Стратегическа електронна комуникация за гражданското общество в България

януари 2003 - декември 2004, с финансовата подкрепа на Фондация Чарлз Стюарт Мот.

В рамките на проекта беше създаден Информационен портал за гражданското общество в България
www.bluelink.info

Порталът има за цел да създаде и поддържа свободно виртуално пространство за дискусии, взаимна подкрепа и съвместни инициативи на гражданските организации, както и да подпомага обмена на информация между организациите от съответните области и между различните сектори – за споделяне на опит, търсене на партньори, за популяризиране на кампании. Сайтът предоставя електронни услуги на организации, които работят в секторите младежи, жени, доброволци, околна среда, общностно развитие и др.

Новият портал е резултат от нуждата от виртуално място за обща работа по проблеми между организации от различни сектори, не само природозащитния, както и желанието на БлуЛинк да предложи услугите си и на останалите организации в третия сектор.

През 2003г. в рамките на проекта БлуЛинк проведе изследване “Оценка на нуждите на българските неправителствени организации от работа в електронна мрежа”, за да установи предпоставките за изграждане на информационна мрежа, основана на общ портал в Интернет, която да допринася за информационното, комуникационното и функционалното подобряване на дейността на неправителствените организации.

В резултат на проучването на нуждите на НПО БлуЛинк започна изграждането на този портал за гражданските организации в България, който да улесни обмена на информация и да популяризира дейностите на организациите, които желаят да участват.

Продукти и резултати:

- Информационен портал за гражданското общество в България www.bluelink.info
- Наръчник: Интернет за стратегическите нужди на НПО - публикуван на хартия и онлайн на портала www.bluelink.info
- 3 обучения за ползване на Интернет за стратегическите нужди на НПО в София, Габрово и Пловдив
- официално представяне на новия портал www.bluelink.info пред гражданската общественост.

Сподели