до излъчване на представители на природозащитни коалиции. Не беше взето под внимание многократното повтаряне на факта от страна на консултативната група, че vote.bluelink.net е платформа – технически инстумент и че тя е възможност за организациите да избират прозрачно подходящите експерти, без да бъдат обвързани формално и да са зависими едни от други, например в коалиция.

Въпреки различията, консултативната група към vote.bluelink.net реши да приеме исканията на МОСВ и проведе нови избори, за да не блокира успешно работещ процес. Избраните попълниха декларации, в които заявиха дали участват или не в партийни органи, Блулинк, като администратор на изборите, поиска от организациите, изразили желание да гласуват във vote.bluelink.net, да актуализират документацията си, за да бъде тя предоставена на МОСВ.

Това не беше достатъчно и с мотиви, че новоизбраните не са представени в срок и че документацията е непълна, МОСВ едностранно отказа да допусне представители на общността на заседанията на ВЕЕС. Те не бяха поканени, а при идването си не бяха допуснати, на заседание на ВЕЕС на 19 септември, когато съветът одобри спорен проект за златодобив в района на Крумовград. Институцията не ги покани и на следващото си заседание, на 26 септември, когато ВЕЕС одобри изграждане на хранилище за радиоактивни отпадъци в село Хърлец, до Козлодуй.

"Представители, избрани през vote.bluelink.net участват градивно в работата на съвети, комисии и работни групи към МОСВ вече 10 години и очевидно има полза, потенциал и интерес от досега записаните над 100 организации да продължат да допринасят за вземането на информирани и балансирани решения и развитието на екозакондателството", припомня Вера Стаевска, директор на Блулинк. "Пропуски в документация или моменти неясноти не би трябвало да са основания за пълното изключване на дългогодишни и доказано полезни партньори и то при положение, че и двете страни-администратори – Блулинк и МОСВ, са лесно намираеми и бързо откликват при нужда. Недопускането на представители на ключови заседания, поради формални пречки като непълна документация, при очевиден интерес и смисъл от участието им не допринася за качествената работа", допълва Стаевска.

Междувременно, на пресконференция на 20 септември, по повод одобряването от страна на ВЕЕС на проекта за златодобив на "Дънди Прешъс Металс" в Крумовград, стана ясно, че друг НПО представител, Дончо Иванов, шеф на Коалиция за устойчиво развитие, е във ВЕЕС, без от него да е изискано да излезе от съвета и да участва в нова процедура. Това поясни сам Иванов на пресконференцията.

 

От тук може да изтеглите официалната комуникация (doc и pdf) между Блулинк и МОСВ по темата досега. Не рядко институцията изпраща искания, които, въпреки многократно договаряните срокове, пристигат в последния момент, понякога дори след срока, определен от министерството.

Обсъждането на участието във ВЕЕС и на правилата на Гражданското еПредставителство – платформата за избори продължават. Ще ви държим в течение на развитието по случая.

Сподели