Съседи на Черно море работят заедно за подобряване състоянието на морската среда

 LitOUTer

Проектът LitOUTer насърчава повишаването на осведомеността на обществото и съвместните действия за намаляване на речните и морски отпадъци в четири държави от Черноморския басейн


Черноморските брегове са уязвими на натиск от антропогенни и техногенни дейности, а източниците на морски отпадъци са басейнов проблем, който е тясно свързан с екосистемата и общественото здраве, опазването на околната среда, морските местообитания, биологичното разнообразие и устойчивото развитие в региона на Черно море.
Решаването на този сложен транснационален проблем е в центъра на редица регионални усилия, сред които е проектът „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer), насърчаващ общото повишаване на осведомеността и съвместните действия за намаляване на речните и морските отпадъци в четири черноморски държави. Проектът е подкрепен от Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014 - 2020 г., водещ партньор е Черноморският технически университет, Факултет по морски науки, Трабзон, Турция.
Проектът насърчава междусъседското сътрудничество, основано на осведоменост, трансграничен обмен на информация, използване на иновативни методи за осведоменост между шестима партньори (НПО, институт на висшето образование и научноизследователски институти) от четири държави : България, Грузия, Румъния и Турция. Черноморска мрежа на НПО и ИО – БАН са българските участници в проекта.
Проблемът с морските отпадъци е сложен трансграничен въпрос, но по своята същност той е свързан с индивидуалните навици на потребление на стоки, използването им и изхвърлянето на отпадъци. Някои от тези модели на поведение са отразени в публичните практики за управление на отпадъците или в практиките на определени групи заинтересовани страни, напр. посетители на плажа, рибари и др. В проекта ще бъдат отчетени културните и национални различия и ще бъдат разработени стратегии за повишаване на осведомеността според конкретните държави и целеви групи. Основната цел на проекта е да достигне до правилните целеви групи, които имат най-силно въздействие върху намаляване на отпадъците при източника.
Проектът „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer) е с продължителност 30 месеца и е на обща стойност около 930 хиляди евро

Сподели