ЕНВИРОПИНФО - еко гражданство в Евро-средиземноморския регион

Партньори:

1.         Блулинк – България

2.         ТУЦЕВ – Турска фондация за опазване на околната среда

3.         Енвиропея – Франция

4.         Средиземноморски център за околна среда – Гърция

Партньорите се срещнаха в рамките на мрежата ‘ еко гражданство в евро-средиземноморския регион’, една мрежа от екологични НПО от Франция, Гърция, България, Македония и Турция, подкрепени от Европейската комисия. След обмен на информация помежду си, те достигнаха до заключението, че първо – екологичните НПО имат роля в разпространението на информация по въпросите на екологичното законодателство в ЕС и неговите програми и биха могли да предоставят техническа помощ за развитието на европейски екологични проекти; и врото, че НПО от бъдещи  членове на ЕС все още се нуждаят от развиване на техните умения и разрастване на техния капацитет и начини за достигане на целта – да са актьор в европейското управление.

В този контекст, Блулинк и ТУЦЕВ, които са информационни мрежи в техните страни и чиято мисия е да информират и подкрепят екологичните актьори, предложиха на Енвиропея (Франция) и Средиземноморския център за околна среда (Гърция) да направят този проект със следните цели:

Да обменят техни методологии и опит към Блулинк и ТУЦЕВ по отношение на:

-           разпространение на информация за европейското законодателство за околна среда и устойчиво развитие

-           равитието на капацитета на местно ниво, за да могат да развиват проекти и да имат достъп до европейско финансиране за екологични проекти

-           мрежите между европейски партньори и търсенето на такива

-           привличането на младежи и доброволци чрез европейски организации – Европейски кампус за околна среда и устойчиво развитие

Чрез този обмен да се подготви създаването на ‘център’ за техническа помощ за развитие на европейски проекти в България и Турция.


Този проект включваше три основни части:

1)         Работни срещи за развитие на умения : обмен на основни знания и методологии: включва два уъркшопове, на които партньорите от страни извън ЕС ще получат необходимата информация и методология за засилване на изграждането на техния капацитет; събитието ще бъде практически ориентирано. Поради тази причина 4 партньора по време на два уъркшопа ще трябва да опеделят нуждите на България и Турция за равитието на предложените методологии и инструменти.

2)         Развитие на инструменти, методи: обмен на обучение ( трейнинг модули и методология) и комуникационни инструменти ( съдържание на интернет страница и онлайн вестник) с цел улесняването развитието на техническа помощ за по-добър достъп до информация за политиката на ЕС за околна среда и програмите за развитие на екологични проекти.

3)         Създаване на кореспондентска мрежа за ЕНВИРОПИНФО с цел да функционира споменатата по-горе техническа подкрепа в България и Турция. Мрежата ЕНВИРОПИНФО ще гарантира общата работа, обмена на информация и бъдещо сътрудничество; също така ще заствърди въздействието на резултатите от проекта сред съответните мрежи от партньори и др.


Резултати:

-           по-добро функциониране на мрежите на НПОтата бенефициенти и възможност за обмен и разпространение на добри практики за едно по-добро реагиране към екологични въпроси

-           промоция на възможности за партньорства сред екологичните НПО в четирите държави по проекта.

-           по-добро разпространение на информация за европейското законодателство за околна среда в България и Турция.

-           по-висок брой страни/участници/, въвлечени в изпълнението на тази политика в тези страни.

Повече за ЕНВИРОПИНФО можете да намерите на:

http://www.enviropinfo.bluelink.net/index-en.shtml

Сподели