Започват обществени консултации по наредба за информация за енергията от ВЕИ

Започват обществените консултации по Наредбата за набирането и предоставянето на информацията чрез националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от ВЕИ в Република България.

Документът урежда съдържанието и структурата на данните, свързани с енергията от възобновяеми източници, включително на биогорива и енергията от възобновяеми източници в транспорта. Регламентирани са и редът за актуализирането и поддържането на националната информационна система.

Агенцията за устойчиво енергийно развитие, която ще бъде правоприемник на Агенцията за енергийна ефективност, ще бъде отговорна за събирането, обработването, систематизирането, съхраняването и използването на предоставената информация.

Наредбата регламентира също и методите за събиране на информация, както и сроковете за подаването й от съответните задължени лица.

Съдържанието е достъпно и на портала за обществени консултации www.strategy.bg. Предложения по текстовете на наредбата може да изпращате в 14-дневен срок на следните имейл адреси: tz [dot] mihailova [at] mee [dot] government [dot] bg и a [dot] dimitrova [at] mee [dot] government [dot] bg.

Наредба за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България (PDF).

Мотиви към наредбата (PDF).

Сподели