Измами на министър Караджова и замминистър Манева за шистовия газ

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/
14.12.2011г.
ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯТА ЗА ОКОЛНА СРЕДА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
МЕДИИ

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви за осъществено документно престъпление, чл. 311 от Наказателния кодекс, относно превод на Текст на Директивата за Оценка за въздействие на околната среда /ОВОС/ (Директива 85/337/ЕИО изменена и допълнена с Директива 97/11/ЕО, както и нейното последващо незаконосъобразно транспониране в българското законодателство – Приложение II „Проекти, попадащи под обхвата на чл.4(2)” на  Закона за опазване на околната среда /ЗООС/. В следствие на документното престъпление Министерски съвет издава множество решения с превишаване на права за търсене и проучване на нефт и земен газ с използването на дълбоки сондажи в Северна България и шелфа на Черно море, защото са издадени без изискуемите според директивата на ЕС решения на МОСВ за ОВОС.
Европейската Директива 85/337/ЕИО изменена и допълнена с Директива 97/11/ЕО задължава всяка страна членка, включително България, да прави индивидуална оценка за всеки дълбок сондаж, без значение дали той цели проучване или добив на подземни богатства и ако има значително въздействие върху околната среда задължава да се направи ОВОС преди да се вземе решение за разрешаване на инвестиционното намерение, в случая дълбокия сондаж.
Налице е и измама от страна на министър Караджова и зам. министър Манева които твърдят, че хармонизираното българско с европейското законодателство не им позволява да правят ОВОС на дълбоките сондажи за търсене и проучване на нефт и газ в България.
Лъжите са две:
1. Европейското законодателство не само, че не забранява да се прави ОВОС на тези сондажи, но напротив, задължава МОСВ да вземе решение за ОВОС на тези сондажи.
2. Българското законодателство не е хармонизирано с европейското в това отношение. Умишлените грешки в това отношение са две:
- Официалният превод на директивата на български е грешен, в частта регламентираща изискванията за решение за ОВОС;
- Законът за опазване на околната среда, който трябва да транспонира директивата по този въпрос, следва грешния й превод на български и не транспонира правилно директивата.
Изпращаме Ви въпросните текстове от Директивата, преводът и на български и текстът на ЗООС:

Текст на Директивата за ОВОС (Директива 85/337/ЕИО изменена и допълнена с Директива 97/11/ЕО -http://ec.europa.eu/environment/eia/full-legal-text/9711.htm ):
Annex II.2.
(d) Deep drillings, in particular:
- geothermal drilling,
- drilling for the storage of nuclear waste material,
- drilling for water supplies,
with the exception of drillings for investigating the stability of the soil;
(e) Surface industrial installations for the extraction of coal, petroleum,
natural gas and ores, as well as bituminous shale.
Превод на Директивата на български (http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/direc...)
" Анекс II Проекти, попадащи под обхвата на чл.4(2)
...
2.      Минно дело
...
г. дълбоки сондажи:
-         геотермални
-         за съхранение на ядрени отпадъци
-         за водоснабдяване,
с изключение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа
д. добив на въглища, нефт, природен газ, руди и битуминозни шисти"

Закон за опазване на околната среда - (http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/ZOOS.pdf)
Анекс II.2.
г) дълбоки сондажи:
— геотермални
— за съхраняване на ядрени отпадъци
— за водоснабдяване,
с изключение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа;
д) добив на въглища, нефт, природен газ, руди и битуминозни шисти.

Разяснения на ГД "Околна среда", ЕК по отношение на значението на текстовете на Директивата:
As your question refers to projects listed in Annex II of the EIA Directive (Directive 85/337/EEC, as amended), it should be noted that Annex II projects are made subject to a screening procedure in accordance with Articles 2(1), 4(2)-(4) and Annex III of the EIA Directive.  This procedure shall determine whether such projects are likely to have significant effects, requiring thus an EIA.
In case of extraction related projects, the screening procedure is applicable for those which are below the daily extraction threshold of 500.000 m³ (Annex II.2.e of the Directive), or for exploration projects involving deep drillings (Annex II.2.d of the Directive). 
Concerning your first question, it should be recalled that Annex II.2.d refers to "deep drillings" and includes some examples (i.e. geothermal drilling, drilling for the storage of nuclear waste material, drilling for water supplies). The text of the EIA Directive uses the term "in particular", which implies that the enumeration of examples is indicative. Hence, unconventional gas projects, even exploratory ones, which use deep drillings, are covered by Annex II.2.d.
Concerning your second question, the EIA Directive does not specify the purpose of the extraction.  Therefore, Annex II.2.e would be applicable regardless of the extraction's purpose.

Въпросите изпратени до ГД "Околна среда", ЕК, на които е отговорено:
Please consider my kind request and provide clarification on the meaning of:
1. Letter (d), Item 2, Annex II, Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997 amending Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, OFFICIAL JOURNAL NO. L 073 , 14/03/1997 P. 0005, source: http://ec.europa.eu/environment/eia/full-legal-text/9711.htm :
2. Extractive industry
(d) Deep drillings, in particular:
• geothermal drilling,
• drilling for the storage of nuclear waste material,
• drilling for water supplies,
with the exception of drillings for investigating the stability of the soil;
Does it refer to all deep drillings, particularly the three listed and except the last pointed? Or it refers only to the three particularly listed?
and
2. Letter (e), Item 2, Annex II, Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997 amending Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, OFFICIAL JOURNAL NO. L 073 , 14/03/1997 P. 0005, source: http://ec.europa.eu/environment/eia/full-legal-text/9711.htm :
2. Extractive industry
(e) Surface industrial installations for the extraction of coal, petroleum, natural gas and ores, as well as bituminous shale.
Does it refer to all installations regardless of the purpose of extraction - exploration or production? Or only to those meant for production?

Настояваме Директивата за ОВОС (Директива 85/337/ЕИО изменена и допълнена с Директива 97/11/ЕО незабавно да бъде адекватно транспонирана в ЗООС.
Настояваме всички решения за търсене и проучване на нефт и газ, които включват дълбоки сондажи да бъдат счетени за нищожни, като незаконосъобразни и противоконституционни на основание на Чл. 5.  ал.4 от Конституция на Република България - «Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.»
Настояваме министър Караджова и заминистър Манева да бъдат подведени под наказателна отговорност за измама, защото с деянието си са подвели МС и обществеността с цел да не извършат изискуемите за компетенциите им задължения и незаконно да подпомогнат с нерегламентирана държавна помощ множество компании с опасност за живота и здравето на милиони граждани на ЕС. Измамата е в основата на водената политика, която провеждат двете госпожи през последните години и не се ограничава само в този конкретен случай. Припомняме и ред други лъжи и измами безнаказано втълпявани в обществото с цел да подпомогнат престъпленията и на други компании - /Приложение 1/ и /Приложение 2/
Настояваме да бъде потърсена и персонална наказателна отговорност и от преводача на Директива 85/337/ЕИО изменена и допълнена с Директива 97/11/ЕО.

С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Коалиция срещу минните замърсявания
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail  kdichev [at] gmail [dot] com
GSM: 0886 966 583

Сподели