Мината край Крумовград няма да мине

Природозащитните организации Балкани и За Земята, както и сдружението за аграрни и екологични проекти - ГЕО, подадоха жалби относно решението на Министър Караджова за предварително изпълнение* на  инвестиционното намерение на Дънди Прешъс Металс за Добив и преработка на златосъдържащи руди от участък Ада тепе на находище “Хан Крум” край Крумовград.   
Сдруженията са граждански организации,  регистрирани в обществена полза с цел опазване на околната среда, и като такива считат решението на Министъра за неприемливо и не защитаващо интересите на държавата, обществото и природата.
Според Чл. 60. (1)от АПК „В административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени  интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес.“

Нито едно от посочените в чл. 60 (1) основания не са убедително аргументирани от Министъра, за да постанови предварителното изпълнение.
В мотивите й не са посочени каквито и да е аргументи, че от забавянето на изпълнението животът и здравето на българските граждани ще бъдат застрашени.
Министърът твърди, че държавата има интерес от по скорошно постъпване в бюджета на концесионни плащания , но не посочва техния размер, за да обоснове наличие на особено важен държавен интерес.  Същевременно последният доклад на Сметаната Палата (2010) относно концесионните договори показва , че контролът върху изпълнението им е минимален и че почти всички приходи от концесии отиват за контрола им, т.е. печалба за държавата почти няма.
Тезата на Министъра, че откриването на 230 работни места представлява особено важен държавен и обществен интерес е необоснована, защото компанията ще работи на място за не повече от 9 години. При това обещанията на Дънди да наемат служители от местната общност не е гарантирано и действителното намаляване на безработицата в Крумовград е съмнителна.
Министърът приема, че има „опасност изпълнението на решението по ОВОС да бъде сериозно затруднено и дори осуетено”, позовавайки се на „особеностите и динамиката на пазара на метали, минно оборудване и технологии” – неясна и обща фраза, която не посочва нищо конкретно, което да бъде квалифицирано като опасност.
Министърът защитава и неясно обоснован „особено важен интерес“ на инвеститора да започне, колкото може по-скоро, експлоатацията на находището и да избегне на вероятността от сериозни загуби в случай на по-късен старт. Подобно твърдение е крайно неубедително предвид постоянно нарастващото търсене и цени на златото на световния пазар; следователно дружеството би получило своите печалби и при по-късно започване, когато всички правни спорове относно инвестицията бъдат разрешени.

При това  постановеното предварително изпълнение прдставлява нарушение на Орхуската конвенция за достъп до правосъдие по въпроси на околната среда и на конституцията на РБ.
Съгласно чл. 5, ал. 4 на Конституцията, Министърът на околната среда и водите е длъжен да осигури общественото право да се обжалват решенията по ОВОС, гарантирано от Орхуската конвенция с цел опазването, съхраняването и подбряването на състоянието на околната среда. Предвид, че положителното решение по ОВОС за златодобив край Крумовград бе оповестено заедно с решението за предварително изпълнение, обществото е лишено от възможността за обективно оспорване на легитимността на решението на министъра.

Във връзка с гореизложеното Балкани, За Земята и  ГЕО настояват Върховният Адинистративен Съд да отмени решението на Министъра на околната среда и водите в частта му, постановяваща предварително изпълнение на инвестиционното предложение на Дънди Прешъс Металс.

* Предварителното изпълнение дава право на заинтересована страна да реализира намерението си, въпреки че към момента на реализацията му има неразрешени съдебни спорове, касаещи това намерение.

За контакти: info[at]zazemiata.org

Сподели