Защитена местност „Пода” с нова влажна зона за птиците и хората

Нова влажна зона е поредната придобивка за защитена местност „Пода” до Бургас заедно с построената наскоро 7-метрова кула за наблюдение на птици. Създаденият изкуствено водоем е с размери от около 10 000 квадратни метра. Той има разчупена форма с ширина от 25 метра, която на места достига до 30 метра, а общата му дължина е 280 метра.
Удълбаването и създаването на водни тела е новаторска и изключително необходима природозащитна мярка за възстановяването на изгубени и ценни местообитания. Тя се прилага за пръв път у нас от проект „Живот за Бургаските езера” към програма LIFE+ на ЕС изпълняван от Българско дружество за защита на птиците. Защитена местност „Пода” е първата защитена територия, в която се експериментира този подход, целящ създаването на ценни местообитания за различни видове птици от дивата природа.
Формата на новото водно тяло позволява повече тръстика да прораства, но само по неговите брегове. Тръстиката служи за укритие при гнезденето и храненето на редки и защитени видове птици, като големия воден бик, например. Откритото водно огледало, от своя страна, осигурява подходящи места за много видове патици и потапници, които се хранят, чрез потапяне на предната част на тялото си или с гмуркане. Това е причината в определени участъци новосъздаденото водно тяло да е дълбоко над 2 метра, а в други малко по-плитко и с полегати брегове. Дълбоките места гарантират и запазване на максимално количество вода дори през топлите летни месеци или при по-ниски температури през зимата. Плитките участъци са подходящи за чаплите, които крачат в плитчините, за да ловуват.
За удълбаването на новото водно тяло в защитена местност „Пода” бе използван 30-тонен багер с много широки вериги, за да не затъва в меката блатиста почва на защитената територия.
За първата по рода си у нас нова влажна зона експертът от проект „Живот за Бургаските езера” Юрий Корнилев казва: „С нея ние създадохме подходящи условия, както за световно застрашени видове птици, като белооката потапница, малкия корморан и големия воден бик, така и за някой видове земноводни и влечуги. За тях един ден това изкуствено езеро ще бъде техния нов дом”. Юрий допълва: „Новият водоем вече е пълен с вода и в него се развиват зелени водорасли. През топлите дни на април се очакват да пристигнат и първите наши птичи приятели”.
Само до преди по-малко от 40 години цялата защитена местност „Пода” е била заета от човешка дейност. В нея и сега личат останките от стария път свързващ Бургас със Созопол. Виждат се и старите нефтопроводи и основите на известното някога крайпътно заведение „Гарда”. Но бъде ли даден шанс, природата бързо си връща завзетото от нея. Сега повече от половината от територията е заета с плитки водоеми и растителност, подходящи за хранене и почивка на много видове птици.
Естествените процеси, протичащи на Пода, водят до все по-голямо нарастване на тръстиковите масиви, намаляване и уплитняване на откритите водни площи. В следствие, водолюбивите птици от местността ще се изместят. С цел възстановяване и запазване на подходящото количество тръстика и водни огледала, БДЗП чрез проект „Живот за Бургаските езера“ се зае с нелеката задача да върне към живот няколко водоема, един от който е новото водно тяло.

Сподели